Wytyczne Prorektora ds. studenckich i kształcenia dotyczące organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021 – pracownicy

W związku z sytuacją Covid-19 dopuszcza się następujące zmiany organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021

 1. Wprowadzenie zmian do programów studiów obejmujących np. zmniejszenie liczby godzin zajęć, zmiany w punktacji ECTS poszczególnych zajęć.
 2. Możliwość wyboru pracowni przez studentów od 1 roku studiów.
 3. Uelastycznienie siatki godzin.
 4. Realizacja części godzin zajęć praktycznych w formie zdalnej (tam, gdzie to możliwe).
 5. Zmiana rozłożenia godzin przypadających na zajęcia i pracę własną studenta (przesunięcie godzin z grupy pierwszej do drugiej) w ramach przypisanych do danych zajęć punktów ECTS. Analizując programy studiów i planując wprowadzenie hybrydowej formy kształcenia, należy jednocześnie pamiętać, że:
  • liczba punktów ECTS uzyskana w ramach kształcenia zdalnego nie może być większa niż 50% ogólnej liczby punktów dla danego cyklu kształcenia (w przypadku i roku studiów wartość od 1 października 2020 zwiększono do 75%) – jest to szczególnie istotne w przypadku studiów trwających 4 lub 5 semestrów
  • co najmniej 50% godzin zajęć (w ramach programu studiów) musi być realizowana z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego lub innej osoby prowadzącej zajęcia
  • co najmniej 75% godzin zajęć (w ramach programu studiów) musi być realizowana przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w podstawowym miejscu pracy.
 6. Możliwość „naprzemiennego” systemu regularnych, stacjonarnych konsultacji z mniejszymi grupami studenckimi. Jedna grupa studencka w jednym tygodniu, kolejna w następnym.
 7. W pracowniach, w których jest więcej niż 1 prowadzący - rozdzielenie obowiązków prowadzących oraz asystentów i/lub doktorantów, aby zajęcia nie były realizowane przez dwie osoby jednocześnie.
 8. Zaplanowane plenery mogą się odbyć z zastrzeżeniem udziału w plenerze grupy do max. 20 osób wraz z prowadzącym.  W przypadku grup o wyższej liczebności, powinny zostać utworzone dwie odrębne grupy, zakwaterowane w dwóch domach plenerowych. W takiej sytuacji należy zapewnić dwóch opiekunów pleneru.
 9. Praktyki i staże studenckie wymagają uzgodnienia przez opiekunów praktyk z Prorektorem ds. studenckich i kształcenia.
 10. Egzaminy dyplomowe mogą odbywać się w formie zdalnej lub stacjonarnej z zastrzeżeniem wytycznych określonych w zarządzeniu Rektora w tej sprawie.
 11. Prowadzący zajęcia powinni poinformować studentów na pierwszych zajęciach o przyjętych zasadach prowadzenia zajęć oraz ich zaliczenia.
 12. Szczegółowe ustalenia w sprawie zmian w programach studiów oraz harmonogramy są publikowane na stronach Wydziałów oraz przesyłane do studentów pocztą elektroniczną.

Zleceniobiorcy, którzy  w następstwie COVID-19 nie mogą  realizować umowy i  w związku z tym nie otrzymują wynagrodzenia, jeśli nie mają innego tytułu ubezpieczenia i nie korzystają  z zasiłku chorobowego,  moga starać się za pośrednictwem pracodawcy  o świadczenie  postojowe dla osób,  które wykonują umowy cywilnoprawne,  wypłacane  z ZUS-u w celu zrekompensowania utraty przychodów..

Aby otrzymać to świadczenie należy złożyć oświadczenie (pobierz formularz oświadczenia) o nie podleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów,. pocztą elektroniczną lub na portierni ASP ( w zamkniętej kopercie).

Oświadczenia dotyczące śwadczenia za m-c kwiecień 2020 prosimy składać do 20 maja 2020r.

Informacje  dla zleceniobiorców  z którymi do tej pory  nie skontaktował się Dział Spraw Pracowniczych można uzyskać : 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub 508 511 623

DK przypomina, że w przypadkach kiedy podczas pracy zdalnej nie ma możliwości skorzystania ze sprzętu służbowego należy stosować się do poniższych zasad:

 • Pracownik do wykonywania pracy zdalnej zobowiązany jest utworzyć odrębne konto użytkownika,
 • Hasło do powyższego użytkownika musi składać się z min. 8 znaków, w tym małych i wielkich liter, cyfr bądź znaków specjalnych,
 • Niedopuszczalne jest korzystanie z niezabezpieczonych i/lub niezaufanych sieci wi-fi,
 • Niedopuszczalne jest pozostawianie loginów oraz haseł w miejscach pracy zdalnej, tak aby były dostępne dla osób nieupoważnionych,
 • W przypadku przesyłania dokumentów zawierających dane osobowe za pomocą poczty e-mail, pracownik zobowiązany jest do szyfrowania dokumentu,
 • Praca zdalna jest zabroniona w miejscach publicznych, zatłoczonych, środkach komunikacji zbiorowej – gdzie istnieje podwyższone ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz poufnych,
 • Na wypadek zniszczenia urządzeń mobilnych, dane należy zapisywać na serwerze firmowym lub w chmurze lub w innym miejscu wskazanym przez Administratora lub osobę wskazaną,
 • Niedopuszczalne jest pozostawianie urządzeń mobilnych bez uprzedniego wylogowania z systemu,
 • Po zakończeniu pracy mobilnej na urządzeniu, należy usunąć z niego dane osobowe z którymi pracowano, w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.
 
W związku z ogłoszeniem stanu epidemii informujemy, że osoby fizyczne, które mają dorobek artystyczny lub twórczy mogą korzystać z pomocy socjalnej z FPK  MKiDN.
 
Informacje dot. warunków przyznania pomocy:

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 j.t.), w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 ustalam, co następuje:

§ 1
1. Zobowiązuje się kierowników jednostek do kierowania pracowników im podległych do wykonywania pracy w trybie pracy zdalnej, o ile taka forma pracy jest możliwa, ze względu na jej rodzaj i formę wykonywania. Kierownicy kierując pracowników im podległych do wykonywania pracy w ramach pracy zdalnej, winni wziąć pod uwagę prawidłową realizację ciążących na Uczelni obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.
2. w przypadku, gdy realizacja zadań nie jest możliwa w ramach pracy zdalnej kierownicy działów wyznaczają w swoim dziale pracowników zobowiązanych do wykonywania pracy w budynkach ASP, tak aby w danym pomieszczeniu przebywała najmniejsza ilość pracowników.
3. Sprawy kierowane do Biura Rektora i Kanclerza, a także innych działów administracji ASP w Krakowie przyjmowane będą tylko w formie elektronicznej lub telefonicznie, chyba że z obowiązujących przepisów wynika, iż dana czynność wymaga zachowania formy pisemnej.
4. Dziennik podawczy pełni dyżury w dniach: poniedziałki, środy i piątki, w godz. 8-14.
5. w przypadku działów, w których praca musi być wykonywana w budynkach ASP, ustalam godziny pracy pomiędzy 8 a 14.
6. Pracownicy, którzy wykonują pracę w budynkach ASP zobowiązani są do ewidencji obecności w rejestratorze czasu pracy.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dok. z dnia: 12.03.2020
Podpisał: prof. dr hab. Stanisław Tabisz - Rektor

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.