Kierunek architektura wnętrz – niestacjonarne (płatne) studia pierwszego stopnia (w języku angielskim)

Nabór na kierunek został zawieszony.


Opis kierunku


Tradycje Wydziału Architektury Wnętrz sięgają połowy XIX wieku. W trakcie kolejnych przekształceń strukturalnych i programowych Wydziału podejmowano i rozwijano zagadnienia projektowania architektury wnętrz, mebli i wystaw.

Koncepcja kształcenia na kierunku ma związek z misją Uczelni i ze strategią przyjętą przez Wydział. Opiera się na kształceniu ogólnym dotyczącym historii i teorii dyscypliny, metod projektowych, kształceniu ogólnoplastycznym oraz kształceniu w dziedzinach pokrewnych dla architektury wnętrz. Polega na integracji dyscyplin plastycznych i technicznych tak, by zaistniały postawy twórcze charakteryzujące się świadomym wykorzystaniem wiedzy i umiejętności nabytych z różnych obszarów sztuki i nauki do celowego formułowania i rozwiązywania zadań projektowych. Program nauczania jest uzupełniony praktykami zawodowymi. Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada gruntowną wiedzę i umiejętności w zakresie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania najbliższego otoczenia człowieka w odniesieniu do architektury wnętrz, mebli i ekspozycji. Jest przygotowany do indywidualnej i zespołowej pracy projektowej. Zna język obcy na poziomie B2 ESKJ RE oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym sztuk projektowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Polska Komisja Akredytacyjna wysoko oceniła składowe programu dydaktycznego naszego Wydziału, podkreślając różnorodność i elastyczność profilu nauczania.

Wydział realizuje także koncepcje inspirowania szeroko pojętej twórczości artystycznej będąc inicjatorem i organizatorem Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz „inAW”, różnorodnych poszukiwań twórczych i badań naukowych w kooperacji z innymi uczelniami w kraju i za granicą (m. in. PK WA, UJ, Accademia di Brera w Mediolanie, Hogeschool KASK w Gandawie) organizując wspólne warsztaty, cykliczne wystawy i konferencje. Jest nowoczesnym ośrodkiem dydaktycznym i projektowym oraz miejscem rozwoju wybitnych artystów.


Czas trwania studiów - 7 semestrów

 

Limit przyjęć – 15 osób

Dolny limit przyjęć – 8 osób


Przebieg egzaminu wstępnego – przegląd i ocena prac, rozmowa kwalifikacyjna


Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik nr 6E do uchwały rekrutacyjnej nr 38/2018

 

Rejestracja online: 1 lipca – 14 lipca 2019

Złożenie dokumentów w dziekanacie: 15-16 lipca 2019 - wykaz dokumentów - § 9 ust. 1 uchwały rekrutacyjnej

Bardzo prosimy do kompletu dokumentów dołączyć potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej za egzamin wstępny.

Egzamin: w dniu wyznaczonym 18 lub 19 lipca 2019

 

 

 

Sekretarz WKR informuje online kandydatów o dokładnej dacie i godzinie oraz miejscu, w którym odbędzie się egzamin (adres i nr sali). Należy systematycznie sprawdzać komunikaty na swoim osobistym koncie na stronie elektronicznej rekrutacji.


Spis lektur zalecanych dla kandydatów na kierunek architektura wnętrz

J. Pile, Historia wnętrz, Arkady, Warszawa 2004

ASP w Krakowie oferuje kandydatom na studia udział w konsultacjach, polegających na omówieniu przyniesionych przez kandydata prac i udzieleniu mu wskazówek metodycznych i warsztatowych ukierunkowujących dalszą pracę – szczegóły dotyczące udziału w konsultacjach oraz ich harmonogram dostępny jest w zakładce „Konsultacje”


Dane teleadresowe:

Dziekanat Wydziału Architektury Wnętrz

kierunek: architektura wnętrz

niestacjonarne, studia pierwszego stopnia

ul. Humberta 3

31-121 Kraków

pokój nr 17

 

mgr Magdalena Aleksander

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


 

 

Area of interior design -Part-time studies (pay), First-cycle studies (in English language)

 

Description of the area of study


The traditions of the Faculty of Interior Design go back to the mid-19th century. During subsequent structural and programme transformations of the faculty the issues of interior, furniture and exhibition design were raised and developed.
The concept of education in this area of study is related to the mission of our Academy and the strategy adopted by the faculty. It is based on the general instruction concerning the history and theory of the discipline, design methods, general art instruction, and the instruction in the domains related to interior design. It consists in the integration of plastic and technical disciplines so that creative attitudes characterised by conscious use of knowledge and skills obtained from various areas of art and science could appear in order to purposefully formulate and solve design tasks. The curriculum is supplemented by apprenticeships. Graduates of the first-cycle study have grounded knowledge and skills in conscious and responsible development of the closest human environment in relations to interior, furniture and exhibition design. They are prepared for individual and team design work. They speak a foreign language at the B2 level of The Common European Framework of Reference for Languages of the Council of Europe and can use the specialised language in the area of design. Graduates are prepared for starting second-cycle studies. 

Polish Accreditation Commission highly evaluated the components of the curriculum of our faculty, stressing its variety and flexibility of the teaching profile.
The faculty also implements concepts to inspire broadly understood artistic creation as the initiator and organiser of the ”inAW” International Biennial of Interior Design, various creative quests and research in cooperation with other universities in Poland and abroad (e.g. Cracow University of Technology, Faculty of Architecture, Jagiellonian University, Accademia di Belle Arti di Brera of Milan, Hogeschool KASK Ghent), organising joint workshops, cyclical exhibitions and conferences. It is a modern teaching and design centre and the place for development of prominent artists.


Duration of studies - 7 semesters

Admission limit is22 persons

Lower limit for admission - 8 persons

 

The entrance examination includes – review and evaluation of works, interview (in English language)

Admission requirements are defined by the annex No 11 to the recruitment resolution No 37/2016


Important dates:

Online registration: 28 June – 12 July 2018

Submitting the documents in the Dean’s Office: 13-16 July 2018

 

Entrance examination: on the indicated day between 18 and 20 July 2018

The FRC Secretary shall publish online information for the applicants about the specific times and places where the examination is going to take place (address and the No of the room). You should systematically check incoming messages on your personal account (inbox) on the electronic recruitment website.


Recommended literaturę

John F. Pile History of Interior Design (ISBN-13: 978-1118403518 or ISBN-10: 1118403517)

 

Academy of Fine Arts in Krakow offers candidates participation in consultations.

Consultations are not meant to be a preparatory course for the entrance examination and they consist in discussing of works of the applicant and providing him/her advice on the used methods and techniques, which shall be useful for his/her further work.

 

Contact details:

Dean’s Office of the Faculty of Interior Design

Area of interior design

Part-time studies, First-cycle studies

ul. Humberta 3

31-121 Kraków

pokój nr 17

 

mgr Magdalena Aleksander

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Wpisany przez Monika Żarnowska 07.03.2017r. Ostatnia zmiana 29.07.2019r. przez Stanisław Stanuch.

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć