Dostawa sprzętu komputerowego DAG-391-11/2008 (Rozstrzygnięty)

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, wizyjnego oraz oprogramowania oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie.
Numer ogłoszenia: 265613 - 2008; data zamieszczenia: 14.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 216421 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Plac Matejki 13, Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 2992041, fax 012 4226566.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego, wizyjnego oraz oprogramowania oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego, wizyjnego oraz oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie. Zakres zamówienia został dokładnie określony w SIWZ - zestawy komputerowe 8 szt., monitory ekranowe - 4 szt., notebooki - 4 szt., drukarki - 4 szt., skanery i urządzenia wielofunkcyjne - 2 szt., akcesoria komputerowe, projektory - 2 szt., kamery cyfrowe - 1 szt., serwery - 4 sztuki, akcesoria sieciowe, dyski twarde - 33 szt., macierze dyskowe - 1 szt., switche - 26 szt., zasilacze awaryjne - 4 szt., urządzenia bezprzewodowe, karty rozszerzeń do serwerów, serwerowe systemy operacyjne..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.13.00-3, 30.21.31.00-6, 30.23.12.50-3, 30.24.10.00-0.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 92310 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zestway komputerowe i monitory

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TTI B. Słaboszewski, J. Słaboszewski, M. Słaboszewska Spółka jawna, ul. Partyzantów 65A, 43-316 Bielko - Biała, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 26376
 • Oferta z najniższą ceną: 26376 oferta z najwyższą ceną: 28305
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Notebooki

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TTI B. Słoszewski, J. Słaboszewski, M. Słaboszewska, ul. Partyzantów 65A, 43-316 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 12241
 • Oferta z najniższą ceną: 12241 oferta z najwyższą ceną: 14460
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Drukarki

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TTI B. Słaboszewski, J. Słaboszewski, M. Słaboszewska, Spółka jawna, ul. Partyzantów 65A, 43-316 Bielsko - Biała, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 2584
 • Oferta z najniższą ceną: 2584 oferta z najwyższą ceną: 3012
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Skanery i urządzenia wielofunkcyjne

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Elektornika Sp. z o.o., ul. Józefa 26, 31-056 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 2177
 • Oferta z najniższą ceną: 2177 oferta z najwyższą ceną: 2433
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Oprogramowanie

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Rynek 13 Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Spółka jawna, ul. Szczęśliwa 42/1, 50-265 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 13534
 • Oferta z najniższą ceną: 13534 oferta z najwyższą ceną: 20411
 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Oprogramowanie do edycji fontów

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Elektronika Sp. z o.o., ul. Józefa 26, 31-056 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 498
 • Oferta z najniższą ceną: 498 oferta z najwyższą ceną: 498
 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Akcesoria komputerowe

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Elektronika Sp. z o.o, ul. Józefa 26, 31-056 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 2087
 • Oferta z najniższą ceną: 2087 oferta z najwyższą ceną: 2087
 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Projektory multimedialne

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SCIENTIFIC S.A., Al. Komisji Edukacji Narodowej 105, 02-722 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 3270
 • Oferta z najniższą ceną: 3270 oferta z najwyższą ceną: 3446
 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Kamery cyfrowe

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SCIETIFIC S.A, Al. Komisji Edukacji Narodowej 105, 02-722 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 9630
 • Oferta z najniższą ceną: 9630 oferta z najwyższą ceną: 10576
 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: Zasilacze awaryjne UPS

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Elektronika Sp. z o.o, ul. Józefa 26, 31-056 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 12030
 • Oferta z najniższą ceną: 12030 oferta z najwyższą ceną: 16134
 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa: Urządzenia bezprzewodowe

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Elektronika Sp. z o.o, ul. Józefa 26, 31-056 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 2854
 • Oferta z najniższą ceną: 2854 oferta z najwyższą ceną: 2854
 • Waluta: PLN.

Część NR: 16   

Nazwa: Karty rozszerzeń do serwerów

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Elektronika Sp. z o.o, ul. Józefa 26, 31-056 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 1117
 • Oferta z najniższą ceną: 1117 oferta z najwyższą ceną: 1117
 • Waluta: PLN.

Część NR: 17   

Nazwa: Karty rozszerzeń do serwerów

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Elektronika Sp. z o.o, ul. Józefa 26, 02-722 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 1117
 • Oferta z najniższą ceną: 1117 oferta z najwyższą ceną: 1117
 • Waluta: PLN.

Część NR: 18   

Nazwa: Serwerowe systemy operacyjne

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Rynek 13 Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki Spółka jawna, ul. Szczęśliwa 42/1, 50-265 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

 • Cena wybranej oferty: 3912
 • Oferta z najniższą ceną: 3912 oferta z najwyższą ceną: 9570
 • Waluta: PLN.

 Wpisany przez 17.10.2008r. Ostatnia zmiana 20.10.2008r.

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć