Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie prowadzi studia stacjonarne w języku polskim. Studia w języku angielskim mogą być uruchomione jedynie na Wydziale Architektury Wnętrz na kierunku architektura wnętrz, studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopia oraz studiach drugiego stopnia - prowadzonych wspólnie, DAT w przypadku wystarczającej liczby kandydatów, którzy pozytywnie przejdą cały proces rekrutacji.

Cudzoziemców obowiązują terminy, warunki oraz tryb i zakres egzaminu wstępnego na poszczególnych kierunkach i formach studiów, podane w załącznikach do uchwały rekrutacyjnej nr 54/2019 dostępne w opisach kierunków (w takim samym zakresie jak obywateli polskich). Szczegółowe zasady dopuszczenia cudzoziemców do odbywania studiów w ASP w roku akademickim 2020/2021 określa załącznik nr 10.

Aby wziąć udział w egzaminach wstępnych kandydat cudzoziemiec przesyła skany lub zdjęcia dokumentów w wyznaczonym terminie, wymagane od wszystkich kandydatów na studia. Dokumenty dotyczące wykształcenia wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia winny być zalegalizowane do obrotu prawnego za granicą (lub opatrzone apostille) przez uprawnioną do tego placówkę w kraju wydania dokumentu. Dodatkowo wymagane jest tłumaczenie ww. dokumentów na język polski, wykonane przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

Dokumenty dotyczące wykształcenia składane przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia tj. dyplom ukończenia studiów wyższych lub tytuł zawodowy uzyskany za granicą mogą być uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku w drodze nostryfikacji. Tryb postępowania nostryfikacyjnego określa rozporządzenie MNiSW z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia.

Przed przesłaniem skanów lub zdjęć dokumentów, cudzoziemcy mają obowiązek przesłać skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wykształcenie do Działu Nauczania ASP w Krakowie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cudzoziemcy mogą przystąpić do egzaminu wstępnego na kierunki których językiem wykładowym jest język polski, w języku angielskim. W przypadku, gdy kandydat wyraża chęć zdawania egzaminu wstępnego w języku angielskim, w momencie przesyłania skanów lub zdjęć dokumentów powinien przesłać skan własnoręcznie podpisanego podania do Dziekanatu Wydziału.

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia jeżeli:

– ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (cudzoziemiec, który nie zna języka polskiego, po otrzymaniu decyzji WKR o przyjęciu na studia i wpisie na I rok studiów, może ubiegać się o roczny urlop. Dziekan odpowiedniego Wydziału przyznaje urlop dziekański na rok akademicki w związku z podjęciem przez studenta nauki na kursie języka polskiego. Student podejmujący studia w ASP w Krakowie przedstawia świadectwo ukończenia takiego kursu. Wykaz jednostek wyznaczonych przez MNiSW jest dostępny na stronie http://buwiwm.edu.pl/)
lub 
– posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego
lub 
– posiadają zaświadczenie ze Związku Polaków lub analogicznej instytucji potwierdzające znajomość języka polskiego, legitymują się świadectwem maturalnym uzyskanym w polskiej szkole średniej, bądź uzyskają potwierdzenie przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, że ich stopień znajomości języka pozwala na podjęcie kierunkowych studiów w języku polskim.

Ważne:

  • Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, chyba że są przyjmowani na podstawie umów międzynarodowych na zasadach określonych w tych umowach lub są przyjmowani na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Rektora ASP
  • Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub na zasadach określonych w art. 43 pkt. 4 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.
  • Stypendyści Rządu RP oraz obywatele innych państw studiujący na zasadach odpłatności dewizowej zdają egzamin wstępny ustalony dla kierunku i poziomu studiów.
  • Cudzoziemcy po ogłoszeniu wyników przed podjęciem studiów są zobowiązani do zdeklarowania się na jakich zasadach będą odbywać studia (art. 43 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym).

 

Opłaty za studia stacjonarne i niestacjonarne dla cudzoziemców niewymienionych w art. 324 ust. 2, rozpoczynający cykl kształcenia od roku akademickiego 2020/2021

studia stacjonarne:
Wydział Malarstwa
- malartswo, jednolite studia magisterskie - 35.358,00 PLN/rok
- scenografia, jednolite studia magisterskie - 35.498,00 PLN/rok
- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
         studia pierwszego stopnia - 35.280,00 PLN/rok
         studia drugiego stopnia - 35.280,00 PLN/rok

Wydział Rzeźby
- rzeźba, jednolite studia magisterskie - 42.681,00 PLN/rok

Wydział Grafiki
- grafika, jednolite studia magisterskie - 47.364,00 PLN/rok

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
- konserwacja i restauracja dzieł sztuki - 47.253,00 PLN/rok

Wydział Architektury Wnętrz
- architektura wnętrz
          studia pierwszego stopnia - 33.962,00 PLN/rok
          studia drugiego stopnia - 33.962,00 PLN/rok

Wydział Form Przemysłowych
- wzornictwo
           studia pierwszego stopnia - 40.472,00 PLN/rok
           studia drugiego stopnia - 40.472,00 PLN/rok

Wydział Intermediów
- intermedia
           studia pierwszego stopnia - 40.670,00 PLN/rok
           studia drugiego stopnia - 40.670,00 PLN/rok

studia niestacjonarne:
Wydział Architektury Wnętrz
- architektura wnętrz
            studia pierwszego stopnia - 7.500,00 PLN/rok,
                             siódmy semestr - 3.200,00 PLN
            studia drugiego stopnia - 7.000,00 PLN/rok

- architektura wnętrz w j.angielskim
            studia pierwszego stopnia - 8.000,00 PLN/rok,
                             siódmy semestr - 4.000,00 PLN
            studia drugiego stopnia - 8.000,00 PLN/rok

- architektura wnętrz studia międzynarodowe DAT w j.angielskim
             studia drugiego stopnia - 12.000,00 PLN/rok

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.