Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie prowadzi studia stacjonarne w języku polskim. Studia w języku angielskim mogą być uruchomione jedynie na Wydziale Architektury Wnętrz na kierunku architektura wnętrz na studiach drugiego stopnia - prowadzonych wspólnie, DAT w przypadku wystarczającej liczby kandydatów, którzy pozytywnie przejdą cały proces rekrutacji.

Cudzoziemców obowiązują terminy, warunki oraz tryb i zakres egzaminu wstępnego na poszczególnych kierunkach i formach studiów, podane w załącznikach do uchwały rekrutacyjnej nr 29/2020 z późniejszymi zmianami dostępne w opisach kierunków (w takim samym zakresie jak obywateli polskich). Szczegółowe zasady dopuszczenia cudzoziemców do odbywania studiów w ASP w roku akademickim 2021/2022 określa załącznik nr 10.

Aby wziąć udział w egzaminach wstępnych kandydat cudzoziemiec przesyła skany lub zdjęcia dokumentów w wyznaczonym terminie, wymagane od wszystkich kandydatów na studia. Dokumenty dotyczące wykształcenia wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia winny być zalegalizowane do obrotu prawnego za granicą (lub opatrzone apostille) przez uprawnioną do tego placówkę w kraju wydania dokumentu. Dodatkowo wymagane jest tłumaczenie ww. dokumentów na język polski.

Dokumenty dotyczące wykształcenia składane przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia tj. dyplom ukończenia studiów wyższych lub tytuł zawodowy uzyskany za granicą mogą być uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku w drodze nostryfikacji.

Przed przesłaniem skanów lub zdjęć dokumentów, cudzoziemcy mają obowiązek przesłać skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wykształcenie do Działu Nauczania ASP w Krakowie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cudzoziemcy mogą przystąpić do egzaminu wstępnego na kierunki których językiem wykładowym jest język polski, w języku angielskim. W przypadku, gdy kandydat wyraża chęć zdawania egzaminu wstępnego w języku angielskim, w momencie przesyłania skanów lub zdjęć dokumentów powinien przesłać skan własnoręcznie podpisanego podania do Dziekanatu Wydziału.

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia jeżeli:

  • posiadają dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106), lub
  • posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w którym będą prowadzone studia, lub
  • uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka obcego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.

    Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w ASP jeżeli:
  • posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub
  • są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), lub
  • posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne:
ASP nie pobiera opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim od cudzoziemców:
- obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkających na terytorium RP;
- którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
- którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.);
- posiadających status uchodźcy nadany w RP albo korzystający z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
- posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- posiadaczy Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
- będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

Opłaty za studia stacjonarne i niestacjonarne dla cudzoziemców niespełniających wyżej wymienionych warunków, rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2021/2022 są dostępne tutaj.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.