Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zaprasza kandydatów na dodatkową rekrutację na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019

 

Dodatkowe terminy egzaminów wstępnych:

Jednolite studia magisterskie:

- kierunek rzeźba: 12, 13, 14, 19 września 2018 r.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

- kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: 14, 17, 18, 19, 20 września 2018 r.

- kierunek intermedia: 17, 18, 19 września 2018 r.

 Studia stacjonarne drugiego stopnia:

- kierunek intermedia: 18 września 2018 r.

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia:

- kierunek malarstwo: 20 września 2018 r.

- kierunek grafika: 19 września 2018 r.

- kierunek architektura wnętrz: 18 września 2018 r.

- kierunek architektura wnętrz – w języku angielskim: 18 września 2018 r.

Studia niestacjonarne drugiego stopnia:

- kierunek malarstwo: 20 września 2018 r.

- kierunek grafika: 19 września 2018 r.

- kierunek architektura wnętrz: 18 września 2018 r.

- kierunek architektura wnętrz – w języku angielskim: 18 września 2018 r.

- kierunek architektura wnętrz – studia międzynarodowe: 18 września 2018 r.


System rekrutacji online rekrutacja.asp.krakow.pl będzie rejestrował kandydatów na wszystkie w/w kierunki w terminie: od 24 sierpnia 2018r. od godz. 00:15 do 6 września 2018 r. do godz. 23:45

Ważne!
Kandydat może wybrać wyłącznie jeden kierunek studiów stacjonarnych dostępny w dodatkowym naborze przeprowadzanym przez ASP w Krakowie.

Osobiste konto kandydata jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą (widoczną w górnym lewym rogu) na którą kandydaci będą otrzymywać szczegółowe informacje od Sekretarzy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych dotyczące konkretnego dnia, godziny i miejsca poszczególnych etapów egzaminów wstępnych.

 

Zarejestrowani kandydaci składają kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez szkołę średnią lub poprzednią uczelnię kandydata, urząd wydający dokument, biuro notarialne lub przez ASP
w Krakowie. Uwierzytelnienie kserokopii przez ASP w Krakowie jest możliwe tylko pod warunkiem przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów. Kserokopie dokumentów nie będą zwracane.

Wymagane dokumenty:

·         wydruk ankiety osobowej kandydata – do pobrania na indywidualnym koncie online;

·         kserokopia świadectwa dojrzałości – w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;

·         kserokopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (z suplementem do dyplomu), studiów magisterskich (z suplementem) lub inny równorzędny – w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

·         kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (oryginał do wglądu);

·         dowód wniesienia opłaty za egzamin wstępny.

Wydziały wskazują inne warunki, które musi spełniać kandydat na studia drugiego stopnia, jak dyplom z określonej dziedziny nauki lub sztuki oraz wchodzących w ich skład dyscyplin naukowych
i artystycznych, wymieniają kierunki pokrewne z dyscyplin artystycznych – sztuki piękne, sztuki projektowe oraz konserwacja i restauracja dzieł sztuki – informacje na ten temat dostępne są
w opisie kierunku;

Ważne!

Komplet dokumentów (w kserokopiach) należy złożyć w Dziekanacie Wydziału prowadzącego wybrany przez kandydata kierunek studiów. Adresy dziekanatów dostępne są w opisach kierunków.

Termin składania dokumentów:

10 września – 11 września 2018 r.

 

Opłata rekrutacyjna:

150 zł dla kierunku: rzeźba – jednolite studia magisterskie, edukacja artystyczna – studia stacjonarne pierwszego stopnia, intermedia studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

100 zł dla kierunków studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia: malarstwo, grafika architektura wnętrz, architektura wnętrz – w języku angielskim, architektura wnętrz – studia międzynarodowe

Termin ogłoszenia wyników egzaminu przeprowadzanego w dodatkowym naborze:

studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne: 21 września 2018 r. godz. 14.00

Kandydaci logując się do systemu online klikając na kierunek studiów na jaki aplikowali zobaczą przypisany do nich status.

Opis kierunków studiów oraz wszystkie informacje dotyczące egzaminu wstępnego są dostępne
na stronie www.asp.krakow.pl w zakładce „Kandydaci

 

 

Nazwa Wydziału

nazwa kierunku studiów

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

jednolite studia

magisterskie

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia

studia pierwszego stopnia

studia drugiego stopnia

Wydział Malarstwa

malarstwo

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

malarstwo

malarstwo

scenografia

Wydział Rzeźby

rzeźba

Wydział Grafiki

grafika

grafika

grafika

Wydział Architektury

Wnętrz

architektura wnętrz

architektura wnętrz

architektura wnętrz

architektura wnętrz

architektura wnętrz - w języku angielskim

architektura wnętrz - w języku angielskim

Wydział Konserwacji
i Restauracji Dzieł Sztuki

konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Wydział
Form Przemysłowych

wzornictwo

wzornictwo

Wydział Intermediów

intermedia

intermedia

Studia podyplomowe

Studia doktoranckie

w zakresie malarstwa

dyscypliny artystyczne:

sztuki piękne

sztuki projektowe

konserwacja i restauracja dzieł sztuki

w zakresie scenografii

w zakresie edukacji plastycznej

w zakresie projektowania architektury wnętrz


 

Z uwagi na specyfikę studiów, zajęcia na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia są realizowane w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

 

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w piątki i soboty, wskazane w planie zajęć.

 

Uchwała rekrutacyjna na rok akademicki 2018/2019

Uchwała nr 24/2017 z dnia 30 maja 2017r. zmieniona uchwałą 42/2017 z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji, w tym limitu przyjęć oraz w sprawie zakresu egzaminu wstępnego na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego i  drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019

 

Załączniki:

kierunek: malarstwo - stacjonarne jednolite studia magisterskie (1A) - tekst jednolity

kierunek: malarstwo - niestacjonarne studia pierwszego stopnia (1B)

kierunek: malarstwo - niestacjonarne studia drugiego stopnia (1C)

kierunek: scenografia – stacjonarne jednolite studia magisterskie (2)

kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – stacjonarne studia pierwszego stopnia (3A)

kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – stacjonarne studia drugiego stopnia (3B)

kierunek: rzeźba – stacjonarne jednolite studia magisterskie (4) - tekst jednolity

kierunek: grafika – stacjonarne jednolite studia magisterskie (5A) - tekst jednolity

kierunek: grafika – niestacjonarne studia pierwszego stopnia (5B)

kierunek: grafika – niestacjonarne studia drugiego stopnia (5C)

kierunek: architektura wnętrz – stacjonarne studia pierwszego stopnia (6A) - tekst jednolity

kierunek: architektura wnętrz – stacjonarne studia drugiego stopnia (6B)- tekst jednolity

kierunek: architektura wnętrz – niestacjonarne studia pierwszego stopnia (6C)

kierunek: architektura wnętrz – niestacjonarne studia pierwszego stopnia (6D)

kierunek: architektura wnętrz - niestacjonarne studia pierwszego stopnia - w języku angielskim (6E)

kierunek: architektura wnętrz - niestacjonarne studia drugiego stopnia - w języku angielskim (6F)

kierunek: architektura wnętrz – niestacjonarne studia drugiego stopnia (studia prowadzone wspólnie, DAT) - w języku angielskim (6G)

kierunek: konserwacja i restauracja dzieł sztuki – stacjonarne jednolite studia magisterskie (7)

kierunek: wzornictwo – stacjonarne studia pierwszego stopnia (8A)

kierunek: wzornictwo – stacjonarne studia drugiego stopnia (8B) - tekst jednolity

kierunek: intermedia – stacjonarne studia pierwszego stopnia (9A) - tekst jednolity

kierunek: intermedia - stacjonarne studia drugiego stopnia (9B) - tekst jednolity

Szczegółowe zasady podejmowania studiów przez cudzoziemców (10) - tekst jednolityWpisany przez Grzegorz Midura 07.02.2014r. Ostatnia zmiana 06.08.2018r.

Strona internetowa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stosuje pliki cookies tzw. ciasteczka, są one konieczne do prawidłowego jej działania.
Kliknij zgadzam się, aby niniejsza informacja się nie pojawiała.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć