Wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+

Kalendarz rekrutacji uzupełniającej na semestr letni 2021/22 dla studentów ASP w Krakowie oraz rekrutacji dla studentów, którzy rozpoczynają 01.10.2021 studia II stopnia na ASP
w Krakowie i chcą wyjechać na wymianę w semestrze letnim pierwszego roku studiów II stopnia.

Przesłanie wniosków on-line

15 września –
1 października 2021 r. do godz. 12:00 (w południe)

Selekcja wniosków przez komisje wydziałowe

1 października 2021 r. –
7 października 2021 r.

Selekcja wniosków przez Koordynator Uczelnianą Programu Erasmus+

8 października 2021 r.

Ogłoszenie ostatecznych wyników selekcji do dnia

8 października 2021 r.

 
 
Kalendarz selekcji dla studentów (NIEAKTUALNE)

Wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+

Spotkanie informacyjne dla kandydatów 18 stycznia 2021 r. (poniedziałek)
godz. 13.30 na platformie Teams
Przesłanie wniosków on-line 19 stycznia (wtorek) - 16 lutego (wtorek) 2021 r.
Test językowy z języka angielskiego* 27 stycznia 2021 r. (środa) Studium Języków Obcych (test online - zgłoszenia prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 22 stycznia 2021 r.)
Selekcja wniosków przez komisje wydziałowe 23 lutego 2021 r. (wtorek)
Selekcja wniosków przez Koordynator Uczelnianą Programu Erasmus+
26 lutego 2021 r. (piątek)
Ewentualny termin dodatkowej selekcji 5 marca 2021 r. (piątek)
Ogłoszenie ostatecznych wyników selekcji do dnia 12 marca 2021 r. (piątek)

 

 

Program Erasmus+ - wymiana z krajami programu dotyczy współpracy z następującymi krajami:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, FYROM (Była Jugosławska Republika Macedonii), Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Turcja, Węgry,  Włochy.

 Wyjazdy i przyjazdy studentów oraz pracowników ASP w Krakowie w ramach Programu Erasmus+ są możliwe tylko w przypadku, gdy ASP w Krakowie posiada podpisaną umowę o współpracy z uczelnią z jednego z ww. krajów, do której student lub pracownik chce aplikować.

Zarządzenie nr 71 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 18 października 2016 r. w sprawie realizacji w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie programu Erasmus+ (wymiana z krajami programu) (tekst ujednolicony)

ZASADY KONKURSU KANDYDATÓW

Uwaga: studentów na ostatnim roku studiów I stopnia, którzy będą się rekrutować na studia II stopnia na ASP Kraków i którzy chcą wyjechać na studia w ramach programu Erasmus+ na pierwszym roku II stopnia (semestr letni) - obowiązuje odrębny terminarz rekrutacji. Szczegóły w zarządzeniu w sprawie realizacji Programu Erasmus+

Według aktualnego regulaminu Programu Erasmus+ obowiązującego od roku akademickiego 2016/17 studenci jednolitych studiów magisterskich mogą wyjechać na studia najwcześniej na trzecim roku studiów, pod warunkiem złożenia aplikacji na drugim roku studiów.

Aplikowanie na wyjazd w roku dyplomowym jest możliwe tylko w szczególnych przypadkach i po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody promotora oraz dziekana odpowiedniego Wydziału, Wymiana nie może odbywać się w trakcie ostatniego semestru studiów.

 • Studenci przesyłają wszystkie dokumenty za pomocą elektronicznego systemu AKADEMUS: https://akademus.asp.krakow.pl/login/
 • Instrukcja złożenia wniosku online -  INSTRUKCJA (pobierz).
 • Prosimy zapoznać się z prezentacją, a w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Współpracy Międzynarodowej.
 • Wzór wniosku o grant – WNIOSEK (pobierz)
 • Wzór oświadczenia uczestnika – OŚWIADCZENIE (pobierz)
 • W przypadku problemów technicznych z założeniem konta / logowaniem do systemu prosimy o informację do Biura Współpracy Międzynarodowej i bezpośredni kontakt z Działem Informatycznym
 • Prosimy pamiętać, że student obligatoryjnie wybiera 3 uczelnie na potrzeby uczelnianej rekrutacji
 • Nie należy od razu składać wniosku - nie liczy się kolejność wpływu. Prosimy najpierw dogłębnie przeanalizować możliwe wybory i aplikować dopiero po podjęciu decyzji.
 • Zachęcamy do kontaktu z naszymi studentami poprzez grupy na portalach społecznościowych.

Dokumenty obowiązkowe: Wniosek, Portfolio, Certyfikat językowy, Oświadczenie oraz Zgoda Promotora i Dziekana (w przypadku studentów wyjeżdżających na roku dyplomowym).

Dokumenty opcjonalne: CV, List motywacyjny. 

 

PROCEDURA KWALIFIKACJI KANDYDATÓW OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ETAPY:

 1. Kwalifikacja wniosków przez Komisję Wydziałową  ds. Wymiany Międzynarodowej.
  Dziekan wydziału wpisuje rekomendację na formularzu wniosku.
  2. Kolejnym etapem jest kwalifikacja przez Koordynator Uczelnianą programu Erasmus+
  3. Ostatnim etapem jest akceptacja wniosku przez instytucję partnerską.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM


Przedmiotem oceny będzie:

 • Udokumentowane ocenami dobre wyniki w nauce. Średnia arytmetyczna ocen minimum 4,0.
 • Portfolio przygotowane pod kątem aplikacji do instytucji partnerskiej.
 • Udokumentowane opanowanie odpowiedniego języka obcego na poziomie minimum B1 (szczególnie ważna jest znajomość języka narodowego przy wyjazdach do Francji, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec i Włoch).

UWAGA!

Kandydat musi być studentem uczelni jednego z krajów uczestniczących w programie Erasmus.

 

KRYTERIA SELEKCJI PRZEZ KOMISJĘ WYDZIAŁOWĄ

 • Kryterium dobrych ocen wyraża się średnią arytmetyczną ze wszystkich przedmiotów w roku akademickim poprzedzającym aplikacje. W przypadku studentów I roku (wszystkie formy studiów) brana jest pod uwagę średnia ocen w semestrze zimowym. Średnia ocen musi wynosić co najmniej 4,0.
 • Potwierdzona przez lektora lub uprawnioną instytucję znajomość odpowiedniego języka obcego na poziomie co najmniej B1. Językiem odpowiednim jest język kraju uczelni przyjmującej lub język angielski (o ile uczelnia przyjmująca dopuszcza taką możliwość).
 • Kompletne i prawidłowe wypełnienie formularza wniosku.
 • Portfolio zawierające ok. 10 prac (fotografie prac, kopie projektów, kopie dokumentacji prac - w zależności od specyfiki wydziału i kierunku).

Kandydatowi, który nie uzyskał kwalifikacji przez komisję wydziałową, a spełniał kryteria selekcji, przysługuje prawo odwołania do dziekana wydziału.


KRYTERIA SELEKCJI PRZEZ KOMISJĘ UCZELNIANĄ DS. WYMIANY ZAGRANICZNEJ

 1. Warunkiem przystąpienia do udziału w rekrutacji jest uzyskanie co najmniej minimalnej średniej (4,0). Pod uwagę brana jest średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskana za cały rok akademicki poprzedzający rok akademicki, w którym student aplikuje na wyjazd. W przypadku studentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia aplikujących na wyjazd na pierwszym roku studiów brana jest po uwagę średnia arytmetyczna ocen za semestr zimowy roku akademickiego poprzedzającego rok akademicki wyjazdu.
 2. W przypadku zgłoszenia tylko jednej aplikacji do danej uczelni, Senacka Komisja ds. Wymiany Zagranicznej ASP w Krakowie dokona kwalifikacji na podstawie pozytywnej rekomendacji Wydziałowej Komisji ds. Wymiany Zagranicznej ASP w Krakowie.
 3. W przypadku większej liczby aplikacji niż miejsc wynikających z umowy bilateralnej z daną uczelnią, Senacka Komisja ds. Wymiany Zagranicznej ASP w Krakowie dokona kwalifikacji na podstawie listy rankingowej sporządzonej w oparciu o uzyskane przez studentów średnie ocen, z zastrzeżeniem punktu 4.
 4. Pierwszeństwo wyjazdu do danej uczelni, mają studenci aktywnie wspierający stowarzyszenie Koło Przyjaciół Erasmusów z zastrzeżeniem punktu 6.
 5. W przypadku, gdy do danej uczelni aplikuje więcej osób, o których mowa w punkcie 4 niż miejsc określonych w umowie bilateralnej, pierwszeństwo wyjazdu mają osoby z wyższą średnią ocen, z zastrzeżeniem punktu 6.
 6. W przypadkach szczególnych, gdy do danej uczelni aplikują studenci, o których mowa w punkcie 4 oraz inni studenci i liczba chętnych jest większa niż liczba miejsc, Komisja Senacka może ponownie ocenić portfolia kandydatów i dokonać wyboru na jego podstawie.

Kandydatowi, który nie uzyskał kwalifikacji przez Komisję Uczelnianą, a spełniał kryteria selekcji, przysługuje prawo odwołania do Przewodniczącej Komisji dr hab. Joanny Kaiser - Plaskowskiej, prof. ASP

UWAGI

Komisja Uczelniana będzie brała pod uwagę możliwie proporcjonalny udział w wymianie studentów ze wszystkich Wydziałów, z takim zastrzeżeniem, że dążenie do proporcjonalności nie będzie realizowane w sposób sprzeczny z opisanymi wyżej kryteriami. Komisja Uczelniana będzie opiniowała do decyzji Rektora ewentualne sprawy sporne i przypadki szczególne, niemożliwe do rozstrzygnięcia wg wymienionych kryteriów.

 

Oświadczenie o polityce Uczelni w ramach programu Erasmus 2014-2020

logo erasmus

 

Aktualności:

Obcokrajowcy wybierają krakowską ASP!

Zostań Mentorem!

Rekrutacja do programu Erasmus+ trwa!

Wystawa "Zadyma - Behind the Smoke" z udziałem studentów Erasmus+

Pierwsze wigilijne spotkanie studentów Erasmusa

ASP Erasmus Christmas meeting

Pierwsze oficjalne spotkanie studentów Erasmusa

46 studentów z zagranicy wybrało ASP w Krakowie!

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.