Stypendia Rządu Szwajcarskiego na rok akademicki 2022/2023

Studenci kierunków artystycznych i młodzi artyści urodzeni po 31 grudnia 1986 roku mogą ubiegać się o stypendia Rządu Szwajcarskiego na rok 2022/2023. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej State Secretariat for Education, Research and InnovationState Secretariat for Education, Research and Innovation.

Kandydaci zainteresowani ubieganiem się o w/w stypendium proszeni się o bezpośredni kontakt z pracownikiem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej, p. Elizą Kujan (tel. 22 55 15 786, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) – wówczas otrzymają formularz stypendialny wraz z wytycznymi strony szwajcarskiej.

Wnioski należy składać w DEK, zgodnie z w/w wytycznymi, od 1 września do 16 listopada 2021 roku na adres (decyduje data wpływu dokumentów do Ministerstwa):

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Stypendia Reseaarch Fellowship i Senior Fellowship Wiedeńskiego Międzynarodowego Centrum Badawczego Nauk o Kulturze Uniwersytetu Sztuki i Designu w Linzu

Stypendia na pobyt badawczy dla badaczek i badaczy z tytułem doktorskim (Research Fellowship) oraz naukowczyń i naukowców ze znaczącym dorobkiem naukowym (Senior Fellowship) są organizowane przez Wiedeńskie Międzynarodowe Centrum Badawcze Nauk o Kulturze Uniwersytetu Sztuki i Designu w Linzu. Kultury przekładu i przekłady kultur w możliwie szerokim tego słowa znaczeniu, to jeden z tematów badań, które prowadzone są w centrum badawczym IFK.

Pobyt badawczy trwa jeden semestr roku akademickiego 2022/2023. Stypendium na pokrycie kosztów wynosi do maksymalnej kwoty 2325 Euro/miesięcznie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 lipca 2021 r. a wyniki ogłoszone zostaną 7 grudnia 2021 r.

Dalsze informacje znajdują się, pośród wielu innych dotyczących stypendiów, w na stronie www.austria.org.pl w zakładce GRANTY oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/AustriackieForumKultury/photos/a.196503367445/10159747236467446/?type=3&theater).

Stypendiach na pobyt rezydencyjny w Grazu w roku 2022.

Stypendia, organizowane przez Rząd Landu Styrii, Austriackie Forum Kultury przeznaczone są dla młodych (do 40 r.ż.) artystek i artystów wszelkich dziedzin sztuki, oraz jej krytyczek i krytyków, którzy gotowi są twórczo spotkać się ze środowiskiem artystycznym i krajobrazem kulturalnym landu.

Termin nadsyłania zgłoszeń drogą pocztową bezpośrednio do organizatorów w Grazu upływa 10.08.2021 r.

Więcej informacji znajduje się w formularzu w zakładce GRANTY na stronie www.austria.org.pl.

https://austria.org.pl/granty/stypendia-artist-in-residence-w-styrii-2022

oraz

https://www.facebook.com/AustriackieForumKultury/photos/a.196503367445/10159712674777446/?type=3&theater

 

Polskie Powroty NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Polskie Powroty NAWA. Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość stworzenia w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej:

 • Młody naukowiec (ścieżka Junior scientist)
 • Doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

Powracającym naukowcem może być osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie
 • ma co najmniej stopień naukowy doktora (dla ścieżki Junior scientist uzyskany nie wcześniej, niż 7 lat przed złożeniem wniosku)
 • w okresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze pracowała naukowo w zagranicznej uczelni, instytucie badawczym lub dziale badawczym przedsiębiorstwa i w tym czasie nie mieszkała i nie pracowała w Polsce
 • może wykazać się dorobkiem naukowym rozpoznawalnym międzynarodowo i wyróżniającym się w kontekście dyscypliny oraz etapu kariery
 • w ramach pracy naukowej za granicą kierowała realizacją co najmniej jednego projektu badawczego wyłonionego w konkursie krajowym i międzynarodowym (dla ścieżki Experienced scientist).

W programie finansowane są:

 • wynagrodzenie powracającego naukowca
 • wynagrodzenie osoby zapraszającej
 • wynagrodzenie grupy projektowej
 • adaptacja i organizacja miejsca pracy oraz przygotowanie zaplecza badawczego
 • przesiedlenie powracającego naukowca
 • komponent badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

W ramach ścieżki Junior scientist można zaplanować projekty trwające od 24 do 36 miesięcy, z finansowaniem NAWA do kwoty 1 193 200 zł. W ścieżce Experienced scientist możliwe są projekty od 36 do 48 miesięcy z finansowaniem NAWA do 2 447 600 zł. Dodatkowo w przypadku badań podstawowych można ubiegać się o komponent badawczy NCN – grant startowy w wysokości do 200 000 zł.

 

Termin naboru wniosków: od 14 maja 2021 r. do 29 lipca 2021 r., do godz. 15:00:00 (czasu lokalnego dla Warszawy) 

Więcej informacji znajduje się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

 

Program Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama). Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich uczelni i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą. Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

W ramach programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:

 • prowadzenie badań naukowych;
 • odbycie stażu podoktorskiego;
 • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
 • jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000 PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży. Przyjazdy zagranicznych naukowców mogą rozpocząć się najwcześniej od 1 stycznia 2022 r., a nie później niż 1 października 2022 r.

Termin naboru wniosków upływa 15 czerwca 2021

Więcej informacji znajduje się na stronie internatowej NAWA.

 

Program Bekker NAWA (Program im. Mieczysława Bekkera)

Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Rozpoczynającym karierę naukowcom program stwarza szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich, zaś doktorantom na realizację części kształcenia. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Wyjazdy naukowe mogą trwać od 3 do 24 miesięcy i mogą rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r.

Termin naboru wniosków upływa 25 maja 2021 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej NAWA.

Chorwacki rządowy konkurs stypendialny na rok akademicki 2021/2022

Konkurs stypendialny skierowany jest do studentów i pracowników naukowych.

Stypendia oferują możliwości studiowania lub prowadzenia badań w akredytowanej, publicznej szkole wyższej lub instytucji badawczej w Chorwacji. Przyznane mobilności powinny być realizowane w roku akademickim 2021/2022 (od 1 października 2021 do 30 września 2022 z wyłączeniem lipca i sierpnia).

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Nauki i Edukacji Republiki Chorwacji oraz Agencji ds. Mobilności i Programów UE. Termin składania wniosków upływa z dniem 14 maja 2021 r.

 

ERASMUS+

Wyjazdy wykładowców (STA) 

(zasady dla pracowników administracyjnych dostępne są poniżej)

Informujemy, iż miejsca na rok akademicki 2020/2021 zostały rozdysponowane.

Na czas rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie grantu z rekomendacją Wydziału (link)

 •  Teaching programme (link)

 • zaproszenie z uczelni partnerskiej (może być w formie maila) lub potwierdzony teaching programme

Szczegółowy regulamin wyjazdów dostępny jest w Zarządzeniach nr 71 (link) i nr 91 (link)

 

Zasady:

 • Nauczyciele akademiccy mają możliwość wyjazdu za granicę do uczelni, z którymi Akademia ma podpisane umowy bilateralne w ramach programu Erasmus+; lista szkół dostępna jest tutaj

 • Pracownik wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ musi być etatowym pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 • Pracownicy uczelni mogą wielokrotnie wyjeżdżać w celu prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus+.

 • Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Kwota stypendium zależy od kraju docelowego. Stawki dostępne są poniżej.

 • Kwoty przyznane na utrzymanie nie mogą przekraczać maksymalnych stawek ustalonych w programie Erasmus w danym roku akademickim.

 • Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus+ dla osób niepełnosprawnych.

 • Wyjazdy trwają 5 dni, w czasie których należy zrealizować minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych, co powinno zostać potwierdzone dokumentem "confirmation of stay" (link)

 

Stawki dzienne

 • Grupa 1 – (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania): 180 EUR

 • Grupa 2 – (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy): 160 EUR

 • Grupa 3 – (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry): 140 EUR

 

Kryteria kwalifikacji

 • Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę kompetencje językowe oraz doświadczenie zawodowe

 • Warunkiem zakwalifikowania na wyjazd jest także indywidualny program nauczania, przedstawiający cele, treść i oczekiwane rezultaty planowanych zajęć dla studentów. Plan nauczania musi zostać zatwierdzony zarówno przez ASP w Krakowie, jak również przez instytucję przyjmującą.

 • Pierwszeństwo przy wyborze kandydatów mają osoby o mniejszym stażu zawodowym oraz osoby wyjeżdżające po raz pierwszy. W przypadku gdy w danym roku akademickim liczba pracowników aplikujących jest większa niż przewidziana w umowie z Narodową Agencją, pod uwagę brane będzie również uzasadnienie wyjazdu przez pracownika.

 

 

Wyjazdy szkoleniowe (STT)

 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się na wyjazd w roku akademickim 2020/2021. Termin przyjmowania wniosków przez Biuro Współpracy z Zagranicą upływa 15 marca 2021 roku.

W przypadku zgłoszenia mniejszej liczby osób niż miejsc przewidzianych w umowie, dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane będą do momentu, aż przyznane środki zostaną wykorzystane.

Na czas rekrutacji wymagane są następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie grantu (link)

 • Training programme (link)

 • Zaproszenie z uczelni przyjmującej/potwierdzony training programme

Szczegółowy regulamin wyjazdów dostępny jest w Zarządzeniach nr 71 (link) i nr 91 (link)

 

Zasady:

 • Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi mają możliwość wyjazdu za granicę do uczelni, z którymi współpracuje Akademia, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia itp.). Lista szkół dostępna jest tutaj

 • Pracownik wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ musi być etatowym pracownikiem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 • Pracownicy uczelni mogą wielokrotnie wyjeżdżać w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+.

 • Stypendium wypłacane z budżetu programu Erasmus pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Kwota stypendium zależy od kraju docelowego. Stawki dostępne są poniżej.

 • Kwoty przyznane na utrzymanie nie mogą przekraczać maksymalnych stawek ustalonych w programie Erasmus+ w danym roku akademickim.

 • Wyjazdy trwają 5 dni, które należy potwierdzić dokumentem “confirmation of stay” (link) podpisanym przez przedstawiciela uczelni przyjmującej.

 

Stawki dzienne:

 • Grupa 1 – (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania): 180 EUR

 • Grupa 2 – (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy): 160 EUR

 • Grupa 3 – (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry): 140 EUR

 

Kryteria kwalifikacji:

 • Przy wyborze kandydatów brane są pod uwagę dwa podstawowe kryteria, tj. kompetencje językowe i doświadczenie zawodowe

 • Warunkiem zakwalifikowania na wyjazd jest także indywidualny program szkolenia, przedstawiający cele, treść i oczekiwane rezultaty szkolenia. Program szkolenia musi zostać zatwierdzony zarówno przez ASP, jak również przez instytucję przyjmującą.

 • Pierwszeństwo przy wyborze kandydatów mają osoby o mniejszym stażu zawodowym oraz osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.

 • W przypadku gdy w danym roku akademickim liczba pracowników aplikujących jest większa niż przewidziana w umowie z Narodową Agencją, pod uwagę brane będzie również uzasadnienie wyjazdu przez pracownika.

 • Osoby o dużym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe środki na wyjazd ze specjalnego funduszu programu Erasmus dla osób niepełnosprawnych.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.