Kierunek architektura wnętrz – niestacjonarne (płatne) studia drugiego stopnia (w języku angielskim) prowadzone wspólnie DAT

Opis kierunku


Tradycje Wydziału Architektury Wnętrz sięgają połowy XIX wieku. W trakcie kolejnych przekształceń strukturalnych i programowych Wydziału podejmowano i rozwijano zagadnienia projektowania architektury wnętrz, mebli i wystaw.

Koncepcja kształcenia na kierunku ma związek z misją Uczelni i ze strategią przyjętą przez Wydział. Opiera się na kształceniu ogólnym dotyczącym historii i teorii dyscypliny, metod projektowych, kształceniu ogólnoplastycznym oraz kształceniu w dziedzinach pokrewnych dla architektury wnętrz. Polega na integracji dyscyplin plastycznych i technicznych tak, by zaistniały postawy twórcze charakteryzujące się świadomym wykorzystaniem wiedzy i umiejętności nabytych z różnych obszarów sztuki i nauki do celowego formułowania i rozwiązywania zadań projektowych. Program nauczania jest uzupełniony praktykami zawodowymi.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania architektury wnętrz, mebli i ekspozycji. Jest przygotowany do twórczej pracy projektowej w obrębie zagadnień odnoszących się do architektury wnętrz, mebli, ekspozycji w kontekście użytkowym i kulturowym, a także do podjęcia pracy artystyczno-badawczej i popularyzatorskiej mającej na celu upowszechnianie wartości kulturowych w kształtowaniu najbliższego otoczenia człowieka. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich.

Polska Komisja Akredytacyjna wysoko oceniła składowe programu dydaktycznego naszego Wydziału, podkreślając różnorodność i elastyczność profilu nauczania.

Wydział realizuje także koncepcje inspirowania szeroko pojętej twórczości artystycznej będąc inicjatorem i organizatorem Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz „inAW”, różnorodnych poszukiwań twórczych i badań naukowych w kooperacji z innymi uczelniami w kraju i za granicą (m. in. PK WA, UJ, Accademia di Brera w Mediolanie, Hogeschool KASK w Gandawie) organizując wspólne warsztaty, cykliczne wystawy i konferencje. Jest nowoczesnym ośrodkiem dydaktycznym i projektowym oraz miejscem rozwoju wybitnych artystów.


Czas trwania studiów - 4 semestrów


Limit przyjęć – 22 osób


Dolny limit przyjęć – 8 osób


Przebieg egzaminu wstępnego – przegląd i ocena prac


Szczegółowy opis i zasady rekrutacji na kierunku określa załącznik nr 6G do uchwały rekrutacyjnej nr 24/2017


Ważne terminy:

Rejestracja online: 28 czerwca – 12 lipca 2018Area of interior design -Part-time studies (pay), Second-cycle studies (in English language)


Description of study

 

The traditions of the Faculty of Interior Design go back to the mid-19th century. During subsequent structural and programme transformations of the faculty the issues of interior, furniture and exhibition design were raised and developed.

The concept of education in this area of study is related to the mission of our Academy and the strategy adopted by the faculty. It is based on the general instruction concerning the history and theory of the discipline, design methods, general art instruction, and the instruction in the domains related to interior design. It consists in the integration of plastic and technical disciplines so that creative attitudes characterised by conscious use of knowledge and skills obtained from various areas of art and science could appear in order to purposefully formulate and solve design tasks. The curriculum is supplemented by apprenticeships.

Graduates of the second-cycle studies have advanced knowledge and skills in interior, furniture and exhibition design. They are prepared for creative design work in the field of problems related to interior, furniture and exhibition design in cultural and application contexts as well as starting artistic and research alongside with popularisation work aiming at sharing cultural values in the development of the closest human environment. Graduates are prepared for starting doctoral studies.

 

Duration of studies - 4 semesters


Admission limit is – 22 persons


Lower limit for admission - 8 persons


The entrance examination includes – review and evaluation of works


Admission requirements are defined by the annex No 6G to the recruitment resolution No 24/2017


Important dates:

Online registration: 28 June – 12 July 2018Wpisany przez Monika Żarnowska 22.02.2018r. Ostatnia zmiana 22.02.2018r.

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć