Wymiana studencka na studia w Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences w semestrze zimowym 2021/2022

  1

W ramach współpracy między ASP a Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences, która opiera się na umowie dwustronnej, uczelnia niemiecka oferuje możliwość otrzymania stypendium na realizację wymiany studenckiej w semestrze zimowym 2021/2022. Zasady przyznania stypendium są określane przez uczelnię przyjmującą.

Stypendium dla studentki lub studenta w roku akademickim 2021/22 wynosi 850 euro / miesiąc.

Szczegółowe informacje dotyczące wymiany oraz stypendium są dostępne na stronie internetowej Hochschule Darmstadt oraz na spotkaniu informacyjnym online, prowadzonym przez biuro współpracy międzynarodowej Hochschule Darmstadt, na które należy się zapisać wysyłając wiadomość e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin rekrutacji w ASP: 16.02.21-28.02.21

Wyniki rekrutacji w ASP zostaną przesłane drogą mailową w terminie do 7 dni od zakończenia rekrutacji.

Termin przesyłania aplikacji do Hochschule Darmstadt: 15.03.21

 

Studenci ASP w Krakowie aplikują na wyjazd na studia przesyłając komplet wymaganych dokumentów do dnia 28.02.2019 na adres email Biura Współpracy Międzynarodowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:

 1. Kompletny i prawidłowo wypełniony formularz wniosku o wyjazd wraz z podpisem Dziekana.
 2. Zaświadczenie lub certyfikat znajomości języka obcego (kraju instytucji partnerskiej lub języka angielskiego, o ile instytucja partnerska dopuszcza taką możliwość) na poziomie co najmniej średnim, tj. B1/B2. Dokument powinien zawierać wyraźne stwierdzenie, że znajomość języka obcego przez studenta jest wystarczająca do podjęcia studiów za granicą.
 3. Portfolio zawierające ok. 10 prac (fotografie prac, kopie projektów, kopie dokumentacji prac - w zależności od specyfiki Wydziału i kierunku).
 4. CV oraz list motywacyjny

 

Zasady wyjazdów studentów na studia w ramach stypendium przyznawanego przez Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences

 1. Wysokość stypendiów jakie przysługują studentom ASP w Krakowie podczas wyjazdu na studia w ramach stypendium przyznawanego przez Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences ustala i wypłaca strona przyjmująca.
 2. W wymianie mogą uczestniczyć studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, niezależnie od obywatelstwa, którzy mają zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Studenci studiów drugiego stopnia mogą wyjechać na studia najwcześniej w semestrze letnim pierwszego roku studiów, pod warunkiem złożenia aplikacji w terminie wskazanym przez ASP w Krakowie.
 4. Poziom studiów,  w ramach którego można aplikować na wyjazd określają ustalenia zawarte
  w umowie dwustronnej.
 5. W chwili ubiegania się o wyjazd, a także w trakcie wyjazdu student musi być wpisany na listę studentów ASP w Krakowie. 
 6. W trakcie wyjazdu student nie może przebywać na urlopie dziekańskim.
 7. Aplikowanie na wyjazd na studia w roku dyplomowym jest możliwe tylko w szczególnych przypadkach i po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody promotora oraz dziekana odpowiedniego Wydziału. Wymiana nie może odbywać się w trakcie ostatniego semestru studiów.
 8. ASP w Krakowie w pierwszej kolejności będzie rozpatrywać aplikacje studentów, którzy jeszcze nigdy nie skorzystali z programu mobilności za granicą.
 9. Studia za granicą, w ramach przyznanego stypendium mogą trwać do 5 miesięcy w ramach jednego roku akademickiego.
 10. Rekrutacja na wyjazdy odbywa się w terminie od 16.02.21 do 28.02.21, przed terminem składania aplikacji do instytucji partnerskiej.
 11. Minimalna średnia arytmetyczna ocen wynosi 4,0. Pod uwagę brana jest średnia arytmetyczna ocen ze wszystkich przedmiotów uzyskana za cały rok akademicki poprzedzający rok akademicki w którym aplikuje student ASP w Krakowie. W przypadku studentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia aplikujących na wyjazd na pierwszym roku studiów brana jest po uwagę średnia arytmetyczna ocen za semestr zimowy.
 12. Studenci ASP w Krakowie aplikują na wyjazd na studia przesyłając komplet wymaganych dokumentów na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. :
 • kompletny i prawidłowo wypełniony formularz wniosku o wyjazd wraz z podpisem Dziekana;
 • zaświadczenie lub certyfikat znajomości języka obcego (kraju instytucji partnerskiej lub języka angielskiego, o ile instytucja partnerska dopuszcza taką możliwość) na poziomie co najmniej średnim, tj. B1/B2. Dokument powinien zawierać wyraźne stwierdzenie,że znajomość języka obcego przez studenta jest wystarczająca do podjęcia studiów za granicą;
 •  portfolio zawierające ok. 10 prac (fotografie prac, kopie projektów, kopie dokumentacji prac w zależności od specyfiki Wydziału i kierunku);
 •  CV oraz list motywacyjny.
 1. Procedura kwalifikacji studentów na wyjazd na studia obejmuje następujące etapy:
 2. kwalifikacja przez Prorektora ds. Współpracy ASP w Krakowie;
 3. nominacja studenta do uczelni partnerskiej;
 4. przesłanie dokumentów aplikacyjnych do uczelni partnerskiej przez studenta;
 5. kwalifikacja po stronie instytucji partnerskiej.
 6. Studenci ASP w Krakowie, którzy pozytywnie przeszli etap oceny przez Prorektora ds. Współpracy ASP w Krakowie są zobligowani do sprawdzenia we własnym zakresie sposobu aplikacji, rodzaju dokumentów oraz terminu i formy ich przesłania do instytucji partnerskiej.
 7. Studenci ASP w Krakowie podczas odbywania studiów w instytucji partnerskiej otrzymują przyznane świadczenia pomocy materialnej przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), do których nabyli prawo w ASP w Krakowie.
 8. Studenci studiów niestacjonarnych pierwszego lub drugiego stopnia uczestniczący w wymianie zagranicznej w ramach Programu wnoszą opłatę za studia zgodnie z zarządzeniem Rektora ASP w Krakowie w sprawie opłat za studia niestacjonarne obowiązującym w roku akademickim, w którym odbywa się wyjazd.
 9. Każdy student ASP w Krakowie zakwalifikowany do wyjazdu ma zagwarantowane pełne zaliczenie okresu studiów zrealizowanego w instytucji partnerskiej i uznanie go za równoważny z okresem studiów w ASP w Krakowie z zastrzeżeniem ust. 22-26.
 10. Program studiów za granicą jest uzgadniany z instytucją partnerską przed wyjazdem studenta
  w sposób, który umożliwi studentowi ASP w Krakowie realizację programu studiów zbieżnego z obowiązującym na danym kierunku studiów.
 11. Program studiów jest sporządzany w formie pisemnej (Learning Agreement) i jest zatwierdzany przez ASP w Krakowie oraz instytucję partnerską.
 12. Po zakończeniu okresu studiów za granicą student ASP w Krakowie składa w Biurze Współpracy Międzynarodowej ASP wykaz ocen (Transcript of Records) sporządzony przez instytucję partnerską, który będzie podstawą do zaliczenia okresu studiów.
 13. Okres studiów za granicą zostaje zaliczony, jeżeli student ASP w Krakowie zrealizuje uzgodniony wcześniej program pozwalający na zgromadzenie wymaganej liczby punktów ECTS.
 14. W przypadku braku wymaganej do zaliczenia semestru liczby punktów ECTS student może zaliczyć semestr na zasadach określonych przez Dziekana wydziału. Zasady te muszą zostać określone w Learning Agreement przed rozpoczęciem wymiany.
 15. Student ASP w Krakowie otrzymuje zaliczenie semestru po wywiązaniu się ze wszystkich zobowiązań określonych w zasadach wyjazdów studentów na studia w ramach stypendium przyznawanego przez Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences.
 16. W przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z wyjazdu po zakwalifikowaniu przez ASP w Krakowie student niezwłocznie przesyła rezygnację na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.