Dostawa sprzętu komputerowego, wizyjnego i oprogramowania DAG-391-12/08

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, wizyjnego oraz oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie.
Numer ogłoszenia: 307275 - 2008; data zamieszczenia: 08.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie , Plac Matejki 13, 31-157 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 2992041, faks 012 4226566.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego, wizyjnego oraz oprogramowania dla Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, wizyjnego oraz oprogramowania komputerowego dla potrzeb Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie w następujących ilościach: zestawy komputerowe - 8 sztuk, akcesoria komputerowe, monitory komputerowe - 3 szt., kamery cyfrowe - 1 szt., drukarki i urządzenia wielofunkcyjne - 3 sztuki, laptopy - 12 szt., projektory multimedialne - 4 szt., serwery - 4 sztuki, akcesoria sieciowe, dyski twarde - 33 szt., macierze dyskowe - 1 szt., switche - 36 szt., firewall - 1 szt., aparaty i akcesoria fotograficzne -6 szt., oprogramowanie MadCam - 1 licencja, tablica mobilna - 1 szt..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.21.31.00-6, 38.65.10.00-3, 38.65.21.00-1, 30.23.21.10-8, 48.82.10.00-9, 48.00.00.00-8, 30.23.72.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 18.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ oraz art. 22 ustawy pzp, jak też nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP. 2. Wykonawca musi prowadzić działalność gospodarczą odpowiadającą zakresowi przedmiotu zamówienia tzn. musi być autoryzowanym dostawcą lub producentem oferowanych urządzeń. 3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w SIWZ oraz w opisie technicznym zamówienia a także winien załączyć: kalkulację cenową poszczególnych pozycji zamówienia oraz kopie certyfikatu CE, przy czym dopuszcza się w tym zakresie złożenie dokumentów w języku angielskim. . 4. Wykonawca musi zaoferować minimum 24 miesięczny okres gwarancji na dostarczony sprzęt, liczony od daty odbioru całości zamówienia (nie dotyczy oprogramowania i laptopów na które dopuszcza się gwarancję 12 msc.) 5. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie wskazanym w pkt. IV) SIWZ. 6. Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, jak i podpisać oraz wypełnić projekt umowy, stanowiące integralną część SIWZ. 7. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki przedstawione SIWZ. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny na dzień składania ofert dokument (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) dopuszczający wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 2. Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa), jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, dotyczy to również przypadku jeżeli jest ono wymagane dla Spółki Cywilnej lub uczestników konsorcjum - pełnomocnictwo musi być dołączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Wypełniony i podpisany formularz oferty oraz podpisany i wypełniony projekt umowy wraz z załącznikami. 4. W przypadku, gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, w miejsce dokumentów, o których mowa w pkt VI. 1 SIWZ zobowiązany jest przedłożyć dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, wykonawca może je zastąpić stosownym dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt. VI. SIWZ muszą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczonych przez wykonawcę na język polski i poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. 7. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez oferowany przedmiot umowy normy CE w zakresie bezpieczeństwa urządzeń informatycznych oraz kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń informatycznych (PN-EN 60950:2000 oraz PN-EN 55022:2002 i PN-EN 55024:2000). 8. W przypadku, gdy wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w pkt. VI) (oprócz pkt. VI. 2) niniejszej SIWZ dostarczy jego kopię, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pl. Matejki 13, 31-157 Kraków, pokój 117 godz. 8.00 - 15.00 po wcześniejszym zamówieniu.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2008 godzina 09:30, miejsce: Plac Matejki 13, 31-157 Kraków pokój 117 Dział Administracyjno - Gospodarczy.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 Wpisany przez 07.11.2008r. Ostatnia zmiana 09.11.2008r.

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć