Zimowe miesiące w Galerii ASP w Krakowie upłyną w otoczeniu włoskiego designu konceptualnego. Zaprezentujemy obiekty mediolańskiej grupy LESYEUX, którą współtworzą Emma Scolari (architektka i projektantka) oraz Zuzanna Niespor (projektantka i artystka intermedialna).

 LESYEUX GLOWNA GRAFIKA

„Lesyeux” to oczy. Nazwa symbolizuje różnorodność i wielostronność spojrzeń obu artystek - projektantek – każda widzi inaczej i działa w odmienny sposób, jednak w profesjonalnym partnerstwie udaje im się dojść do synergii i tworzyć niezwykłe przedmioty, łączące walory sztuki konceptualnej z artystycznym pięknem i funkcjonalnością. Niezwykła wrażliwość na kolor i światło, wysmakowane formy i linie, precyzja w doborze materiałów, namysł, ekspresja i żywiołowość  – to cechy obiektów tworzonych przez Emmę i Zuzannę, które już od 10 grudnia 2019 r. do 30 stycznia 2020 r. będzie można zobaczyć na wystawie, na którą serdecznie zaprasza Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie i Instytut Włoski w Krakowie.

Z okazji wystawy odbędzie się szereg wydarzeń towarzyszących, których gościem specjalnym będzie znany włoski architekt, projektant i teoretyk Italo Rota związany z NABA Nuova Accademia di Belle Arti w Mediolanie, mentor i przyjaciel grupy Lesyeux. 10 i 11 grudnia Italo Rota i duet projektantek Lesyeux Emma Scolari i Zuzanna Niespor będą gośćmi Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  oraz Instytutu Włoskiego w Krakowie.

10 grudnia na Auli krakowskiej ASP odbędzie się panel dyskusyjny pt. „INTERFERENCJE. Między sztuką, designem i architekturą”. Poprowadzi go dr Agnieszka Jankowska-Marzec, a udział w dyskusji, oprócz włoskich gości, wezmą krakowscy artyści i projektanci: prof. Piotr Bożyk, Mateusz Świderskidr Michał Zawada (panel w języku polskim i włoskim, tłumaczony symultanicznie).

11 grudnia w Instytucie Włoskim Italo Rota wygłosi wykład pt. „7 obsesji włoskiego designu” (UWAGA! Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Po wykładzie w Galerii Instytutu odbędzie się prezentacja projektu poświęconego szopce bożonarodzeniowej „Przesilenie” autorstwa Lesyeux.

Wernisaż

10.12.2019, 19:00

Galeria ASP | Basztowa 18 | Kraków

 

Wydarzenia towarzyszące:

10.12.2019, 11:00-14:00 Panel dyskusyjny na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie „INTERFERENCJE. Między sztuką, designem i architekturą” (Plac Matejki 13, Aula)

10.12.2019, 14:30-17:00 Warsztaty „Pokój przyszłości” z Italo Rotą, Zuzanną Niespor i Emmą Scolari dla studentów ASP w Krakowie (Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie, ul. Smoleńsk 9)

11.12.2019, 18:00 Wykład Italo Roty w Instytucie Włoskim w Krakowie pt. „7 obsesji włoskiego designu”(ul. Grodzka 49)

(UWAGA! Liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy mailowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Projekt objął patronatem i wsparciem finansowym Włoski Instytut Kultury w Krakowie

Kuratorzy:

Izabela Biela i Margarita Vladimirova

Organizacja i koordynacja warsztatów:

Kaja Kordas i Wydział Form Przemysłowych ASP w Krakowie

Wystawa czynna

10.12.2019–30.01.2020

  1. – nd., 13:00–18:00

LESYOUX www.lesyeux.it

Emma Scolari – architektka i designerka. Ukończyła mediolańską Politechnikę i od 15 lat prowadzi swoje studio architektoniczne w Mediolanie, realizując projekty konstrukcyjne oraz design dla klientów prywatnych i firm.

Zuzanna Niespor – artystka multimedialna, designerka i kuratorka. Od 2001 roku mieszka i pracuje w Mediolanie, ukończyła Poznańska Akademie Sztuk Pięknych w pracowni Izabelli Gustowskiej (obecnie UAP). Od 2010 roku jest wykładowczynią w Nuova Accademia di Belle Arti w Mediolanie (NABA).

ITALO ROTA www.studioitalorota.it

Italo Rota – architekt, designer i teoretyk. Prowadzi badania na pograniczu sztuk pięknych, projektowania, architektury i nauki. Konsultant naukowy NABA Nuova Accademia di Belle Arti w Mediolanie, Tsinghua University w Pekinie, wykładowca w Shanghai Academy of Fine Arts. Więcej: https://www.naba.it/en/faculty/italo-rota-bio


[ENGLISH]

Exhibition of Italian conceptual design by LESYEUX Emma Scolari & Zuzanna Niespor in the ASP Gallery in Krakow (10.12.2019–30.01.2020)

The winter months at the ASP Gallery in Krakow will be surrounded by Italian conceptual design. We will present objects by LESYEUX group based in Milan and formed several years ago by Emma Scolari (architect and designer) and Zuzanna Niespor (designer and intermedia artist).

"Lesyeux" means eyes. The name symbolizes diverse and multidimensional perception of both artists-designers. Each of them sees in her own way and works in a different style, but in their professional partnership they manage to come to synergies and create unusual objects combining the values ​​of conceptual art with artistic beauty and functionality.Unusual sensitivity to colour and light, sophisticated forms and lines, precision in the selection of materials, thoughtfulness, expressivenessand spontaneity – these are the features of the objects created by Emma Scolari and Zuzanna Niespor, which from December 10, 2019 to January 30, 2020 will be available on an exhibition to which the Academy of Fine Arts in Krakow and the InstitutoItaliano di Cultura di Cracovia cordially invite you.

On the occasion of the exhibition, there will be a number of accompanying events whose special guest will be a well-known Italian architect, designer and theoretician ItaloRota associated with NABA Nuova Accademia di Belle Arti in Milan, mentor and friend of the Lesyeux group. On December 10 and 11, ItaloRota and the designer duo Lesyeux Emma Scolari and Zuzanna Niespor will be guests of the Academy of Fine Arts. Jan Matejko in Cracow and the Italian Institute.

On December 10, at the Assembly hall of Jan Matejko Academy a discussion panel entitled "INTERFERENCE. Between art, design and architecture" will take place. PhD Agnieszka Jankowska-Marzec will moderate it, and in addition to Italian guests, Krakow artists and designers will participate in the discussion: prof. Piotr Bożyk, Mateusz Świderski and PhD Michał Zawada. (conducted in Polish and Italian, translated simultaneously).

On December 11 at the Italian Institute ItaloRota will give a lecture entitled "7 Obsessions of Italian Design"(WARNING! The number of places is limited, e-mail entries are required: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).After the lecture at the Institute's Gallery there will be a presentation of the project dedicated to the Christmas nativity scene "Solstice" byLesyeux.

Opening

10.12.2019, 7 pm

Galeria ASP | Basztowa 18 | Kraków

Accompanying events:

10.12.2019, 11:00-14:00 Panel discussion at the Jan Matejko Academy of Fine Arts „INTERFERENCES. Between art, design and architecture” (Jana Matejki Square 13, Assembly hall) - link

10.12.2019, 14:30-17:00 Workshops „The Room of the Future” by ItaloRota, Zuzanna Niespor and Emma Scolari for students of Jan Matejko Academy of Fine Arts (Faculty of Industrial Design, Smolensk Street 9)

11.12.2019, 18:00 Lecture by ItaloRota in the Institute of Italian Culture in Krakow „7 Obsessions of Italian Design” (GrodzkaStreet 49)

(WARNING! The number of places is limited, e-mail entries are required: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Patronage and financial support of the Italian Institute of Culture in Krakow

Curators: Izabala Biela & Margarita Vladimirova

Organisation and coordination of the workshops:

Kaja Kordas and Faculty of Interior Design

Exhibition open

10.12.2019–30.01.2020

Tue – Sun, 1 pm – 6 pm

LESYEUX www.lesyeux.it

Emma Scolari - architect and designer. She graduated from the Milan Polytechnic in 2002 and has been running her architectural studio in Milan for 15 years, carrying out construction and design projects for private clients and companies.

Zuzanna Niespor - multimedia artist, designer and curator. She has lived and worked in Milan since 2001, she graduated from the Poznań Academy of Fine Arts in the studio of Izabella Gustowska. Since 2010, she has been a lecturer at the Nuova Accademia di Belle Arti in Milan (NABA).

ITALO ROTA www.studioitalorota.it

ItaloRota - architect, designer and theoretician. He conducts research on the border of fine arts, design, architecture and science. He is a scientific consultant NABA Nuova Accademia di Belle Arti in Milan, Tsinghua University in Beijing, lecturer at the Shanghai Academy of Fine Arts. More: https://www.naba.it/en/faculty/italo-rota-bio


[ITALIANO]

Mostra LESYEUX Emma Scolari & Zuzanna Niespor

Galleria Accademia di Belle Arti di Cracovia

10.12.2019-30.01.2020

I mesi invernali presso l'Accademia di Belle Arti Galleria di Cracovia saranno all'insegna del design concettuale italiano. Presenteremo gli oggetti del gruppo LESYEUX di Milano, coppia di designer di cui fanno parte Emma Scolari (architetto e designer) e Zuzanna Niespor (designer e artista multimediale)

"Lesyeux" significa occhi. Il nome simboleggia la diversità e la pluralità dei punti di vista di artisti e designer, che vedono in modo e agiscono in modo diverso, ma collaborando riescono ad ottenere sinergie e a creare oggetti straordinari, oggetti che uniscono i valori dell'arte concettuale con la bellezza e la funzionalità artistica.Una sensibilità straordinaria al colore e alla luce, alle forme e linee sofisticate, alla precisione della selezione dei materiali, Emma e Zuzanna, creano oggetti riflessivi, espressivi ed esuberanti .Tali oggetti saranno esposti dal 10 dicembre 2019 al 30 gennaio 2020 accolti dall'Accademia di Belle Arti di Cracovia e dall'Istituto Italiano di Cultura di Cracovia.

In occasione della mostra, ci saranno una serie di eventi di accompagnamento il cui ospite speciale sarà il noto architetto, designer e teorico italiano Italo Rota associato alla NABA Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, mentore e amico del gruppo Lesyeux. Il 10 e 11 dicembre Italo Rota e il duo di designer Lesyeux Emma Scolari e Zuzanna Niespor legati alla NABA Nuova Accademia di Belle Arti di Milano saranno ospiti dell'Accademia Jan Matejko di Belle Arti di Cracovia e dell'Istituto Italiano.

Il 10 dicembre, l'Accademia di Belle Arti di Cracovia ospiterà una tavola rotonda dal titolo "INTERFERENZE. Tra arte, design e architettura." Sarà guidata dal dottor Agnieszka Jankowska-Marzec e alla discussione parteciperanno artisti e designer di Cracovia, tra cui il professor Piotr Bozyk, Mateusz Świderski e il Dr. Michał Zawada, oltre agli ospiti italiani (discussione in polacco e italiano, tradotta simultaneamente).

L'11 dicembre l'Istituto Italiano Italo Rota terrà una conferenza dal titolo ‘7 ossessioni del design italiano’ (NOTA! Il numero di posti è limitato. È richiesta la prenotazione via e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Seguita da una presentazione alla Galleria dell'Istituto del progetto dedicato al presepe natalizio "Solstizio" di Lesyeux.

Apertura

10.12.2019,

Galleria dell'Accademia di Belle Arti | Basztowa 18 | Cracovia

Ospite speciale, in occasione della mostra ci saranno una serie di eventi di accompagnamento a cui l'architetto italiano, designer e teorico Italo Rota, mentore e amico del gruppo Lesyeux.

Eventi di accompagnamento:

10.12.2019, 11:00-14:00 dibattito presso l'Accademia di Belle Arti di Cracovia "INTERFERENZE. Tra arte, design e architettura" (Plac Matejki 13, Aula)

10.12.2019, 11:00-14:00 Laboratorio"La stanza del futuro" di ItaloRota, Zuzanna Niespor ed Emma Scolari per glistudentidell'Accademia di Belle Arti Jan Matejko (Facoltà di Design Industriale, Smolensk Street 9)

11.12.2019, 18:00 Conferenza di Italo Rota presso l'Istituto Italiano di Cracovia: “7 ossessioni del design italiano” (Grodzka Via, 49)

NOTA! Il numero di posti è limitato. È richiesta la prenotazione via e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Il progetto ha ricevuto il patrocinio e il sostegno finanziario dell'Istituto Italiano di Cultura di Cracovia

Curatori:Izabela Biela&Margarita Vladimiorva

Organizzazione e coordinamento dei laboratorio:

Kaja Kordas, Facoltà di Interior Design

Mostra

10 dicembre 2019 – 30 gennaio 2020

  1. – nd. , 13:00 - 18:00

LESYEUX www.lesyeux.it

Emma Scolari, architetto e designer. Ha completato il Politecnico di Milano e gestisce il suo studio di architettura a Milano da 15 anni, realizzando progetti di design e design per privati e aziende.

Zuzanna Niespor – artista multimediale designer e curatore. Dal 2001 vive e lavora a Milano e ha completato l'Accademia di Belle Arti di Poznań nello studio di Izabella Gustowska (ora UAP). Dal 2010 è docente presso la Nuova Accademia di Belle Arti di Milano (NABA).

Italo ROTA www.studioitalorota.it

Italo Rota – Architetto, designer e teorico. Svolge attività di ricerca ai margini delle belle arti, del design, dell'architettura e della scienza. Consulente scientifico NABA Nuova Accademia di Belle Arti, Milano, Università di Tsingghua, Pechino, docente presso l'Accademia di Belle Arti di Shanghai. Altro: https://www.naba.it/en/faculty/italo-rota-bio

 

LESYEUX INVITO WEB

Wystawa: https://www.facebook.com/events/2550601868360767/                                                                                                                                                                                   Wydarzenia towarzyszące: https://www.facebook.com/events/2276853422537113/

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.