Rekrutacja krok po kroku:

1) Rekrutacja online - założenie konta w systemie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w ASP w Krakowie są zobowiązani do elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacji online -
REKRUTACJA ONLINE

Rejestracja w systemie rekrutacji online na studia prowadzone jako studia stacjonarne odbędzie się w terminie:
od 25 maja do 8 czerwca 2021 r. do godz. 23:45

Rejestracja w systemie rekrutacji online na studia prowadzone jako studia niestacjonarne odbędzie się w terminie:
od 1 lipca do 13 lipca 2021 r. do godz. 23:45

Ważne!
Zarejestrowany w systemie kandydat może aplikować wyłącznie na jeden kierunek studiów stacjonarnych z oferty ASP w Krakowie.

Osobiste konto kandydata w systemie jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą (widoczną w panelu po lewej stronie) Kandydaci zobowiązani są przesyłać skany/zdjęcia wymaganych dokumentów w okresie trwania rejestracji online za pomocą systemowej skrzynki odbiorczej. Wielkość dokumentów nie powinna przekraczać 20 MB. Dokumenty przesłane inną drogą nie będą rozpatrywane. Dodatkowo prosimy o regularne sprawdzanie swojego konta i skrzynki odbiorczej. Kandydaci będą otrzymywać na nią szczegółowe informacje od Sekretarzy Zespołów Rekrutacyjnych, m. in. dotyczące formy, godziny i miejsca odbywania poszczególnych etapów egzaminów wstępnych.

Ponadto każdy kandydat w swoim profilu będzie miał do pobrania ankietę osobową kandydata na studia wraz z oświadczeniem na zgodą na przetwarzanie danych osobowych wymaganych w procesie rekrutacji. Ankietę należy wydrukować i podpisać a jej skan lub zdjęcie dołączyć do dokumentacji.

Osoby które mają już założone konto w systemie Akademus (dotyczy to studentów ASP oraz absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą aplikować na studia drugiego stopnia) nie zakładają ponownie konta. W swoim profilu w zakładce kandydatury w w/w terminach wybierają kierunek studiów na jaki chcą aplikować

2) Dokonanie wpłaty za egzamin wstępny - szczegóły tutaj

3) Przesyłanie dokumentów - szczegóły tutaj

4) Przystąpienie do egzaminu wstępnego

Egzamin wstępny na studia w ASP w Krakowie różni się w zależności od wybranego przez kandydata kierunku, poziomu i formy studiów. Egzamin wstępny odbywać się będzie w formie stacjonarnej, zdalnej lub mieszanej w zależności od kierunku studiów. Szczegółowy przebieg egzaminu wstępnego jest dostępny w opisach poszczególnych kierunków.

Warunkiem zdania egzaminu jest przystąpienie do wszystkich jego etapów/zadań i uzyskanie w każdym z nich określonej minimalnej liczby punktów oraz zajęcie miejsca w określonym limicie przyjęć na liście rankingowej. O miejscu na liście rankingowej decyduje suma punktów uzyskanych ze wszystkich etapów/zadań egzaminu wstępnego.

W przypadku przeprowadzania egzaminu w trybie stacjonarnym stanowisko pracy i podstawowe materiały do realizacji artystycznych/projektowych prac egzaminacyjnych zapewnia kandydatowi Wydział. Materiały i przybory potrzebne do indywidualnej pracy, wymienione w załącznikach do uchwały rekrutacyjnej (dostępne w opisach kierunków) zabezpiecza zdający, we własnym zakresie.

Prace wykonane podczas egzaminu wstępnego są dokumentami procesu egzaminacyjnego –zasady postępowania z pracami wykonanymi przez kandydatów na studia w trakcie egzaminu wstępnego określają Zespoły Rekrutacyjne powołane dla poszczególnych kierunków studiów.

Kandydaci legitymujący się orzeczonym o stopniu niepełnosprawności podlegają takim samym zasadom rekrutacji jakie obowiązują każdego kto ubiega się o przyjęcie na wybrany kierunek, poziom kształcenia i formę studiów. Do daty zakończenia rejestracji online na studia kandydaci powinni przesłać do dziekanatu Wydziału skan orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności. ASP w Krakowie postara się uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.

5) Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych

studia stacjonarne
: 12 lipca 2021 r.

studia niestacjonarne: 22 lipca 2021 r.

Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny, ale nie zmieścili się w limicie przyjęć i nie zostali przyjęci na pierwszy rok studiów, mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne prowadzone na tym samym kierunku.

W tym celu Kandydat musi w systemie rejestracji online zapisać się na studia niestacjonarne, ponownie przesłać dokumenty (nie wnosi drugiej opłaty egzaminacyjnej) i kopię decyzji Komisji Rekrutacyjnej w Krakowie uzasadniającej odmowę przyjęcia liczbą punktów niższą od ostatniej osoby przyjętej w limicie.

Kandydat spełniający w/w warunki zostaje przyjęty na studia niestacjonarne i otrzymuje powiadomienie o przyjęciu.

W razie niewypełnienia limitu przyjęć na studia niestacjonarne, ASP w Krakowie zastrzega sobie prawo do nie uruchamiania studiów na danym kierunku.

Kandydaci, którzy nie zdali egzaminu wstępnego na studia stacjonarne w ASP w Krakowie mogą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na studia niestacjonarne na jeden z kierunków prowadzących tę formę studiów (wnoszą oni obowiązującą opłatę za egzamin).

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.