• Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie prowadzi studia w języku angielskim tylko i wyłącznie na Wydziale Architektury Wnętrz na kierunku architektura wnętrz (studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia) oraz na kierunku architektura wnętrz (studia niestacjonarne - prowadzone wspólnie, ADT) . Pozostałe kierunki studiów są prowadzone w języku polskim.
  • Cudzoziemców obowiązują terminy, warunki oraz tryb i zakres egzaminu wstępnego na poszczególnych kierunkach i formach studiów, podane w załącznikach nr 1A do 9B (tj. w takim samym zakresie jak obywateli polskich) oraz szczegółowe zasady dopuszczenia cudzoziemców do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w roku akademickim 2018/2019 ustalone przez Senat ASP w Krakowie w załączniku nr 10 do uchwały rekrutacyjnej nr 24/2017.
  • Aby wziąć udział w egzaminach wstępnych kandydat cudzoziemiec składa w wyznaczonym terminie dokumenty wymagane od wszystkich kandydatów na studia. Dokumenty dotyczące wykształcenia wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie na i rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia winny być zalegalizowane do obrotu prawnego za granicą (lub opatrzone apostille) przez uprawnioną do tego placówkę w kraju wydania dokumentu. Dodatkowo wymagane jest tłumaczenie ww. dokumentów na język polski, wykonane przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości RP.
  • Przed złożeniem dokumentów w Dziekanacie Wydziału, cudzoziemcy mają obowiązek przedłożyć dokumenty potwierdzające wykształcenie w Dziale Nauczania ASP w Krakowie (plac Matejki 13, pok. 117, 118).
  • Cudzoziemcy, których obowiązuje 3-etapowy egzamin wstępny na studia pierwszego lub drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie mogą przysłać pocztą portfolio podlegające ocenie w etapie i do 31 maja 2018 r. (decyduje data wpływu). Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana dla kierunku i formy studiów ocenia prace artystyczne/projektowe kandydata i dopuszcza go do egzaminu praktycznego lub kończy jego udział w rekrutacji. Kandydata zakwalifikowanego do II etapu obowiązuje terminarz egzaminu wstępnego.
  • Cudzoziemcy mogą przystąpić do egzaminu wstępnego na kierunki których językiem wykładowym jest język polski, w języku angielskim. w przypadku, gdy kandydat wyraża chęć zdawania egzaminu wstępnego w języku angielskim, w momencie składania dokumentów powinien złożyć podanie w Dziekanacie Wydziału.
  • Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia jeżeli:

– ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (cudzoziemiec, który nie zna języka polskiego, po otrzymaniu decyzji WKR o przyjęciu na studia i wpisie na i rok studiów, może ubiegać się o roczny urlop. Dziekan odpowiedniego Wydziału przyznaje urlop dziekański na rok akademicki w związku z podjęciem przez studenta nauki na kursie języka polskiego. Student podejmujący studia w ASP w Krakowie przedstawia świadectwo ukończenia takiego kursu. Wykaz jednostek wyznaczonych przez MNiSW jest dostępny na stronie http://buwiwm.edu.pl/)
lub 
– posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego
lub 
– posiadają zaświadczenie ze Związku Polaków lub analogicznej instytucji potwierdzające znajomość języka polskiego, legitymują się świadectwem maturalnym uzyskanym w polskiej szkole średniej, bądź uzyskają potwierdzenie przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, że ich stopień znajomości języka pozwala na podjęcie kierunkowych studiów w języku polskim.

 

Ważne:

  • Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, chyba że są przyjmowani na podstawie umów międzynarodowych na zasadach określonych w tych umowach lub są przyjmowani na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Rektora ASP
  • Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub na zasadach określonych w art. 43 pkt. 4 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.
  • Stypendyści Rządu RP oraz obywatele innych państw studiujący na zasadach odpłatności dewizowej zdają egzamin wstępny ustalony dla kierunku i poziomu studiów.
  • Cudzoziemcy po ogłoszeniu wyników przed podjęciem studiów są zobowiązani do zdeklarowania się na jakich zasadach będą odbywać studia (art. 43 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym).

 

Opłaty za studia stacjonarne i niestacjonarne dla cudzoziemców

studia stacjonarne

kierunek studiów

wysokość opłaty za rok studiów

jednolite studia magisterskie

malarstwo

35.358,00 PLN

scenografia

35.498,00 PLN

rzeźba

42.681,00 PLN

grafika

47.364,00 PLN

konserwacja i restauracja dzieł sztuki

47.253,00 PLN

studia pierwszego stopnia

 

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

35.280,00 PLN

architektura wnętrz

33.962,00 PLN

wzornictwo

40.472,00 PLN

intermedia

40.670,00 PLN

 

studia drugiego stopnia

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

35.280,00 PLN

architektura wnętrz

33.962,00 PLN

wzornictwo

40.472,00 PLN

intermedia

40.670,00 PLN

studia niestacjonarne

kierunek studiów

wysokość opłaty za rok studiów

opłaty za i rok studiów

opłaty za kolejne lata studiów

 opłaty - siódmy semestr

studia pierwszego stopnia

 

malarstwo

6.600,00 PLN

6.400,00 PLN

 

grafika

7.500,00 PLN

7.300,00 PLN

 

architektura wnętrz

7.500,00 PLN

7.500,00 PLN

3.200,00 PLN

architektura wnętrz - studia w j.angielskim

8.000,00 PLN

8.000,00 PLN

4.000,00 PLN

 

studia drugiego stopnia

malarstwo

5.800,00 PLN

grafika

6.100,00 PLN

architektura wnętrz

7.000,00 PLN

architektura wnętrz - studia w j.angielskim

 8.000,00 PLN 

architektura wnętrz - studia międzynarodowe

12.000,00 PLN

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.