Pomoc materialna, zakwarterownie

POMOC MATERIALNA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Z uwagi na nowe przepisy, obowiązujące od 1 października 2019r., ustawy Prawo o szkolnictwo wyższym i nauce, informujemy, że regulamin pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020 będzie dostępny w drugiej połowie września br.

Poniżej dostępne są informacje dot. starych zasad przyznawania pomocy materialnej.

Co do zasady nie zmieni się sposób obliczania Państwa dochodu, niemniej jednak od roku akademickiego 2019/2020 wszyscy studenci ubiegający się o stypendium socjalne są zobowiązani dołączyć do wniosku zaświadczenie z właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Należy udać się do właściwego względem miejsca zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej i zgłosić potrzebę pobrania zaświadczenia o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta w związku z ubieganiem się o stypendium socjalne na uczelni wyższej.

Dotyczy to także osób samotnie gospodarujących oraz cudzoziemców mających uprawnienie do ubiegania się o stypendium socjalne.

Z uwagi na fakt, że są to nowe przepisy mogą się Państwo spotkać z utrudnieniami w uzyskaniu informacji. Niemniej jednak nie zwalnia Państwa to z obowiązku pozyskania zaświadczenia, o którym mowa.

 


Stypendia


Studenci ASP w Krakowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:
- stypendium socjalnego;
- stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie niż DS.;
- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
- stypendium rektora dla najlepszych studentów;
- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
- zapomogi.


Studenci studiów niestacjonarnych nie otrzymują stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie niż DS.

Regulamin pomocy materialnej określa zasady przyznawania stypendium za wyniki w nauce.

 

Warunkiem przyjęcia przez Dziekanat wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej jest uprzednie jego uzupełnienie i wydrukowanie z systemu Akademus.

 

Każdy student posiada w systemie Akademus indywidualne konto za pośrednictwem którego jest zobowiązany rozpocząć procedurę ubiegania się o przyznanie świadczenia pomocy materialnej.

 

Po zalogowaniu się do systemu w panelu po lewej stronie widoczna jest zakładka „Stypendium”:

lista – widoczne rodzaje świadczeń pomocy materialnej, o które można się ubiegać

 

UWAGA: PROSIMY ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ABY NIE WYBIERAĆ Z LISTY STYPENDIÓW ZAWIERAJĄCYCH W NAZWIE „DLA DOKTORANTÓW”

wniosek – widoczne wnioski utworzone przez studenta

 

Aby rozpocząć procedurę ubiegania się o świadczenie pomocy materialnej należy z poziomu „Stypendium – lista” wybrać odpowiednie świadczenie i kliknąć „dodaj wniosek”.

 

W pierwszej kolejności pojawi się okno z następującymi danymi:

  • studia semestr – domyślnie ustawiony jest ostatni aktywny semestr, w przypadku studiów na więcej niż jednym kierunku należy wybrać odpowiedni kierunek studiów, w ramach którego student ubiega się o świadczenie pomocy materialnej,
  • płatność typ – domyślnie ustawiony „przelew” (zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów dostępna jest tylko taka forma wypłacania świadczeń),
  • płatność konto – należy wprowadzić numer konta, na które przekazywane ma być świadczenie pomocy materialnej,
  • uwagi – można wpisać ewentualne uwagi.

 

Po kliknięciu „zapisz” system przekieruje do właściwej części wniosku. Należy obowiązkowo uzupełnić pozycje oznaczone „gwiazdką” (za pomocą przycisku „dodaj pozycję”) oraz wszystkie pozostałe pozycje, które dotyczą danego studenta.

 

Po uzupełnieniu wniosku należy kliknąć: „zakończ edycję i wydrukuj wniosek”. UWAGA: po potwierdzeniu złożenia wniosku jego edycja nie będzie już możliwa.

 

Wydrukowany wniosek wraz ze wszystkimi złącznikami i wymaganymi podpisami należy złożyć w odpowiednim Dziekanacie Wydziału. Termin złożenia wniosku to termin przyjęcia wniosku w wersji papierowej przez Dziekanat Wydziału.

 

W razie problemów z logowaniem do systemu prosimy o kontakt ze wsparciem technicznym:

Joanna Firek

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.: 12 299 20 15

 

W razie pytań merytorycznych związanych z wnioskiem prosimy o kontakt z odpowiednim Dziekanatem Wydziału lub z Działem Nauczania:

Karolina Jachimczyk

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.: 12 299 20 30

 

lub

 

Janina Paluchowska

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.:12 299 20 43
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW w roku akademickim 2018/2019

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, zwany dalej Regulaminem obowiązujący od 1 października 2014 roku (tekst ujednolicony).

 

Zarządzenie Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019.


Ustalanie dochodu dla celów stypendialnych (pobierz plik w .pdf)

 


STYPENDIUM SOCJALNE


Wnioski o stypendium socjalne należy składać we właściwym dla studenta Dziekanacie Wydziału.

 

Terminy składania wniosków:
- od 15 września do 31 października br. dla studentów którzy ukończyli pierwszy lub wyższy rok studiów
- od 1 października do 31 października br. dla studentów pierwszego roku studiów

Student ma prawo do złożenia wniosku o stypendium socjalne po dniu 31 października tj. w trakcie trwania roku akademickiego. W takiej sytuacji stypendium jest przyznawane od miesiąca, w którym złożony został wniosek, na pozostały okres roku akademickiego (lub semestru, w przypadku gdy rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr).STYPENDIUM SOCJALNE „PRZEWODNIK” 

 

Oświadczenie do celów stypendialnych (plik w formacie .doc lub .pdf do pobrania)

 

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (plik w formacie .pdf lub .doc do pobrania)

 

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki w którym student ubiega się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (plik w formacie .pdf lub .doc do pobrania)

 

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu Podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku Kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki w którym student ubiega się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej (plik w formacie .pdf lub .doc do pobrania)

 

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych należy składać we właściwym dla studenta Dziekanacie Wydziału.

Terminy składania wniosków:
- od 15 września do 31 października br. dla studentów którzy ukończyli pierwszy lub wyższy rok studiów
- od 1 października do 31 października br. dla studentów pierwszego roku studiów

Student ma prawo do złożenia wniosku o stypendium socjalne po dniu 31 października tj. w trakcie trwania roku akademickiego. W takiej sytuacji stypendium jest przyznawane od miesiąca, w którym złożony został wniosek, na pozostały okres roku akademickiego (lub semestru, w przypadku gdy rok studiów zgodnie z planem studiów trwa jeden semestr).

 

 

ZAPOMOGA


Zapomoga może być przyznana z przyczyn losowych wywołujących przejściowo trudną sytuację materialną. Wniosek o zapomogę wraz z dokumentacją poświadczającą zaistnienie zdarzenia należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty jego wystąpienia. Zapomoga może być przyznana maksymalnie dwa razy w roku akademickim i nie może być przyznana dwukrotnie na to samo zdarzenie losowe.

 

UWAGA STUDENCI

 

Zgodnie z § 7 Regulaminu pomocy materialnej świadczenia będą wypłacane wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez studenta w odpowiednim wniosku o przyznanie świadcznia.

 

 

Więcej informacji:
Dział Nauczania
tel. 12 299 20 43


STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW przyznawane i wypłacane w roku 2018/2019:


Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać we właściwym dla studenta Dziekanacie Wydziału w terminie do dnia 10 października br.


Postanowienia ogólne – patrz §Regulaminu


Wydziałowe Komisje Stypendialne opracowały kryteria przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów kierunku studiów prowadzonego w ASP, które mogą być przyznane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku:


WKS uwzględniły w doborze kryteriów i ustalonej punktacji za osiągnięcia specyfikę kierunków:

stypendia otrzyma do 10% studentów kierunku spełniających ustalone warunki otrzymania tego świadczenia biorąc pod uwagę studentów wszystkich poziomów kształcenia i form studiów (jednolite studia magisterskie, studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone jako stacjonarne i niestacjonarne);

 

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów


Kryteria wydziałowe do stypendium rektora na rok akademicki 2018/2019


Wydział Malarstwa - malarstwo - .pdf

Wydział Malarstwa - scenografia - .pdf

Wydział Malarstwa - edukacja artystyczna - .pdf

Wydział Rzeźby - .pdf

Wydział Grafiki - .pdf

Wydział Architektury Wnętrz - .pdf

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki - .pdf

Wydział Form Przemysłowych - .pdf

Wydział Intermediów - .pdf

  


Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

 

Wnioski w sprawie przyznawania stypendium MNiSW należy złożyć w miesiącu wrześniu w dziekanacie wydziału. Dokładne terminy składania wniosków określają Dziekani. 

 

Prosimy w tej sprawie kontaktować się bezpośrednio z dziekanatami!

 

Szczegółowe informacje w tym warunki ubiegania się i przyznawania stypendium ministra oraz druki obowiązujących wniosków dostępne są na stronie internetowej ministerstwa:

www.nauka.gov.pl
 >>> Szkolnictwo Wyższe >>> Informacja na temat stypendiów ministra na rok akademicki 2018/2019 dla studentów i doktorantów

 

 
Kredyt studencki


 

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o przyznanie preferencyjnego kredytu bankowego na okres studiów. Dziekanaty wystawiają i rejestrują zaświadczenia wymagane przez banki.

 

 

Maksymalna wysokości dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do otrzymania kredytu w roku akademickim 2018/2019 wynosi 2500 zł/osobę w rodzinie.

 

 

Więcej szczegółowych informacji należy śledzić na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 


 

Studenci, którzy kończą studia w 2018 roku, a brali kredyt studencki proszeni są o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora nr 85 z dnia 27 listopada 2017 roku.

 

 


 

 

Zakwaterowanie studentów w roku akademickim 2019/2020


Informujemy, że w roku akademickim 2019/2020 studenci będą kwaterowani w Domach Studenckich Politechniki Krakowskiej mieszczących  się przy ul. Skarżyńskiego 7 w Krakowie. Osoby zainteresowane zakwaterowaniem prosimy o zaznajomienie się z Regulaminem Osiedla Akademickiego PK oraz pobranie stosownego wniosku. Wzór wniosku nr 3  zamieszczony jest na stronie PK jako załącznik do zarządzenia Rektora PK nr 16 z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

Wypełniony wniosek  należy składać osobiście w Dziale Nauczania ASP (pokój 118), przesłać pocztą na adres Akademii lub przesłać skan na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 28 czerwca 2019 r.


W późniejszym terminie drogą mailową zostaną przesłane Państwu numery rachunków wygenerowane przez administrację DS PK na które należy dokonać wpłaty zaliczki.Wpisany przez ASP Kraków 07.02.2008r. Ostatnia zmiana 12.08.2019r. przez Stanisław Stanuch.

Ta strona używa cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | [+48 12] 299 20 00 | Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć