Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zaprasza kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015

 

Dodatkowe terminy egzaminów wstępnych

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

- kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: 16, 17, 18, 19, 20 września 2014

 Studia stacjonarne drugiego stopnia:

- kierunek intermedia: 23 września 2014

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

- kierunek malarstwo: 16 września 2014

- kierunek grafika: 10 września 2014

- kierunek architektura wnętrz: 17 września 2014

- kierunek wzornictwo: 16, 17, 18, 19, 22 września 2014

Studia niestacjonarne drugiego stopnia:

- kierunek malarstwo: 16 września 2014

- kierunek grafika: 10 września 2014

- kierunek architektura wnętrz: 17 września 2014

- kierunek wzornictwo: 16, 17, 18, 19, 22 września 2014


System rekrutacji online będzie rejestrował kandydatów na wszystkie w/w kierunki
w następujących terminach:

25 sierpnia - 07 września 2014 – kierunek: grafika

29 sierpnia - 11 września 2014 – kierunek: architektura wnętrz

01 września - 14 września 2014 – kierunek: malarstwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, wzornictwo

08 września - 21 września 2014 – kierunek: intermedia

 

Zarejestrowani kandydaci składają kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez szkołę średnią lub poprzednią uczelnię kandydata, urząd wydający dokument, biuro notarialne lub przez ASP
w Krakowie. Uwierzytelnienie kserokopii przez ASP w Krakowie jest możliwe tylko pod warunkiem przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów. Kserokopie dokumentów nie będą zwracane.

 

Wymagane są:

 • wydruk ankiety rejestracyjnej ze zgodą na przetwarzanie wymaganych w toku rekrutacji danych kandydata;
 • kserokopia świadectwa dojrzałości – w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (z suplementem do dyplomu), studiów magisterskich (z suplementem) lub inny równorzędny – w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Wydziały wskazują inne warunki, które musi spełniać kandydat na studia drugiego stopnia, jak dyplom z określonej dziedziny nauki lub sztuki oraz wchodzących w ich skład dyscyplin naukowych
i artystycznych, wymieniają kierunki pokrewne z dyscyplin artystycznych – sztuki piękne, sztuki projektowe oraz konserwacja i restauracja dzieł sztuki;

 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu);
 • dowód wniesienia opłaty za egzamin wstępny.

Ważne!

Komplet dokumentów (w kserokopiach) należy złożyć w dziekanacie Wydziału prowadzącego wybrany przez kandydata kierunek studiów. Adresy dziekanatów dostępne są w opisach kierunków.

 

Terminy składania dokumentów:

08 września 2014 – kierunek: grafika

12 września 2014 – kierunek: architektura wnętrz

15 września 2014 – kierunek: malarstwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, wzornictwo

22 września 2014 – kierunek: intermedia


Uchwała rekrutacyjna


Uchwała nr 25/2013 Senatu Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015 oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na prowadzone formy studiów dla poszczególnych kierunków 

 

 

Uchwała rekrutacyjna – pdf do pobrania
Uwaga!

Zmiany w uchwale rekrutacyjnej dotyczące terminarza egzaminów 

- do pobrania uchwała zmieniająca uchwałę nr 25/2013 (pobierz plik uchwały nr 1/2014 w formacie pdf)

 

 

 


 

 

 

Konkurs o Stypendium Państwa Beaty i Michała Chyczewskich

 

Celem ogłoszonego przez SAPERE AUSO - Małopolską Fundacje Stypendialną Konkursu oStypendium Beaty i Michała Chyczewskich, zwanego dalej Stypendium, jest wsparcie stypendialne osób chcących rozpocząć studia na uczelni artystycznej, posiadających wybitne osiągnięcia artystyczne, a których sytuacja materialna lub rodzinna uniemożliwia dalsze kształcenie artystyczne na poziomie Studiów wyższych.

 

Termin składania podań o Stypendium ubiega 31 lipca 2014 r.

 

Wysokość Stypendium wynosi 10.000 zł i jest kwotą brutto.

 

Szczegóły na temat Stypendium znajdują się w Regulaminie - pobierz regulamin oraz kwestionariusz zgłoszeniowy w PDF

Rekrutacja online 


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w ASP w Krakowie są zobowiązani do elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacji online.

 

System rekrutacji online będzie rejestrował kandydatów:

–      na jednolite studia magisterskieoraz na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia od 26 maja do 8 czerwca 2014 roku,

–      na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia od 23 czerwca do 9 lipca 2014 roku.

 

Ważne!

Kandydat może wybrać wyłącznie jeden kierunek studiów stacjonarnych z oferty ASP w Krakowie, w związku zprowadzeniem egzaminów na studia stacjonarne w tym samym terminie i jednoczesnym ogłaszaniu wyników.

 

Zarejestruj się online tutaj: https://rekrutacja.asp.krakow.pl/


Ogólne zasady kwalifikacji 


 • Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie może być dopuszczona osoba, która posiada:

–      świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce lub za granicą,

–      tytuł licencjata, magistra lub równorzędny tego samego kierunku lub kierunków pokrewnych wskazanych przez Wydział prowadzący kształcenie, w przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia;

oraz spełni warunki rekrutacji ustalone przez ASP w Krakowie, tj.:

–      w trybie rekrutacji przedstawi prace świadczące o zdolnościach i umiejętnościach plastycznych oraz posiada wiedzę kierunkową,

–      uzyska pozytywny wynik za wszystkie oceniane etapy/zadania egzaminu wstępnego oraz na rankingowej liście klasyfikacyjnej zajmie pozycję mieszczącą się w ustalonym limicie przyjęć.

 • Podstawą ustalenia miejsca kandydata na liście rankingowej jest suma punktów uzyskanych przez niego w czasie egzaminu.
 • W wypadku otrzymania przez kilku kandydatów identycznej liczby punktów w wyniku oceny wszystkich etapów/zadań egzaminu – o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym. W wypadku takiej samej liczby punktów za egzamin praktyczny – o pozycji kandydata na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych za przedmiot kierunkowy (przedmioty kierunkowe wymienia się w opisach dla kierunków).
 • Stanowisko pracy i podstawowe materiały do realizacji artystycznych/projektowych prac egzaminacyjnych zapewnia kandydatowi Wydział. Materiały i przybory wymienione w opisie egzaminu praktycznego, niezbędne do indywidualnej pracy, zabezpiecza zdający we własnym zakresie.
 • Prace wykonane podczas egzaminu wstępnego są dokumentami procesu egzaminacyjnego i jako takie nie podlegają zwrotowi (pozostają do dyspozycji Wydziału).
 • Kandydaci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zdają egzamin wstępny/przystępują do postępowania kwalifikacyjnego obowiązującego ubiegających się o przyjęcie na wybrany kierunek, poziom kształcenia i formę studiów; do daty zakończenia rejestracji na studia kandydaci powinni złożyć w dziekanacie Wydziału orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności. ASP w Krakowie postara się uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.

 

Wykaz czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych - plik PDF

Wpisany przez Grzegorz Midura 07.02.2014r. Ostatnia zmiana 28.01.2015r. przez Monika Żarnowska.

Strona internetowa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stosuje pliki cookies tzw. ciasteczka, są one konieczne do prawidłowego jej działania.
Kliknij zgadzam się, aby niniejsza informacja się nie pojawiała.

Copyright 2011 Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć