Pomoc materialna, zakwarterownie

 

Stypendia


Studenci ASP w Krakowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:
- stypendium socjalnego;
- stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie niż DS.;
- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
- stypendium rektora dla najlepszych studentów;
- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
- zapomogi.


Studenci studiów niestacjonarnych nie otrzymują stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie niż DS.

Regulamin pomocy materialnej określa zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce.

 

Warunkiem przyjęcia przez Dziekanat wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej jest uprzednie jego uzupełnienie i wydrukowanie z systemu Akademus.

 

Każdy student posiada w systemie Akademus indywidualne konto za pośrednictwem którego jest zobowiązany rozpocząć procedurę ubiegania się o przyznanie świadczenia pomocy materialnej.

 

Po zalogowaniu się do systemu w panelu po lewej stronie widoczna jest zakładka „Stypendium”:

lista – widoczne rodzaje świadczeń pomocy materialnej, o które można się ubiegać

 

UWAGA: PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ABY NIE WYBIERAĆ Z LISTY STYPENDIÓW ZAWIERAJĄCYCH W NAZWIE „DLA DOKTORANTÓW”

wniosek – widoczne wnioski utworzone przez studenta

 

Aby rozpocząć procedurę ubiegania się o świadczenie pomocy materialnej należy z poziomu „Stypendium – lista” wybrać odpowiednie świadczenie i kliknąć „dodaj wniosek”.

 

W pierwszej kolejności pojawi się okno z następującymi danymi:

  • studia semestr – domyślnie ustawiony jest ostatni aktywny semestr, w przypadku studiów na więcej niż jednym kierunku należy wybrać odpowiedni kierunek studiów, w ramach którego student ubiega się o świadczenie pomocy materialnej,
  • płatność typ – domyślnie ustawiony „przelew” (zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów dostępna jest tylko taka forma wypłacania świadczeń),
  • płatność konto – należy wprowadzić numer konta, na które przekazywane ma być świadczenie pomocy materialnej,
  • uwagi – można wpisać ewentualne uwagi.

 

Po kliknięciu „zapisz” system przekieruje do właściwej części wniosku. Należy obowiązkowo uzupełnić pozycje oznaczone „gwiazdką” (za pomocą przycisku „dodaj pozycję”) oraz wszystkie pozostałe pozycje, które dotyczą danego studenta.

 

Po uzupełnieniu wniosku należy kliknąć: „zakończ edycję i wydrukuj wniosek”. UWAGA: po potwierdzeniu złożenia wniosku jego edycja nie będzie już możliwa.

 

Wydrukowany wniosek wraz ze wszystkimi złącznikami i wymaganymi podpisami należy złożyć w odpowiednim Dziekanacie Wydziału. Termin złożenia wniosku to termin przyjęcia wniosku w wersji papierowej przez Dziekanat Wydziału.

 

W razie problemów z logowaniem do systemu prosimy o kontakt ze wsparciem technicznym:

Joanna Firek

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.: 12 299 20 15

 

W razie pytań merytorycznych związanych z wnioskiem prosimy o kontakt z odpowiednim Dziekanatem Wydziału lub z Działem Nauczania:

Karolina Jachimczyk

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.: 12 299 20 30

 

lub

 

Janina Paluchowska

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.:12 299 20 43
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW w roku akademickim 2017/2018

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zwany dalej Regulaminem obowiązujący od 1 października 2014 roku (tekst ujednolicony).

 

Zarządzenie nr 59 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/2018.


Ustalanie dochodu dla celów stypendialnych (pobierz plik w .pdf)

 


STYPENDIUM SOCJALNE


Wnioski o stypendium socjalne należy składać we właściwym dla studenta Dziekanacie Wydziału.

 

Terminy składania wniosków:
- do 08 września br. dla studentów którzy ukończyli pierwszy lub wyższy rok studiów
- do 10 października br. dla studentów pierwszego roku studiów


STYPENDIUM SOCJALNE „PRZEWODNIK” (plik w formacie .pdf do pobrania)

 

Oświadczenie do celów stypendialnych (plik w formacie .doc lub .pdf do pobrania)

 

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (plik w formacie .pdf lub .doc do pobrania)

 

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki w którym student ubiega się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (plik w formacie .pdf lub .doc do pobrania)

 

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu Podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku Kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki w którym student ubiega się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (plik w formacie .pdf lub .doc do pobrania)

 

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych należy składać we właściwym dla studenta Dziekanacie Wydziału.

Terminy składania wniosków:
- do 08 września br. dla studentów którzy ukończyli pierwszy lub wyższy rok studiów
- do 10 października br. dla studentów pierwszego roku studiów

 

 

ZAPOMOGA


Zapomoga może być przyznana z przyczyn losowych wywołujących przejściowo trudną sytuację materialną. Wniosek o zapomogę wraz z dokumentacją poświadczającą zaistnienie zdarzenia należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty jego wystąpienia. Zapomoga może być przyznana maksymalnie dwa razy w roku akademickim i nie może być przyznana dwukrotnie na to samo zdarzenie losowe.

 

UWAGA STUDENCI

 

Zgodnie z § 7 Regulaminu pomocy materialnej świadczenia będą wypłacane wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez studenta w odpowiednim wniosku o przyznanie świadcznia.

 

 

Więcej informacji:
Dział Nauczania
tel. 12 299 20 43


STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW przyznawane i wypłacane w roku 2017/2018:


Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać we właściwym dla studenta Dziekanacie Wydziału w terminie do dnia 10 października br.


Postanowienia ogólne – patrz §Regulaminu


Wydziałowe Komisje Stypendialne opracowały kryteria przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów kierunku studiów prowadzonego w ASP, które mogą być przyznane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku:


WKS uwzględniły w doborze kryteriów i ustalonej punktacji za osiągnięcia specyfikę kierunków:

stypendia otrzyma do 10% studentów kierunku spełniających ustalone warunki otrzymania tego świadczenia biorąc pod uwagę studentów wszystkich poziomów kształcenia i form studiów (jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone jako stacjonarne i niestacjonarne);

 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów


Kryteria wydziałowe do stypendium rektora na rok akademicki 2017/201
8


Wydział Malarstwa - malarstwo - .pdf

Wydział Malarstwa - scenografia - .pdf

Wydział Malarstwa - edukacja artystyczna - .pdf

Wydział Rzeźby - .pdf

Wydział Grafiki - .pdf

Wydział Architektury Wnętrz - .pdf

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki - .pdf

Wydział Form Przemysłowych - .pdf

Wydział Intermediów - .pdf

  


Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

 

Wnioski w sprawie przyznawania stypendium MNiSW należy złożyć w miesiącu wrześniu w dziekanacie wydziału. Dokładne terminy składania wniosków określają Dziekani. 

 

Prosimy w tej sprawie kontaktować się bezpośrednio z dziekanatami!

 

Szczegółowe informacje w tym warunki ubiegania się i przyznawania stypendium ministra oraz druki obowiązujących wniosków dostępne są na stronie internetowej ministerstwa:

www.nauka.gov.pl
 >>> Szkolnictwo Wyższe >>> Informacja na temat stypendiów ministra na rok akademicki 2017/2018 dla studentów i doktorantów

 

 
Kredyt studencki


Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o przyznanie preferencyjnego kredytu bankowego na okres studiów. Dziekanaty wystawiają i rejestrują zaświadczenia wymagane przez banki.

 

Ważne zmiany w systemie pożyczek i kredytów studenckich w 2016 r.

W dniu 15 sierpnia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. poz. 1013).

Rozporządzenie wprowadza następujące zmiany w procedurze udzielania kredytów studenckich:

  • Nowy termin składania wniosków o przyznanie kredytu oraz skrócenie terminu podpisania umów. W bieżącym roku wnioski będzie można składać w okresie od 15 sierpnia do 31 października 2016 r. (zamiast do 15 listopada). Zmianie uległ również ostateczny termin zawierania umów o kredyt. Został on skrócony z 31 marca do 31 grudnia 2016 r.
  • Możliwość składania wniosków przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia. O kredyt mogą ubiegać się – poza studentami i doktorantami – również kandydaci na studia, którzy rozpoczną je od października 2016 r. Bank będzie mógł rozpatrywać wnioski osób posiadających dokument potwierdzający przyjęcie na studia lub udział w rekrutacji na studia, a zawarcie umowy o kredyt będzie możliwe po uzyskaniu statusu studenta lub doktoranta.
  • Ustalenie maksymalnej wysokości dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do otrzymania kredytu na dany rok akademicki przed rozpoczęciem terminu składania wniosków. W roku akademickim 2016/2017 wysokość dochodu uprawniająca do otrzymania kredytu wynosi 2500 zł/osobę w rodzinie, co pozwoli na zawieranie umów kredytu po weryfikacji przez banki wnioskodawcy pod kątem zabezpieczenia spłaty kredytu. W kolejnych latach maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie będzie stanowiła kwotę ustaloną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie złożonych w poprzednim roku akademickim wniosków.
  • Uelastycznienie wysokości rat kredytu. W roku akademickim 2016/2017 student lub doktorant uzyska możliwość wyboru spośród czterech wysokości miesięcznej raty kredytu: 600 zł (rata podstawowa), 800 zł albo 1000 zł (rata podwyższona) i 400 zł (rata obniżona).
  • Możliwość zmiany wysokości miesięcznej raty kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej. Kredytobiorca będzie mógł złożyć w banku wniosek o zwiększenie lub zmniejszenie raty kredytu w zależności od aktualnych potrzeb.

 

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 


Od roku akademickiego 2015/2016 zmieniają się zasady wyłaniania 5% najlepszych absolwentów, którzy mogą ubiegać się o umorzenie 20 % kredytu lub pożyczki studenckiej.

 

Studenci, którzy kończą studia w 2016 roku, a brali kredyt studencki proszeni są o zaznajomienie z Regulaminem ustalania 5 % najlepszych absolwentów  studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz absolwentów studiów doktoranckich.


Regulamin jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Akademii - Zarządzenie Rektora nr 19 z dnia 7 maja 2015 roku.

 

 


 

 

Dom studencki - zakwaterowanie

 

Informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 studenci będą kwaterowani w Domach Studenckich Politechniki Krakowskiej mieszczących się przy ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie. Osoby zainteresowane zakwaterowaniem prosimy o zaznajomienie się z Regulaminem Osiedla Akademickiego PK oraz pobranie stosownego wniosku. Wzór wniosku nr 3 zamieszczony jest na stronie PK jako załącznik do zarządzenia Rektora PK nr 33 z dnia 15 maja 2017 r.

 

Wypełniony wniosek wraz kopią dowodu osobistego a w przypadku obcokrajowców ksero paszportu należy składać osobiście w Dziale Nauczania ASP (pokój 118), przesłać pocztą na adres Akademii lub przesłać skan w/w dokumentów na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  w terminie do 20 czerwca 2017 r.


W późniejszym terminie drogą mailową zostaną przesłane Państwu numery rachunków wygenerowane przez administrację DS PK na które należy dokonać wpłaty zaliczki.Wpisany przez ASP Kraków 07.02.2008r. Ostatnia zmiana 05.10.2017r. przez Monika Żarnowska.

Strona internetowa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie stosuje pliki cookies tzw. ciasteczka, są one konieczne do prawidłowego jej działania.
Kliknij zgadzam się, aby niniejsza informacja się nie pojawiała.

Copyright 2011 Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć