Oferta dla kandydatów i studentów z Ukrainy w roku akademickim 2023/2024

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJA NA STUDIA DLA KANDYDATÓW Z UKRAINY

Kandydaci z Ukrainy będą przyjmowani na studia w ASP na zasadach ogólnych, tj. obowiązujących wszystkich kandydatów.

Warunkiem podjęcia studiów w ASP jest:

  • posiadanie dokumentu, który uprawnia do podjęcia studiów w Polsce (świadectwo o pełnym wykształceniu średnim wydane w Ukrainie/dyplom ukończenia studiów)
  • zarejestrowanie się w systemie rekrutacji online
  • zdanie egzaminu wstępnego i zmieszczenie się w limicie przyjęć.

Dokumenty:
Informacja o niezbędnych do złożenia dokumentach znajduje się tutaj: https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/wykaz-dokumentow

Opłaty rekrutacyjne:
Za udział w rekrutacji na studia pobierana jest opłata (100 lub 150 zł, w zależności od kierunku studiów). Można złożyć wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj: https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/oplaty-rekrutacyjne

Egzamin:
W zależności od wybranego kierunku studiów egzamin wstępny jest przeprowadzany stacjonarnie, hybrydowo (częściowo stacjonarnie, częściowo zdalnie) lub w całości zdalnie. Informacje o przebiegu egzaminu dostępne są tutaj: https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/informacje-dla-kandydatow

Znajomość języka polskiego:
Studia w ASP prowadzone są w języku polskim, dlatego od kandydatów zagranicznych wymagamy dokumentu, który potwierdza znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1. W przypadku braku takiego dokumentu kandydat:
- który zna język polski może uzyskać potwierdzenie znajomości języka w trakcie egzaminu wstępnego (jeśli przystąpi do egzaminu w języku polskim)
- który nie zna języka polskiego może przystąpić do egzaminu wstępnego z tłumaczem, pod warunkiem złożenia wniosku w tej sprawie (dla osób chętnych ASP może zapewnić tłumacza języka ukraińskiego na czas rozmowy kwalifikacyjnej/teoretycznej części egzaminu wstępnego)

Opłaty za studia:
Obywatele Ukrainy objęci ochroną czasową nie wnoszą opłat za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim przez okres, w którym są objęci tą ochroną.W przypadku gdy brak jest podstaw do niepobierania opłaty, osoba przyjęta na studia może ubiegać się o rozłożenie opłaty na raty.

Pomoc i informacje:
Więcej informacji nt. rekrutacji można znaleźć tutaj: https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/rekrutacja-cudzoziemcow

PRZENIESIENIE Z INNEJ UCZELNI

Student uczelni zagranicznej, po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów, może ubiegać się o przeniesienie do ASP.

Przeniesienie możliwe jest:
- na jednolite studia magisterskie tylko z jednolitych studiów magisterskich,
- na studia pierwszego stopnia ze studiów pierwszego stopnia lub z jednolitych studiów magisterskich
- na studia drugiego stopnia tylko ze studiów drugiego stopnia

Nie dopuszcza się przeniesienia na ostatni rok studiów.

Studia są prowadzone z języku polskim. Student ubiegający się o przyjęcie w trybie przeniesienia powinien wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu komunikatywnym.

Student ubiegający się o przeniesienie składa do 10 września 2023 r. dokumenty:
1) podanie o przyjęcie do ASP na kierunek, na którym rozpoczęła studia w innej uczelni
2) własne prace artystyczne lub projektowe (portfolio)
3) dokumenty potwierdzające zaliczenie wszystkich zakończonych semestrów studiów, a w przypadku braku takich dokumentów:

- oświadczenie, że w dniu 24 lutego 2022 r. studiował na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów
- wniosek o uznanie wniosek o uznanie zrealizowanych okresów studiów
- dokument poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1 lub oświadczenie o znajomości języka polskiego na tym poziomie; w przypadku złożenia oświadczenia weryfikacja znajomości języka polskiego nastąpi podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Studenci, którzy złożą wniosek o uznanie odpowiednich okresów studiów i których wnioski spełniają wymagania formalne, podlegają weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, której termin i zakres określa dziekan wydziału.

Decyzję w sprawie przyjęcia na studia z przeniesienia podejmuje dziekan. Dziekan wskazuje semestr studiów, na który zostanie przyjęty student i w razie konieczności określa zakres i termin uzupełnienia różnic programowych. Za różnice programowe nie są pobierane opłaty.

Osoby, które nie spełniają wymogów dla przeniesienia, mogą wziąć udział w procesie rekrutacji na studia. Po przyjęciu na studia mogą wnioskować do Dziekana o przeniesienie na wyższy rok studiów, na podstawie dotychczas zrealizowanego programu studiów.                                                       ____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Пропозиція для кандидатів та студентів з України у 2023/2024 навчальному році

НАБІР НА НАВЧАННЯ

Кандидати з України будуть зараховані до Академії образотворчих мистецтв на загальних умовах, тобто тих, що застосовуються до всіх кандидатів.

Умовою для вступу до Академії мистецтв є:
1) наявність документа, який дає право на навчання в Польщі (атестат про повну середню освіту, виданий в Україні / диплом закінчення ВНЗ)
2) реєстрація в онлайн-системі набору на навчання (рекрутації)
3) складання вступних іспитів та входження в ліміт зарахування вступників.

Документи:
Інформацію про документи, які необхідно подати, можна знайти тут: https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/wykaz-dokumentow

Оплата за участь у вступній кампанії (рекрутації):
За участь у наборі на навчання стягується плата (100 або 150 злотих в залежності від вибраного факультету). Ви можете подати заявку на зниження або звільнення від оплати. Детальна інформація доступна тут: https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/oplaty-rekrutacyjne

Іспит:
В залежності від обраного факультету вступний іспит проводиться стаціонарно, гібридно (частково стаціонарно, частково дистанційно) або повністю дистанційно. Інформація про хід іспиту доступна тут: https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/informacje-dla-kandydatów

Знання польської мови:
Навчання в Академії мистецтв ведеться польською мовою, тому ми вимагаємо від іноземних кандидатів документ, який підтверджує знання польської мови на рівні не менше В1. У разі відсутності такого документа кандидат:

- той, хто знає польську мову, може отримати підтвердження знання мови під час вступного іспиту (якщо він/вона складає цей іспит польською мовою)
- хто не володіє польською мовою, може складати вступний іспит з перекладачем за умови подання заяви в цій справі (для бажаючих Академія образотворчого мистецтва може надати перекладача з української мови на час співбесіди/теоретичної частини вступного іспиту)

Оплата за навчання:
Громадяни України на яких поширюється тимчасовий захист, не сплачують плату за навчання на денній формі польською мовою за період, протягом якого на них поширюється дія цього захисту.
У випадку коли бракує підстав для безкоштовного навчання особа, яка стала допущена до навчання, може подати заяву про сплату оплати частинами.

Допомога та додаткова інформація:
Більше інформації про набір можна знайти тут: https://www.asp.krakow.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/rekrutacja-cudzeniemcow

ПЕРЕВЕДЕННЯ З ІНШОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Студент іноземного ВНЗ, який закінчив не менше одного року навчання, може подати заяву на переведення до Краківської Академії образотворчих мистецтв.

Переведення можливе:
- з єдиної магістратури (5 років навчання) на єдину магістратуру;
- з навчання І циклу (окремо бакалавр, 3 роки навчання) на навчання І циклу або з єдиної магістратури;
- на навчання ІІ циклу (окремо магістратура, 2 роки навчання) тільки з навчання ІІ циклу;

Переведення на останній рік навчання не допускається.

Навчання ведеться польською мовою. Студент, який бажає перевестися, повинен продемонструвати комунікативне знання польської мови.

Студент, який претендує на переведення, має подати до 10 вересня 2023 року такі документи:
1) заява про вступ до Академії образотворчих мистецтв на той факультет, на якому розпочав навчання в іншому університеті;
2) власні художні або дизайнерські роботи (портфоліо);
3) документи, що підтверджують заліки всіх закінченних семестрів навчання, а за відсутності таких документів:

- заява про те, що 24 лютого 2022 року студент навчався на конкретному році (курсі) навчання, факультеті та рівні навчання (бакалавр або магістратура);
- заява про визнання/підтвердження зреалізованих періодів навчання шляхом перевірки досягнутих результатів навчання
- документ, що підтверджує володіння польською мовою на рівні не менше В1 або заяву про знання польської мови на цьому рівні; у разі подання заяви, володіння польською мовою буде перевірено під час співбесіди з кандидатом.

Студенти, які подають заяву про визнання та підтвердження відповідних періодів навчання та чиї заяви відповідають формальним вимогам, підлягають перевірці досягнутих результатів навчання під час співбесіди, дату та обсяг якої визначає декан факультету.

Рішення про вступ на навчання по переведенню приймає декан. Декан вказує семестр навчання, на який буде зарахований студент, і за необхідності визначає обсяг і дату доповнення відмінностей у програмі навчання. Плата за ці відмінності (різніці) у програмі не стягується.

У процесі набору на навчання можуть брати участь кандидати, які не відповідають вимогам для переведення вказаним вище. Після вступу на навчання вони можуть подати заяву до декана про переведення на інший курс навчання на підставі закінченої програми навчання у своєму минулому універсітеті.

 

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.