Uprzejmie prosimy pracowników ASP w Krakowie o doręczanie swoich publikacji do Biblioteki Głównej w celu ich weryfikacji w systemie uczelnianym AKADEMUS i rejestracji w bazie PBN (Zarządzenie Rektora ASP nr 68/2020) po uprzednim ustaleniu terminu drogą mailową lub telefoniczną tel.: 12 292 62 77 w. 35. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prosimy o załączenie dla każdej publikacji wypełnionego i podpisanego oświadczenia afiliacyjnego: formularz oświadczenia do pobrania

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej Emanuela Kulczyckiego znajduje się raport z pilotażu procedur oceny wpływu społecznego.

Szanowni Państwo,

Zarządzenie Rektora nr 68 z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie ewidencji, przetwarzania i upowszechniania danych o dorobku naukowym pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie zobowiązuje pracowników do:
- bieżącego i systematycznego wprowadzania danych o własnym dorobku w module EDTP systemu Akademus oraz
- bieżącego i systematycznego dostarczania publikacji do Biblioteki Głównej ASP przez autorów/współautorów lub redaktorów, celem zweryfikowania poprawności danych bibliograficznych wprowadzonych do EDTP oraz rejestracji publikacji w systemie PBN przez pracowników Biblioteki.

W Zarządzeniu zostały ustalone następujące, nieprzekraczalne terminy wprowadzenia danych o osiągnięciach w module EDTP systemu Akademus:
1) osiągnięcia uzyskane w pierwszym półroczu (styczeń-czerwiec) należy zgłosić najpóźniej do końca lipca danego roku, z zastrzeżeniem pkt 4),
2) osiągnięcia uzyskane w drugim półroczu (lipiec-grudzień) należy zgłosić najpóźniej do końca stycznia następnego roku, z zastrzeżeniem pkt 3) i pkt 4),
3) osiągnięcia uzyskane w drugim półroczu roku poprzedzającego ewaluację (w najbliższej ewaluacji będzie to rok 2021) należy zgłosić najpóźniej do 15 grudnia tego roku, w wyjątkowych sytuacjach – tj. w przypadku osiągnięć zrealizowanych w grudniu – do końca tego miesiąca,
4) pracownik, któremu ustaje zatrudnienie w Akademii przed terminem wskazanym w pkt 1) lub pkt 2), zgłasza swoje osiągnięcia najpóźniej do ostatniego dnia trwania umowy.
Powyższe terminy dotyczą także obowiązku dostarczania publikacji do Biblioteki.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Zarządzenia Rektora nr 68 z dnia 5 czerwca 2020 r. a także z Instrukcją obsługi EDTP.

 

Szanowni Państwo,

Zarządzenie Nr 75 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie obowiązku składania oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową oraz biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej wprowadza wzory:

- oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, które składa się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym pracownik został zatrudniony,

(zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  2020, poz. 85 z poźn. zm.), oświadczenie to można zmienić nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia złożenia oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie)

- oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Akademii, które należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym pracownik został zatrudniony,

(zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy, w przypadku zmiany dyscypliny oświadczenie składa się niezwłocznie)

- oświadczenie upoważniające Akademię do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej (w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz prowadzenia działalności naukowej wyłącznie w jednym podmiocie), które składa się nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej lub przed zakończeniem stosunku pracy w ASP,

- oświadczenie upoważniające Akademię do wykazania osiągnięć naukowych lub artystycznych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej (w przypadku wskazania dwóch dyscyplin oraz/lub prowadzenia działalności naukowej w więcej niż jednym podmiocie), które składa się nie później niż do 31 grudnia roku poprzedzającego rok przeprowadzenia ewaluacji jakości działalności naukowej lub przed zakończeniem stosunku pracy w ASP.

Pod wyrażeniem „działalności związanej z prowadzeniem działalności naukowej” rozumiemy aktywność obejmującą badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią zarządzenia: https://bip.asp.krakow.pl/akty-prawne/zarzadzenia-rektora/zarzadzenie-75-2020-w-sprawie-obowiazku-skladania-oswiadczen-przez-pracownikow-prowadzacych-dzialalnosc-naukowa-oraz-bioracych-udzial-w-prowadzeniu-dzialalnosci-naukowej.

(EDTP = Ewidencja Działalności Twórczej Pedagoga)

Szanowni Państwo,

w systemie Akademus udostępniamy Państwu zaktualizowany moduł EDTP, będący bazą danych o osiągnięciach artystycznych, naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych nauczycieli akademickich naszej ASP. System służy między innymi do gromadzenia informacji o osiągnięciach twórczych pracowników zaliczanych do liczby N w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Zdefiniowane w EDTP kategorie osiągnięć artystycznych, które dostępne są do wyboru i opisu przez pracownika wynikają z przepisów regulujących zasady sprawozdawczości i oceny poziomu działalności artystycznej prowadzonej w Akademii. Informacje o tych dokonaniach podlegają przeniesieniu do centralnych baz danych (system POL-on).

Prosimy o zapoznanie się z treścią pisma Pełnomocnika Rektora ds. Ewaluacji, przekazanego Państwu pocztą elektroniczną i uzupełnienie danych w naszym systemie do 20 kwietnia 2020 r. Będą to osiągnięcia artystyczne pracowników zaliczanych do liczby N z lat objętych ewaluacją (2017-2020).  Osiągniecia te należy wprowadzić w EDTP do katalogu A. Osiągnięcia artystyczne - Ewaluacja 2017-2020 (kryterium I), w tym publikacje z zakresu sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki.

instrukcja obsługi EDTP

Film - instrukcja EDTP - plik MP4

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Wszystkie uwagi i problemy techniczne związane z obsługą modułu EDTP prosimy zgłaszać:
IT: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.(12) 299 20 15
Sekcji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 573 381 550
Link do pomocy: https://akademus.asp.krakow.pl/media/pomoc.html

Ewentualnego wsparcia i pomocy merytorycznej udzielają Wydziałowi Koordynatorzy, Pełnomocnik Rektora ds. Ewaluacji - prof. Łukasz Konieczko: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Sekcja ds. ewaluacji.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.