Ogólne zasady kwalifikacji

Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie może być dopuszczona osoba, która posiada:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce lub za granicą

ASP w Krakowie w postępowaniu rekrutacyjnym nie bierze pod uwagę wyników egzaminu maturalnego. Istotne jest pozytywne zdanie egzaminu dojrzałości.

  • tytuł licencjata, magistra lub równorzędny tego samego kierunku lub kierunków pokrewnych wskazanych przez Wydział prowadzący kształcenie, w przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia oraz spełni warunki rekrutacji ustalone przez ASP w Krakowie.

 

Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia.

 

   

   


                                                                                                                                                                                                            

 

Rekrutacja krok po krokuRekrutacja online - założenie konta w systemie

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w ASP w Krakowie są zobowiązani do elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacji online - REKRUTACJA ONLINE

System rekrutacji online będzie rejestrował kandydatów:

– na jednolite studia magisterskie oraz na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia od 22 maja do 5 czerwca 2019 roku, do godz. 23:45.
– na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia od 1 lipca do 14 lipca 2019 roku, do godz. 23:45.


Ważne!
Zarejestrowany w systemie kandydat może aplikować wyłącznie na jeden kierunek studiów stacjonarnych z oferty ASP w Krakowie (wynika to z przeprowadzania egzaminów wstępnych na studia stacjonarne w tym samym terminie).


Osobiste konto kandydata jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą (widoczną w górnym lewym rogu) na którą kandydaci będą otrzymywać szczegółowe informacje od Sekretarzy Zespołów Rekrutacyjnych dotyczące godziny i miejsca poszczególnych etapów egzaminów wstępnych.

 

Ponadto każdy kandydat w swoim profilu będzie miał do pobrania ankietę osobową kandydata na studia wraz z oświadczeniem na zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji.

 

Osoby które mają już założone konto w systemie Akademus (dotyczy to przede wszystkim absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą aplikować na studia drugiego stopnia) nie zakładają ponownie konta. W swoim profilu w zakładce kandydatury w w/w terminach wybierają kierunek studiów na jaki chcą aplikować.Dokonanie wpłaty za egzamin wstępny


Po dokonaniu rejestracji kandydat wnosi opłatę za egzamin wstępny. Opłatę należy wnosić na wygenerowane przez system indywidualne konto bankowe dostępne w profilu kandydata. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko kandydata, kierunek, poziom i formę studiów.

 

Wysokość opłat wyznacza Zarządzenie Rektora w sprawie zasad pobierania oraz wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne związane z przyjęciem na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020

 

 

Złożenie dokumentów w dziekanacie


Wykaz wymaganych dokumentów - § 9 ust. 1 uchwały rekrutacyjnej


Bardzo prosimy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej za egzamin wstępny.


Zarejestrowani kandydaci składają kserokopie dokumentów uwierzytelnione przez szkołę średnią lub poprzednią uczelnię kandydata, urząd wydający dokument, biuro notarialne lub przez ASP w Krakowie. Uwierzytelnienie kserokopii przez ASP w Krakowie jest możliwe tylko pod warunkiem przedstawienia do wglądu oryginałów dokumentów. Kserokopie dokumentów nie będą zwracane. 

 

Terminy składania dokumentów:

studia stacjonarne: 10 - 12 czerwca 2019 r.

 

maturzyści 2019 dostarczają świadectwa dojrzałości do dnia 8 lipca 2019 roku

dyplomanci 2019 dostarczają dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o uzyskaniu dyplomu do dnia 8 lipca 2019 roku

 

studia niestacjonarne: 15-16 lipca 2019 r.

 

 

 

Zdanie egzaminu wstępnego


Egzamin wstępny na studia w ASP w Krakowie różni się w zależności od wybranego przez kandydata kierunku, poziomu i formy studiów. Szczegółowy przebieg egzaminu wstępnego jest dostępny w opisach kierunków.

 

Warunkiem zdania egzaminu jest przystąpienie do wszystkich jego etapów/zadań i uzyskanie w każdym z nich określonej minimalnej liczby punktów oraz zajęcie miejsca w określonym limicie przyjęć na liście rankingowej. O miejscu na liście rankingowej decyduje suma punktów uzyskanych ze wszystkich etapów/zadań egzaminu wstępnego.

 

Stanowisko pracy i podstawowe materiały do realizacji artystycznych/projektowych prac egzaminacyjnych zapewnia kandydatowi Wydział. Materiały i przybory potrzebne do indywidualnej pracy, wymienione w załącznikach do uchwały rekrutacyjnej (dostępne w opisach kierunków) zabezpiecza zdający, we własnym zakresie.

 

Prace wykonane podczas egzaminu wstępnego są dokumentami procesu egzaminacyjnego –zasady postępowania z pracami wykonanymi przez kandydatów na studia w trakcie egzaminu wstępnego określają Zespoły Rekrutacyjne powołane dla poszczególnych kierunków studiów.

 

Kandydaci legitymujący się orzeczonym o stopniu niepełnosprawności podlegają takim samym zasadom rekrutacji jakie obowiązują każdego kto ubiega się o przyjęcie na wybrany kierunek, poziom kształcenia i formę studiów. Do daty zakończenia rejestracji online na studia kandydaci powinni złożyć w dziekanacie Wydziału orzeczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności. ASP w Krakowie postara się uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.

 

 

Terminy ogłoszenia wyników egzaminów wstępnych


 

studia stacjonarne: 10 lipca 2019

studia niestacjonarne: 22 lipca 2019

 

Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zmieścili się w limicie przyjęć zobligowani są do potwierdzenia podjęcia studiów, odebrania z dziekanatu skierowania na badania lekarskie oraz dostarczenia do dziekanatu kompletu dokumentów – zgodnego z zapisem § 9 ust. 2 uchwały rekrutacyjnej.


w terminie:

studia stacjonarne: od 10 lipca do 24 lipca 2019

studia niestacjonarne: do dnia od 22 lipca do 30 sierpnia 2019

 

 

Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny, ale nie zmieścili się w limicie przyjęć i nie zostali przyjęci na I rok studiów, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone na tym samym kierunku.

W tym celu Kandydat musi w systemie rejestracji online zapisać się na studia niestacjonarne, ponownie złożyć dokumenty (nie wnosi drugiej opłaty egzaminacyjnej) i kopię decyzji Komisji Rekrutacyjnej w Krakowie uzasadniającej odmowę przyjęcia liczbą punktów niższą od ostatniej osoby przyjętej w limicie.

Kandydat spełniający w/w warunki zostaje przyjęty na studia niestacjonarne i otrzymuje decyzję o przyjęciu.

 

W razie niewypełnienia limitu przyjęć na studia niestacjonarne, ASP w Krakowie zastrzega sobie prawo do nie uruchamiania studiów na danym kierunku.


Kandydaci, którzy nie zdali egzaminu wstępnego na studia stacjonarne w ASP w Krakowie mogą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne na jeden z kierunków prowadzących tę formę studiów (wnoszą oni obowiązującą opłatę za egzamin).

 

 


 

 

Przykładowe wzory podań do pobrania:

Wzór odwołania od decyzji odmawiającej przyjęcia na I rok studiów - plik pdf

Wzór odwołania od decyzji odmawiającej przyjęcia na I rok studiów - plik doc do edycji

 

 


 

 

Wykaz czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych dla poszczególnych kierunków studiów.Wpisany przez Grzegorz Midura 07.02.2014r. Ostatnia zmiana 12.07.2019r. przez Stanisław Stanuch.

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć