Regulamin - procedury (SMS)

Uwaga!!!


Studenci, którzy nie uczęszczali na lektorat z j. angielskiego i nie posiadają żadnych certyfikatów bądź zaświadczeń ze szkół językowych mają możliwość zdać test językowy i uzyskać
zaświadczenie z SJO ASP w Krakowie.


Test odbędzie się 14.02.2017 roku w siedzibie SJO (Mały Rynek 4) o godzinie 15.00.


Jest to jedyny termin (!).
Prezentacja ze spotkania z dnia 20.01.2017 (pobierz)


REGULAMIN


Regulamin Programu Erasmus+ Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

 

ZASADY KONKURSU KANDYDATÓW

 

Uwaga: studentów na ostatnim roku studiów I stopnia, którzy będą się rekrutować na studia II stopnia na ASP Kraków i którzy chcą wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+ na pierwszym roku II stopnia (semestr letni) - obowiązuje odrębny terminarz rekrutacji. Szczegóły w zarządzeniu w sprawie realizacji Programu Erasmus+

 

Według aktualnego regulaminu Programu Erasmus+ obowiązującego od roku akademickiego 2016/17 studenci jednolitych studiów magisterskich mogą wyjechać na studia najwcześniej na trzecim roku studiów, pod warunkiem złożenia aplikacji na drugim roku studiów.

 

Aplikowanie na wyjazd w roku dyplomowym jest możliwe tylko w szczególnych przypadkach i po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody promotora oraz dziekana odpowiedniego Wydziału, Wymiana nie może odbywać się w trakcie ostatniego semestru studiów.

 

 • Studenci przesyłają wszystkie dokumenty za pomocą elektronicznego systemu AKADEMUS: https://akademus.asp.krakow.pl/login/
 • Instrukcja złożenia wniosku online -  INSTRUKCJA (pobierz).
 • Prosimy zapoznać się z prezentacją, a w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Współpracy z Zagranicą.
 • Wzór wniosku o grant oraz oświadczenie uczestnika można znaleźć w zakładce "Dokumenty/Formularze"
 • W przypadku problemów technicznych z założeniem konta / logowaniem do systemu prosimy o informację do Biura Współpracy z Zagranicą i bezpośredni kontakt z Działem Informatycznym
 • Prosimy pamiętać, że student obligatoryjnie wybiera 3 uczelnie na potrzeby uczelnianej rekrutacji
 • Nie należy od razu składać wniosku - nie liczy się kolejność wpływu. Prosimy najpierw dogłębnie przeanalizować możliwe wybory i aplikować dopiero po podjęciu decyzji.
 • Zachęcamy do kontaktu z naszymi studentami poprzez grupy na portalach społecznościowych.

 

Dokumenty obowiązkowe: Wniosek, Portfolio, Certyfikat językowy, Oświadczenie oraz Zgoda Promotora i Dziekana (w przypadku studentów wyjeżdżających na roku dylpmowym). Szczegółowe informacje dot. dokumentów w zakładce "Dokumenty/Formularze".

Dokumenty opjonalne: CV, List motywacyjny. Szczegółowe informacje dot. dokumentów w zakładce "Dokumenty/Formularze".

 

 

PROCEDURA KWALIFIKACJI KANDYDATÓW OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ETAPY:


1. Kwalifikacja wniosków przez Komisję Wydziałową  ds. Wymiany Międzynarodowej.
Dziekan wydziału wpisuje rekomendację na formularzu wniosku.
2. Kolejnym etapem jest kwalifikacja przez Komisję Senacką ds. Wymiany Międzynarodowej.
3. Ostatnim etapem jest akceptacja wniosku przez instytucję partnerską.

 


WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM


Przedmiotem oceny będzie:

 • Udokumentowane ocenami dobre wyniki w nauce. Średnia arytmetyczna ocen minimum 4,0.
 • Portfolio przygotowane pod kątem aplikacji do instytucji partnerskiej.
 • Udokumentowane opanowanie odpowiedniego języka obcego na poziomie minimum B1 (szczególnie ważna jest znajomość języka narodowego przy wyjazdach do Francji, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec i Włoch).

 

UWAGA!

Kandydat musi być studentem uczelni jednego z krajów uczestniczących w programie Erasmus.

 

 

KRYTERIA SELEKCJI PRZEZ KOMISJĘ WYDZIAŁOWĄ


 • Kryterium dobrych ocen wyraża się średnią arytmentyczną ze wszystkich przedmiotów w roku akademickim poprzedzającym aplikacje. W przypadku studnetów I roku (wszystkie formy studiów) brana jest pod uwagę średnia ocen w semestrze zimowym. Średnia ocen musi wynosić co najmniej 4,0.
 • Potwierdzona przez lektora lub uprawnioną instytucję znajomość odpowiedniego języka obcego na poziomie co najmniej B1. Językiem odpowiednim jest język kraju uczelni przyjmującej lub język angielski (o ile uczelnia przyjmująca dopuszcza taką możliwość).
 • Kompletne i prawidłowe wypełnienie formularza wniosku.
 • Portfolio zawierające ok. 10 prac (fotografie prac, kopie projektów, kopie dokumentacji prac - w zależności od specyfiki wydziału i kierunku).
 

Kandydatowi, który nie uzyskał kwalifikacji przez komisję wydziałową, a spełniał kryteria selekcji, przysługuje prawo odwołania do dziekana wydziału.

 


KRYTERIA SELEKCJI PRZEZ KOMISJĘ UCZELNIANĄ DS. WYMIANY ZAGRANICZNEJ • W przypadku zgłoszenia tylko jednego wniosku do danej uczelni, Komisja Uczelniana dokona kwalifikacji na podstawie rekomendacji Komisji Wydziałowej.
 • W przypadku większej liczby wniosków niż miejsc wynikających z umowy bilateralnej z uczelnią zagraniczną, Komisja Uczelniana dokona wyboru posługując się tymi samymi kryteriami, co Komisja Wydziałowa.

 

 

Kandydatowi, który nie uzyskał kwalifikacji przez Komisję Uczelnianą, a spełniał kryteria selekcji, przysługuje prawo odwołania do Przewodniczącego Komisji Prorektora prof. Piotra Bożyka 

 

UWAGI


Komisja Uczelniana będzie brała pod uwagę możliwie proporcjonalny udział w wymianie studentów ze wszystkich Wydziałów, z takim zastrzeżeniem, że dążenie do proporcjonalności nie będzie realizowane w sposób sprzeczny z opisanymi wyżej kryteriami. Komisja Uczelniana będzie opiniowała do decyzji Rektora ewentualne sprawy sporne i przypadki szczególne, niemożliwe do rozstrzygnięcia wg wymienionych kryteriów.

 


 Wpisany przez Jan Kuchnia 31.12.2010r. Ostatnia zmiana 03.02.2017r. przez Monika Żarnowska.

Strona internetowa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stosuje pliki cookies tzw. ciasteczka, są one konieczne do prawidłowego jej działania.
Kliknij zgadzam się, aby niniejsza informacja się nie pojawiała.

Copyright 2011 Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć