Zapraszamy do udziału w rekrutacji na studia.

Będziemy przeprowadzać rekrutację na studia:

stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunki:
- malarstwo
- scenografia
- rzeźba
- grafika
- konserwacja i restauracja dzieł sztuki
- wzornictwo

stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunki:
- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
- architektura wnętrz
- intermedia

stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunki:
- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
- architektura wnętrz
- wzornictwo
- intermedia

niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek:
- architektura wnętrz

_____________________________________________________________________________
Wszystkich kandydatów niezależnie od wybranego kierunku studiów obowiązują poniższe zasady.
 
Rekrutacja krok po kroku:

1) Rekrutacja online - założenie konta w systemie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w ASP w Krakowie są zobowiązani do elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacji online -
REKRUTACJA ONLINE

Rejestracja w systemie rekrutacji online na studia prowadzone jako studia stacjonarne oraz niestacjonarne odbędzie się w terminie:
od 31 maja do 19 czerwca 2023 r. do godz. 12:00

Uwaga:
Kandydaci, którzy posiadają konto w systemie Akademus, ale jest ono nieaktywne (absolwenci oraz osoby, które utraciły status studenta ASP w Krakowie), przed rozpoczęciem rejestracji muszą ponownie aktywować konto. W tym celu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. należy przesłać maila z prośbą o ponowną aktywację konta. Aktywacja konta będzie wykonywana w terminie od 31 maja do 19 czerwca 2023 do godz. 12:00.

Ważne!
Zarejestrowany w systemie kandydat może aplikować wyłącznie na jeden kierunek studiów stacjonarnych z oferty ASP w Krakowie.

Osobiste konto kandydata w systemie jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą (widoczną w panelu po lewej stronie). Prosimy o regularne sprawdzanie swojego konta i skrzynki odbiorczej. Kandydaci będą otrzymywać na nią szczegółowe informacje od Sekretarzy Zespołów Rekrutacyjnych, m. in. dotyczące formy, godziny i miejsca odbywania poszczególnych etapów egzaminów wstępnych.

Ponadto każdy kandydat w swoim profilu będzie miał do pobrania ankietę osobową kandydata na studia wraz z oświadczeniem na zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji. Ankietę należy wydrukować i podpisać a jej skan lub zdjęcie dołączyć do dokumentacji.

Osoby które mają już założone konto w systemie Akademus (dotyczy to studentów ASP oraz absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą aplikować na studia drugiego stopnia) nie zakładają ponownie konta. W swoim profilu w zakładce kandydatury w w/w terminach wybierają kierunek studiów na jaki chcą aplikować

2) Dokonanie wpłaty za egzamin wstępny - szczegóły tutaj

3) Przesyłanie dokumentów w okresie trwania rejestracji online od 31 maja do 19 czerwca 2023 r. do godz. 12:00 - szczegóły tutaj

4) Przystąpienie do egzaminu wstępnego

Egzamin wstępny na studia w ASP w Krakowie różni się w zależności od wybranego przez kandydata kierunku, poziomu i formy studiów. Egzamin wstępny odbywać się będzie w formie stacjonarnej, zdalnej lub mieszanej w zależności od kierunku studiów. Szczegółowy przebieg egzaminu wstępnego jest dostępny w opisach poszczególnych kierunków.

Warunkiem zdania egzaminu jest przystąpienie do wszystkich jego etapów/zadań i uzyskanie w każdym z nich określonej minimalnej liczby punktów oraz zajęcie miejsca w określonym limicie przyjęć na liście rankingowej. O miejscu na liście rankingowej decyduje suma punktów uzyskanych ze wszystkich etapów/zadań egzaminu wstępnego.

W przypadku przeprowadzania egzaminu w trybie stacjonarnym stanowisko pracy i podstawowe materiały do realizacji artystycznych/projektowych prac egzaminacyjnych zapewnia kandydatowi Wydział. Materiały i przybory potrzebne do indywidualnej pracy, wymienione w załącznikach do uchwały rekrutacyjnej (dostępne w opisach kierunków) zabezpiecza zdający, we własnym zakresie.

Prace wykonane podczas egzaminu wstępnego są dokumentami procesu egzaminacyjnego –zasady postępowania z pracami wykonanymi przez kandydatów na studia w trakcie egzaminu wstępnego określają Zespoły Rekrutacyjne powołane dla poszczególnych kierunków studiów.

Kandydaci legitymujący się orzeczonym o stopniu niepełnosprawności podlegają takim samym zasadom rekrutacji jakie obowiązują każdego kto ubiega się o przyjęcie na wybrany kierunek, poziom kształcenia i formę studiów. Do daty zakończenia rejestracji online na studia kandydaci powinni przesłać do dziekanatu Wydziału skan orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności. ASP w Krakowie postara się uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.

5) Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych 12 lipca 2023 r.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Information for candidates (for all fields of studies)

Admission step by step procedure:

1) Online admission procedure - creating an account in the system
Candidates applying for studies at the Academy of Fine Arts in Kraków are obliged to register electronically in the online admission system - ONLINE ADMISSION

Registration in the online admission system for studies conducted as full-time studies and part-time studies will take place from 31 May to 19 June 2023 at 12:00

Important!
Candidate registered in the system can apply only for one field of studies from the offer of ASP in Kraków.

Candidate's personal account in the system is equipped with an inbox (visible in the left hand panel).

Please check your account and inbox regularly. Candidates will receive detailed information from the Secretaries of the Admission Teams, among other things, about the form, time and location of the various stages of the entrance exams.

In addition, each candidate will have in his/her profile to download the personal questionnaire  of the candidate for studies along with a declaration of consent to the processing of personal data required in the admission process. The questionnaire should be printed and signed, and its scan or photo should be attached to the documentation.

Persons who already have an account in the Akademus system (this refers to ASP students and graduates of first-degree studies who wish to apply for second-degree studies) do not create an account again. In their profile, in the "Applications" tab, they choose the field of studies they wish to apply for

2) Making a payment for the entrance exam - details here

3) Submission of documents from 31 May to 19 June 2023 at 12:00 - details here

4) Taking an entrance examination

The entrance exam for the studies at the Academy of Fine Arts in Kraków differs depending on the field of studies, level and form of studies chosen by a candidate. The entrance exam will be held in a stationary, remote or mixed form depending on the field of studies. The detailed course of the entrance exam is available in the descriptions of the individual fields of studies.

In order to pass the exam, it is necessary to take part in all its stages/tasks and to obtain the specified minimum number of points in each of them, as well as to take a place in the specified limit of admissions on the ranking list. The place on the ranking list is determined by the sum of points obtained from all stages/tasks of the entrance examination.

If an examination is conducted in a stationary mode, a workplace and basic materials for artistic/design examination works are provided by a Faculty. Materials and equipment necessary for individual work, listed in the appendices to the admission resolution (available in the fields of studies descriptions) are provided by the candidate on his/her own.

The works made during the entrance examination are the documents of the examination process - the principles of handling the works made by the candidates during the entrance examination are defined by the Admission Teams appointed for each field of studies.

Candidates with a disability certificate are subject to the same admission rules that apply to anyone applying for admission to a chosen field of studies, level of education and form of study. Candidates should send the scans of their disability certificates to the Faculty Dean's Office by the closing date of the online registration. The Academy of Fine Arts in Kraków will try to take into consideration the special needs of candidates who are disabled.

5) Announcement of results of entrance examinations: 12 July 2023

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.