Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13, 31-157 Kraków.

2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować pod adresem:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu kształcenia, dokumentacji przebiegu studiów, wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz monitoringu kariery zawodowej po ukończeniu studiów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c i f Rozporządzenia ogólnego, tj. w celu gdy przetwarzania jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w sytuacjach gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu:

a) otrzymywania  oferty edukacyjnej i zawodowej oraz informacji o bieżącej działalności uczelni, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,

b) w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w konkursach, konferencjach i innych  wydarzeniach organizowanych w Uczelni, a także działalnością promocyjną i reklamową Administratora

- na podstawie udzielonej nam przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ogólnego;

c) informowania drogą pocztową, e-mail lub telefonicznie o wszelkich decyzjach 
z zakresu: przebiegu studiów, ubiegania się o świadczenia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, ubiegania się o miejsce w domu studenckim

d) w celu związanym z prowadzeniem ewentualnych postępowań spornych, postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami

e) prowadzenia monitoringu wizyjnego - tj. w sytuacjach gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia ogólnego.

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane - bez podania danych osobowych nie będzie możliwe realizowanie tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

6) Posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania

b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody

c) przenoszenia danych

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym.

7) Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora (podmiotom przetwarzającym) m.in. dostawcom usług IT i podmiotom przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem.

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

9) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej Administratorowi zgody, posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e‑mailem na adres Inspektora Ochrony Danych, pocztą tradycyjną na adres Administratora lub wycofać osobiście stawiając się w siedzibie Administratora.

10) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

a) przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, jednak dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez okres 50 lat od daty ukończenia studiów lub daty uprawomocnienia decyzji o skreśleniu z listy studentów - na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

b) w przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie oferty edukacyjnej i zawodowej oraz informacji o bieżącej działalności uczelni, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – do momentu wycofania zgody.

11) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

12) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

13) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.Wpisany przez Monika Żarnowska 03.10.2018r. Ostatnia zmiana 03.10.2018r.

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć