DK przypomina, że w przypadkach kiedy podczas pracy zdalnej nie ma możliwości skorzystania ze sprzętu służbowego należy stosować się do poniższych zasad:

 • Pracownik do wykonywania pracy zdalnej zobowiązany jest utworzyć odrębne konto użytkownika,
 • Hasło do powyższego użytkownika musi składać się z min. 8 znaków, w tym małych i wielkich liter, cyfr bądź znaków specjalnych,
 • Niedopuszczalne jest korzystanie z niezabezpieczonych i/lub niezaufanych sieci wi-fi,
 • Niedopuszczalne jest pozostawianie loginów oraz haseł w miejscach pracy zdalnej, tak aby były dostępne dla osób nieupoważnionych,
 • W przypadku przesyłania dokumentów zawierających dane osobowe za pomocą poczty e-mail, pracownik zobowiązany jest do szyfrowania dokumentu,
 • Praca zdalna jest zabroniona w miejscach publicznych, zatłoczonych, środkach komunikacji zbiorowej – gdzie istnieje podwyższone ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz poufnych,
 • Na wypadek zniszczenia urządzeń mobilnych, dane należy zapisywać na serwerze firmowym lub w chmurze lub w innym miejscu wskazanym przez Administratora lub osobę wskazaną,
 • Niedopuszczalne jest pozostawianie urządzeń mobilnych bez uprzedniego wylogowania z systemu,
 • Po zakończeniu pracy mobilnej na urządzeniu, należy usunąć z niego dane osobowe z którymi pracowano, w sposób uniemożliwiający ich odzyskanie.

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 j.t.), w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 ustalam, co następuje:

§ 1
1. Zobowiązuje się kierowników jednostek do kierowania pracowników im podległych do wykonywania pracy w trybie pracy zdalnej, o ile taka forma pracy jest możliwa, ze względu na jej rodzaj i formę wykonywania. Kierownicy kierując pracowników im podległych do wykonywania pracy w ramach pracy zdalnej, winni wziąć pod uwagę prawidłową realizację ciążących na Uczelni obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących.
2. w przypadku, gdy realizacja zadań nie jest możliwa w ramach pracy zdalnej kierownicy działów wyznaczają w swoim dziale pracowników zobowiązanych do wykonywania pracy w budynkach ASP, tak aby w danym pomieszczeniu przebywała najmniejsza ilość pracowników.
3. Sprawy kierowane do Biura Rektora i Kanclerza, a także innych działów administracji ASP w Krakowie przyjmowane będą tylko w formie elektronicznej lub telefonicznie, chyba że z obowiązujących przepisów wynika, iż dana czynność wymaga zachowania formy pisemnej.
4. Dziennik podawczy pełni dyżury w dniach: poniedziałki, środy i piątki, w godz. 8-14.
5. w przypadku działów, w których praca musi być wykonywana w budynkach ASP, ustalam godziny pracy pomiędzy 8 a 14.
6. Pracownicy, którzy wykonują pracę w budynkach ASP zobowiązani są do ewidencji obecności w rejestratorze czasu pracy.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dok. z dnia: 12.03.2020
Podpisał: prof. dr hab. Stanisław Tabisz - Rektor

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 ustalam, co następuje:

 1. Wszystkie zagraniczne wyjazdy służbowe pracowników oraz wyjazdy zagraniczne studentów realizowane w ramach programów wymiany bądź organizowane przez jednostki ASP zaplanowane na marzec 2020 zostają niezwłocznie odwołane lub przesunięte na inny termin. Decyzja odnośnie wyjazdów w kolejnych miesiącach zostanie podana do wiadomości w kolejnym komunikacie.
 1. Wszystkie przyjazdy pracowników i studentów zagranicznych planowane na marzec 2020 zostają odwołane lub przesunięte na inny termin. Decyzja odnośnie przyjazdów w kolejnych miesiącach zostanie podana do wiadomości w kolejnym komunikacie.
 1. Zaleca się rozważenie rezygnacji z prywatnych podróży zagranicznych, w szczególności do krajów o wysokim ryzyku zarażenia tj. do Chin oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Francji, Niemiec i Japonii.
 1. Pracownicy i studenci planujący podróże zagraniczne są proszeni o poinformowanie o tym fakcie odpowiednio Dziekana Wydziału lub Kierownika Działu. Kierownicy jednostek zobowiązani są do przekazywania pracownikom i studentom oraz osobom współpracującym z jednostką na podstawie umów cywilnoprawnych informacji o zasadach odpowiedzialnego postępowania w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.
 1. Studenci, którzy po pobycie za granicą powracają do Polski, przez okres 14 dni od powrotu są zwolnieni z osobistego udziału w zajęciach. Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach jest mailowe poinformowanie Dziekanatu Wydziału o powrocie. Realizacja programu powinna w miarę możliwości odbywać się formie nauki zdalnej z użyciem nowoczesnych technologii, a ewentualne zaległości zostaną odrobione w terminie późniejszym w formie określonej przez Dziekanów Wydziałów. Powyższe dotyczy również studentów innych uczelni realizujących w ASP część programu studiów.
 1. Nauczyciele akademiccy i osoby prowadzące zajęcia na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy po pobycie za granicą powracają do Polski, przez okres 14 dni od powrotu są zwolnieni z osobistego prowadzenia zajęć. Realizacja programu powinna w miarę możliwości odbywać się formie pracy zdalnej, a ewentualne zaległości zostaną odrobione w terminie późniejszym w formie określonej przez Dziekanów Wydziałów.
 1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi na podstawie złożonego zdalnie oświadczenia o powrocie z terenów wymienionych w komunikatach służb sanitarnych otrzymają polecenie pracy zdalnej poza siedzibą pracodawcy przez okres 14 dni. o rodzaju obowiązków wykonywanych w tym trybie i sposobie ich rozliczenia decydują bezpośredni przełożeni.
 1. Pracownicy i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy nie opuszczali kraju w ciągu ostatnich 2 tygodni, ale ze względu na inne okoliczności mają uzasadnione podejrzenie co do możliwości zarażenia wirusem SARS-Cov-2 zobowiązani są poinformować Dziekana Wydziału lub Kierownika Działu w celu ustalenia możliwości wykonywania pracy zdalnej.
 1. Zaleca się, aby wszelkie wydarzenia o charakterze ogólnouczelnianym i wydziałowym zostały w miarę możliwości odwołane lub przesunięte na inny termin.
 1. W przypadku powzięcia podejrzenia/informacji o zarażeniu członka społeczności akademickiej wirusem SARS-Cov-2 należy niezwłocznie poinformować władze ASP, które skontaktują się z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz zastosować się do zaleceń w sprawie hospitalizacji, kwarantanny czy obserwacji sanitarnej.

Koronawirus

dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

 • ⇒ opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
 • ⇒ są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).

Więcej informacji na temat dodatkowego zasiłku

Wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8 (pl

W związku z komunikatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla podróżujących (nr 31) z 24 lutego br. i Informacją Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch z dnia 25 lutego br. Rektor ASP w Krakowie informuje, że studenci, doktoranci oraz pracownicy ASP w Krakowie, którzy w ostatnich dniach powrócili z Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu przez okres 14 dni od powrotu do Polski są zwolnieni odpowiednio z osobistego udziału w zajęciach lub prowadzenia zajęć w Uczelni. Realizacja programu powinna w miarę możliwości odbywać się formie pracy zdalnej, a ewentualne zaległości zostaną odrobione w terminie późniejszym w formie określonej przez Dziekanów Wydziałów. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi na podstawie złożonego zdalnie oświadczenia o powrocie z terenów wymienionych w komunikatach służb sanitarnych otrzymają polecenie pracy zdalnej poza siedzibą pracodawcy przez okres 14 dni. o rodzaju obowiązków wykonywanych w tym trybie i sposobie ich rozliczenia decydują bezpośredni przełożeni.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.