Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie prowadzi studia stacjonarne w języku polskim. Studia w języku angielskim mogą być uruchomione jedynie na Wydziale Architektury Wnętrz na kierunku architektura wnętrz, studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopia oraz studiach drugiego stopnia - prowadzonych wspólnie, DAT w przypadku wystarczającej liczby kandydatów, którzy pozytywnie przejdą cały proces rekrutacji.

Cudzoziemców obowiązują terminy, warunki oraz tryb i zakres egzaminu wstępnego na poszczególnych kierunkach i formach studiów, podane w załącznikach do uchwały rekrutacyjnej nr 54/2019 dostępne w opisach kierunków (w takim samym zakresie jak obywateli polskich). Szczegółowe zasady dopuszczenia cudzoziemców do odbywania studiów w ASP w roku akademickim 2020/2021 określa załącznik nr 10.

Aby wziąć udział w egzaminach wstępnych kandydat cudzoziemiec przesyła skany lub zdjęcia dokumentów w wyznaczonym terminie, wymagane od wszystkich kandydatów na studia. Dokumenty dotyczące wykształcenia wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia winny być zalegalizowane do obrotu prawnego za granicą (lub opatrzone apostille) przez uprawnioną do tego placówkę w kraju wydania dokumentu. Dodatkowo wymagane jest tłumaczenie ww. dokumentów na język polski, wykonane przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę Ministerstwa Sprawiedliwości RP.

Dokumenty dotyczące wykształcenia składane przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia tj. dyplom ukończenia studiów wyższych lub tytuł zawodowy uzyskany za granicą mogą być uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku w drodze nostryfikacji. Tryb postępowania nostryfikacyjnego określa rozporządzenie MNiSW z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia.

Przed przesłaniem skanów lub zdjęć dokumentów do Dziekanatu Wydziału, cudzoziemcy mają obowiązek przesłać skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wykształcenie do Działu Nauczania ASP w Krakowie (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cudzoziemcy mogą przystąpić do egzaminu wstępnego na kierunki których językiem wykładowym jest język polski, w języku angielskim. W przypadku, gdy kandydat wyraża chęć zdawania egzaminu wstępnego w języku angielskim, w momencie przesyłania skanów lub zdjęć dokumentów powinien przesłać skan własnoręcznie podpisanego podania do Dziekanatu Wydziału.

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia jeżeli:

– ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (cudzoziemiec, który nie zna języka polskiego, po otrzymaniu decyzji WKR o przyjęciu na studia i wpisie na I rok studiów, może ubiegać się o roczny urlop. Dziekan odpowiedniego Wydziału przyznaje urlop dziekański na rok akademicki w związku z podjęciem przez studenta nauki na kursie języka polskiego. Student podejmujący studia w ASP w Krakowie przedstawia świadectwo ukończenia takiego kursu. Wykaz jednostek wyznaczonych przez MNiSW jest dostępny na stronie http://buwiwm.edu.pl/)
lub 
– posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego
lub 
– posiadają zaświadczenie ze Związku Polaków lub analogicznej instytucji potwierdzające znajomość języka polskiego, legitymują się świadectwem maturalnym uzyskanym w polskiej szkole średniej, bądź uzyskają potwierdzenie przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, że ich stopień znajomości języka pozwala na podjęcie kierunkowych studiów w języku polskim.

Ważne:

  • Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, chyba że są przyjmowani na podstawie umów międzynarodowych na zasadach określonych w tych umowach lub są przyjmowani na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Rektora ASP
  • Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich lub na zasadach określonych w art. 43 pkt. 4 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.
  • Stypendyści Rządu RP oraz obywatele innych państw studiujący na zasadach odpłatności dewizowej zdają egzamin wstępny ustalony dla kierunku i poziomu studiów.
  • Cudzoziemcy po ogłoszeniu wyników przed podjęciem studiów są zobowiązani do zdeklarowania się na jakich zasadach będą odbywać studia (art. 43 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym).

 

Opłaty za studia stacjonarne i niestacjonarne dla cudzoziemców niewymienionych w art. 324 ust. 2, rozpoczynający cykl kształcenia od roku akademickiego 2020/2021

studia stacjonarne:
Wydział Malarstwa
- malartswo, jednolite studia magisterskie - 35.358,00 PLN/rok
- scenografia, jednolite studia magisterskie - 35.498,00 PLN/rok
- edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
         studia pierwszego stopnia - 35.280,00 PLN/rok
         studia drugiego stopnia - 35.280,00 PLN/rok

Wydział Rzeźby
- rzeźba, jednolite studia magisterskie - 42.681,00 PLN/rok

Wydział Grafiki
- grafika, jednolite studia magisterskie - 47.364,00 PLN/rok

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
- konserwacja i restauracja dzieł sztuki - 47.253,00 PLN/rok

Wydział Architektury Wnętrz
- architektura wnętrz
          studia pierwszego stopnia - 33.962,00 PLN/rok
          studia drugiego stopnia - 33.962,00 PLN/rok

Wydział Form Przemysłowych
- wzornictwo
           studia pierwszego stopnia - 40.472,00 PLN/rok
           studia drugiego stopnia - 40.472,00 PLN/rok

Wydział Intermediów
- intermedia
           studia pierwszego stopnia - 40.670,00 PLN/rok
           studia drugiego stopnia - 40.670,00 PLN/rok

studia niestacjonarne:
Wydział Architektury Wnętrz
- architektura wnętrz
            studia pierwszego stopnia - 7.500,00 PLN/rok,
                             siódmy semestr - 3.200,00 PLN
            studia drugiego stopnia - 7.000,00 PLN/rok

- architektura wnętrz w j.angielskim
            studia pierwszego stopnia - 8.000,00 PLN/rok,
                             siódmy semestr - 4.000,00 PLN
            studia drugiego stopnia - 8.000,00 PLN/rok

- architektura wnętrz studia międzynarodowe DAT w j.angielskim
             studia drugiego stopnia - 12.000,00 PLN/rok

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.