Wzorniczy system mebli dziecięcych

 15 kwietnia 2017 r. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zawarła umowę z firmą Warzocha Justyna P.P.H.U. "CALTI" na realizację projektu polegającego na wykonaniu wzorniczego systemu mebli dziecięcych.

Przedsięwzięcie będzie przeprowadzone w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Etapy realizacji projektu:

Etap 1 - wykonanie projektu wzorniczego

- opracowanie projektu koncepcyjnego systemu mebli dziecięcych

- opracowanie projektu wstępnego systemu mebli dziecięcych

- opracowanie projektu końcowego systemu mebli dziecięcych

Data zakończenia pierwszego etapu: 31.07.2017 r.

Etap 2 - wdrożenie projektu wzorniczego

- dokonanie oceny wzorniczej prototypu

- badania na grupie użytkowników końcowych

- sporządzenie raportu z badań

- skorygowanie projektu wzorniczego w oparciu o wnioski z raportu

- przekazanie praw autorskich firmie CALTI

Data zakończenia drugiego etapu: 25.09.2017 r.

Etap 3 - opracowanie innowacji marketingowej dla nowego systemu mebli dziecięcych

- opracowanie koncepcji wprowadzenia wyrobu na rynek

- stworzenie koncepcji strony internetowej firmy CALTI, uwzględniającej nowy produkt

Data zakończenia trzeciego etapu: 25.09.2017 r.

Termin realizacji: 15.04.2017-25.09.2017 r.

Wartość projektu: 227 000,00 zł

 


 Wyposażenie studia dźwiękowego na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Logo MKiDN

Numer umowy o dofinansowanie: 

Całkowita wartość projektu: 133 000 zł

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury

Zakres rzeczowy projektu: Celem zadania było zakończenie rozpoczętych w 2015 roku prac związanych z podniesieniem jakości kształcenia na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie poprzez stworzenie studia dźwiękowego na potrzeby realizacji projektów studenckich. Projekt zakładał wykonanie kolejnego etapu inwestycji polegającego na wyposażeniu studia w sprzęt dźwiękowy. W ramach dotacji na 2017 r. zakupiono następujące wyposażenie i urządzenia: sprzęt nagraniowy, montażowy, mikrofony, komputerowy, sprzęt projekcyjny. Dzięki temu zwiększy się potencjał edukacyjno artystyczny uczelni oraz zostaną udostępnione studentom odpowiednie i oczekiwane narzędzia twórcze spełniające współczesne standardy kształcenia.

 


 Współczesne technologie cyfrowe w animacji i filmie

 

Logo MKiDN

Numer umowy o dofinansowanie: 

Całkowita wartość projektu: 1 120 000 zł

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zakres rzeczowy projektu: Projekt zakładał wprowadzenie kompleksowego i innowacyjnego zaplecza realizacyjnego w obszarze filmu i upowszechniania kultury filmowej. Realizacja projektu opierała się na zakupie wysoce zaawansowanych urządzeń, oprogramowania i technologii umożliwiających realizację projektów filmowych przez studentów na najwyższym poziomie z wykorzystaniem między innymi technologii Virtual Reality, Motion Capture.

 


 Ekspozycja oraz promocja zbiorów Muzeum ASP w Krakowie w formie otwartych, cyfrowych bibliotek w przestrzeni miejskiej w Estonii, Łotwie i Litwie

loga11Numer umowy o dofinansowanie: 09837/16/FPK/DWZ

Całkowita wartość projektu: 63 411,77 zł

Źródło dofinansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promocja kultury polskiej za granicą 2017 – Promesa.

Zakres rzeczowy projektu: W ramach projektu "Ekspozycja oraz promocja zbiorów Muzeum ASP w Krakowie w formie otwartych, cyfrowych bibliotek w przestrzeni miejskiej w Estonii, Łotwie i Litwie" utworzone zostały cyfrowe punkty dostępu do danych w przestrzeni miejskiej podczas odbywających się w 3 miastach festiwali sztuki, wykorzystując zbiory dzieł sztuki z Muzeum ASP w Krakowie oraz szkół artystycznych z miast partnerskich. Celem projektu było jednocześnie promowanie utworzonych punktów poprzez warsztaty w formie start-upów dla lokalnych projektantów i dzieci w celu nauki korzystania z digitalizacji dzieł sztuki. Efekty "lokalnych artystycznych start-upów" oraz dzieła takich malarzy jak Wyspiański, Malczewski czy Mehoffer były dostępne całą dobę podczas trwania festiwali w formie instalacji. W styku ekspozycji dawnych efektów pracy uczniów i mistrzów oraz nowoczesnych, innowacyjnych technologii w rękach młodych artystów stworzone zostały przekrojowe interdyscyplinarne wydarzenie wpływające na poszerzenie wiedzy o Polskiej sztuce, angażujące lokalną społeczność i uczniów szkół artystycznych.

 


 Laboratorium mediów strumieniowych Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

loga

Numer umowy o dofinansowanie: 03199/16/FPK/DEK

Wartość całkowita projektu: 82 353 zł

Źródło dofinansowania: Ministrstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój Infrastruktury Kultury/Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego

Zakres rzeczowy projektu: W ramach projektu "Laboratorium mediów strumieniowych Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie" zakupiona zostanie aparatura i oprogramowanie niezbędne do zachowania funkcji i aktualizacji jednego z 3 głównych działów parku aparaturowego Wydziału Intermediów (WI).

Celem zadania jest zachowanie funkcji i aktualizacja, a więc podtrzymanie jakościowe oferty Wydziału Intermediów na deklarowanym poziomie, w wymiarze dydaktyki, badań i twórczości artystycznej. Realizowany kierunek kształcenia opiera się w wymiarze praktycznym, ćwiczeń i realizacji, na aparaturze elektronicznej, która ulega zużyciu, dezaktualizacji, musi być okresowo serwisowana, uzupełniana i aktualizowana. Studenci Wydziału Intermediów dobierani są pod kątem posiadanych i wypracowanych dyspozycji, zdolności i osobistego dorobku, a nie zamożności – większości z nich nie stać na zapewnienie sobie osobistego sprzętu komputerowego, sprzętu fotograficznego, kamer wideo, oprogramowania, nie mówiąc o dostępie do urządzeń zaawansowanych, studyjnych, dających gwarancje produkcyjne i umiejętności pracy w sferze profesjonalnej.

 


 Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych – przygotowanie dokumentacji

loga

Wartość całkowita: 2.365.913,80 zł, w tym dofinansowanie Funduszu Spójności: 1.988.304,89 zł.

Źródło dofinansowania: Środki europejskie w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Okres realizacji: 2015-2016

Zakres rzeczowy projektu: W ramach projektu opracowane zostały audyty energetyczne wraz z inwentaryzacją architektoniczno-budowlaną i dokumentacją projektowo-kosztorysową dla 28 budynków. Był to pierwszy etap założenia inwestycyjnego, którego celem było wsparcie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznych artystycznych uczelni wyższych w Polsce oraz zmniejszenie zapotrzebowania i samego zużycia energii (oszczędność), a przez to zmniejszenie ogólnych kosztów eksploatacji.

Projekt był realizowany w partnerstwie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 uczelniami z terenu całego kraju:

 • Akademią Muzyczną im Stanisława Moniuszki w Gdańsku
 • Akademią Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
 • Akademią Muzyczną w Krakowie
 • Akademią Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
 • Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 • Akademią Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
 • Uniwersytetem Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 • Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Akademią Sztuki w Szczecinie
 • Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu
 • Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi

 


Projekt aranżacji sali dydaktycznej ASP na studio nagrań

 

Okres realizacji: 2016

Zakres rzeczowy projektu: Projekt polegał na aranżacji sali dydaktycznej dla lokalu położonego w budynku Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki przy ul. Karmelickiej 16 w Krakowie na studio nagrań. Lokal ma powierzchnię 74,3 m2 i mieści się w przyziemiu budynku. 

Projektem zostały objęte prace polegające na:

 • podziale funkcjonalnym pomieszczeń (studio nagrań, reżyserka, komunikacja) i jego ukształtowanie akustyczne
 • zabudowa ścian, sufitów, podłogi pływającej i okien i dostosowanie przegród i wykończenia wnętrz pod względem wymagań akustycznych
 • izolacja akustyczna wentylacji mechanicznej
 • adaptacja akustyczna pomieszczeń - rozmieszczenie paneli, ekranów

Studio będzie wykorzystywane do celów edukacyjnych. Będą w nim realizowane zarówno nagrania wokalno-instrumentalne, nagrania lektorskie, dialogów, efektów dźwiękowych itp. wykorzystywane w celach dydaktyczno-naukowych jak i nagrania ogólnego zastosowania. Studio nagrań stanowić będą trzy pomieszczenia: reżyserka, liveroom i poczekalnia.

 


WEB Design - nowe kompetencje na rynku pracy

 

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.04.01.01-00-031/14-00

Wartość całkowita: 759.100,60 zł

Żródło dofinansowania: Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-13

Okres realizacji: 01.10.2014-30.09.2015

Zakres rzeczowy projektu: Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.
Projekt polega na wdrożeniu na ASP:
- programu szkoleń i doradztwa zawodowego z zakresu kompetencji interpersonalnych i przedsiębiorczości
- programu szkoleń dla studentów u przedsiębiorców rynku kreatywnego
- certyfikowanych szkoleń uzupełniających kompetencje studentów

 


 Idee Krakowskiej Szkoły Designu

 

Nr umowy o dofinansowanie: 04505/14/FPK/DEK

Wartość całkowita: 142.137,00 zł

Żródło dofinansowania: Program MKIDN - Edukacja artystyczna

Okres realizacji: 03.02.2014-22.12.2014

Zakres rzeczowy projektu: Idee Krakowskiej Szkoły Designu to cykl przedsięwzięć związany z prezentacją i wymianą doświadczeń szkolnictwa artystycznego w zakresie designu. Jest to przedsięwzięcie o niebagatelnym znaczeniu dla rozwoju kształcenia w zakresie designu, a tym samym – dla ewolucji dyscypliny sztuk projektowych, kształtujących kulturę materialną państwa i będących jedną z podstaw rozwoju nowoczesnej gospodarki.
Zadanie obejmuje realizację dwóch głównych działań:
1. Organizację konferencji pod tytułem Projektowanie projektantów, mającą na celu ogólnopolską i międzynarodową wymianę doświadczeń oraz wskazanie kierunków zmian na polu kształcenia w zakresie wzornictwa (pod auspicjami CUMULUSA).
2. Organizację wystawy pod tytułem Wzornictwo z Krakowa, prezentującą wybitne osiągnięcia adeptów Krakowskiej Szkoły Designu.

 

MKiDN logo

 

 


Design – krakowski przypadek szczególnych

Nr umowy o dofinansowanie: 04437/13/FPK/DEK

Wartość całkowita: 29.412,00 zł

Źródło dofinansowania: Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Edukacja artystyczna

Okres realizacji: 01.03.2013-3012.2013

Zakres rzeczowy projektu: Projekt polegał na zainicjowaniu cyklicznych wydarzeń kontynuujących we współczesnej formie tradycję Warsztatów Krakowskich.

 MKiDN logo

 


 Inspiracje

 

Nr umowy o dofinansowanie: 28376/13/FPK/IMiT

Wartość całkowita: 178.500,00 zł

Źródło dofinansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Lutosławski 2013 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca”

Okres realizacji: 01.03.2013-30.11.2013

Zakres rzeczowy projektu: Celem projektu było ukazanie twórczości Witolda Lutosławskiego oraz innych artystów polskich w kontekście wydarzeń kulturowych i historycznych. Uczestniczyli w nim artyści zajmujący się różnymi dziedzinami sztuki. Celem projektu był wieloaspektowy rozwój postaw twórczych oraz korespondencja sztuk. Adresowany był do szerokiego grona odbiorców, w tym artystów, studentów, dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej. Zajęcia prowadzili wybitni artyści plastycy, muzycy oraz specjaliści w dziedzinach muzykoterapii i arteterapii oraz działań edukacyjno-twórczych, którzy uznawani są za autorytetyb e swoich dziedzinach. Dopełnieniem projektu były koncerty dzieci i dojrzałych muzyków, mających na swoim koncie sukcesy na skalę światową. Projekt został zrealizowany z okazji 100-lecia urodzin kompozytora Witolda Lutosławskiego.

logo-lutoslawskiMKiDN logo IMiT logo

 


 

loga-dotacje

 

 

Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

 

W dniu 16 listopada 2012 r. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji pn. Budowa zespołu sal wielofunkcyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Projekt był realizowany w okresie od 16 listopada 2012 r. do 27 lutego 2015 r.

Inwestycja objęła:
- wykonanie robót budowlanych prowadzących do zakończenia budowy obiektu zespołu sal wielofunkcyjnych w obrębie: auli - sali głównej, parteru, klatki schodowej, sieni i śmietnika, piwnicy części głównej i sanitariatów, pozostałych pomieszczeń piwnicy, dachu, ściany elewacyjnej wewnętrznej oraz wykonaniu prac pozostałych
- wykonanie prac instalacyjnych
- zakup i montaż sprzętu i wyposażenia
- modernizację centralnego ogrzewania - wartość brutto przedmiotu zamówienia to: 452.048,38 zł
- remont oraz adaptację pomieszczeń Dziekanatu Wydziału Malarstwa oraz Muzeum ASP
- wartość brutto przedmiotu zamówienia to: 834.358,80 zł
- roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń w budynku ASP przy ul. Basztowej 18 w Krakowie (Galeria ASP)
- wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi : 629.305,59 zł

Inwestycja obejmuje powierzchnię 0,2842 ha, a łączna powierzchnia użytkowa zabudowy obiektu zespołu sal wielofunkcyjnych wynosi 1260,35 m2. Realizacja projektu pozwoli na oddanie do użytku wielofunkcyjnej przestrzeni o charakterze ogólnouczelnianym obejmującej: nową amfiteatralną salę z wyposażeniem audiowizualnym, infrastrukturą techniczną i zapleczem, sale warsztatowe pełniące również funkcje sal audytoryjno-ekspozycyjnych, pozostałe sale dydaktyczne oraz przestrzeń galeryjną.

Zakupiono następujące wyposażenie:
- ręczny skanera światła strukturalnego 3D - wartość brutto przedmiotu zamówienia to: 73.010,34 zł

- digitizer robotyczny do tworzenia modeli 3D - wartość brutto przedmiotu zamówienia to: 166.050,00 zł

- spektrometr mikrofluorescencji rentgenowskiej uXRF do badań obiektów zabytkowych - wartość brutto przedmiotu zamówienia to: 999.996,15 zł

Cele bezpośrednie inwestycji to:

- zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej i kultury na poziomie szkolnictwa wyższego weryfikowanego osiągnięciem wskaźnika Liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów

-poszerzenie i poprawa jakości oferty edukacyjnej poprzez tworzenie nowoczesnej bazy warsztatowej o wysokim standardzie oraz zwiększenie dostępu do nowych, innowacyjnych kierunków kształcenia

Cele szczegółowe inwestycji to:

- zwiększenie liczby wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych zainicjowanych w wyniku realizacji projektu

- zwiększenie liczby osób uczestniczących w bezpłatnych inicjatywach kulturalnych podjętych w wyniku realizacji projektu

- podniesienie jakości kształcenia artystycznego

- nadanie funkcji kulturotwórczej zespołowi sal wielofunkcyjnych

- zwiększenie efektywności procesu kształcenia artystycznego

- rozbudowa oferty edukacyjnej/programu kulturowego ASP w Krakowie

Cele oddziaływania inwestycji to:

- zwiększenie dostępności i atrakcyjności oferty kształcenia artystycznego

- poprawa atrakcyjności oferty kształcenia/programu na kierunkach artystycznych

- poprawa dostępności do edukacji i kultury, polegająca na zwiększeniu przestrzeni do prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturowej

- rozwój współpracy międzynarodowej i kształtowania wspólnej, tożsamości artystycznej poprzez przewidziane do organizacji spotkania, wernisaże wykłady, sympozja, warsztaty

- zwiększenie dostępu i tym samym wzrost uczestnictwa społeczności regionalnych w sztuce i kulturze regionu, a dzięki temu ochrona, zachowanie, tożsamości i różnorodności kulturowej

- niwelacja bariery pomiędzy sferą sztuki i gospodarki, poprzez uwzględnienie w programie/ofercie edukacyjnej ASP zajęć ściśle skorelowanych z potrzebami rynku, w tym rynku pracy

- wzrost znaczenia ASP w Krakowie w europejskiej przestrzeni artystycznej, mierzona zwiększeniem współpracy z Uczelnią

- wzrost uczestnictwa społeczności regionalnych, a także turystów w życiu artystycznym makroregionu Polski Południowo-Wschodniej a dzięki temu ochrona, zachowanie, tożsamości i różnorodności kulturowej

- podniesienie jakości oferty artystycznej ASP

- zwiększenie konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego, w tym artystycznego

 

Wartość projektu ogółem: 14 988 161 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 11 559 871 PLN

 

www.pois.gov.pl

 


Kontynuacja modernizacji zespołu budynków ASP w Krakowie

 

Nr umowy o dofinansowanie: 00193/12/FPK/DEK

Wartość całkowita:117.648,00 zł

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Infrastruktura Kultury – 100.000,00 zł
Finansowe środki własne – 17.648,00 zł

Okres realizacji: 01.03.2012r. - 31.10.2012r.

Zakres rzeczowy projektu:

Roboty budowlane oraz wykończeniowe przejść komunikacyjnych (wykonanie posadzek cementowych, wykonanie posadzek wielobarwnych z płytek, roboty związane z wykończeniem schodów, wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie, balustrady, ścianki gipsowo-kartonowe).

MKiDN logo

 


Modernizacja pomieszczeń w budynku Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przy pl. Matejki 13 w ramach kontynuacji budowy zespołu sal wielofunkcyjnych w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

 

Nr umowy o dofinansowanie: 02706/11/FPK/DEK

Wartość całkowita: 

Źródło dofinansowania: Program Infrastruktura Kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Okres realizacji: 01.03.2011 r.-28.10.2011 r.

Zakres rzeczowy projektu: Projekt polegał na zrealizowaniu robót budowlanych w zespole pomocniczym sal wielofunkcyjnych. Prace budowlane objęły wykonanie: wylewek, izolacji, posadzek, tynków wewnętrznych ścian i sufitów oraz podłączeniu instalacji sanitarnych, grzewczych i elektrycznych do systemu infrastruktury uczelni. W wyniku prowadzonych prac został oddany do użytku hall szatniowy na parterze wraz z szatnią i sanitariatami oraz hall recepcyjny z przestrzenią wystawienniczą na poziomie I piętra.

 

MKiDN logo

 


Podniesienie jakości kształcenia na kierunku Grafika-Katedra Filmu Animowanego poprzez uruchomienie studia dźwiękowego

 

Numer umowy o dofinansowanie: O4857/15/FPK/DEK

Wartość całkowita: 117.786 zł

Źródło dofinansowanie: Program MKIDN – Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Okres realizacji: 6.04.2015-27.11.2015

Zakres rzeczowy projektu: Uruchomienie studia dźwiękowego w Katedrze Filmu Animowanego

 


Zagospodarowanie terenu wokół nowego Domu Pracy Twórczej ASP na Harendzie w Zakopanem oraz budowa dróg dojazdowych do starego i nowego domu

 

Numer umowy o dofinansowanie: 13/DF-V/AG/2015

Wartość całkowita: 470.000 zł

Źródło dofinansowanie: dotacja celowa MKiDN

Okres realizacji: 1.01.2015-31.12.2015

Zakres rzeczowy projektu: Zagospodarowanie terenu wokół nowego Domu Pracy Twórczej ASP na Harendzie w Zakopanem wraz z  budową dróg dojazdowych do starego i nowego domu

 


Zaprojektuj sukces swojej firmy - innowacyjne wzornictwo przemysłowe szansą dla małopolskich projektantów

 

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.08.01.01-218/12-00

Wartość całkowita: 1.200.416,62 zł

Źródło dofinansowanie: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-13

Okres realizacji: 01.10.2012-30.09.2014

Zakres rzeczowy projektu: Podniesienie kwalifikacji oraz umiejętności właścicieli i pracowników mikro lub małych przedsiębiorstw z woj. małopolskiego niezbędnych do skutecznego funkcjonowania na rynku usług wzornictwa przemysłowego

 


Rozbudowa infrastruktury sieci uczelnianej Akademii sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 

Numer umowy o dofinansowanie: 2652/IA-LAN/2014

Wartość całkowita: 175.007,00 zł

Źródło dofinansowanie: Dotacja celowa MNiSW

Okres realizacji: 01.01.2014-31.12.2014

Zakres rzeczowy projektu: Rozbudowa infrastruktury sieci uczelnianej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

 


Power2Nights

 

Numer umowy o dofinansowanie: Grant agreement no: 633330

Wartość całkowita: 40.000,00 zł

Źródło dofinansowanie: Horizon 2020

Okres realizacji: 01.09.2014-31.12.2014 

Zakres rzeczowy projektu: Małopolska Noc Naukowców

 


 

Header_1_600

 

Przedmieścia - Współpraca międzyregionalna polsko-czesko-austriacka. Wymiana kulturowa. Aktywizacja społeczności regionów

 

Numer umowy o dofinansowanie: MRPO.08.02.00-12-418/10-00-XVI/15/FE/11

Wartość całkowita: 795.026,00 zł

Źródło dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny województwa małopolskiego, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 675.772,10 zł i finansowe środki własne oraz środki pozyskane od partnerów projektu – 119 253,90 zł

Okres realizacji: 31.05.2010 r.-30.11.2011 r.

Zakres rzeczowy projektu: Projekt polegał na wymianie międzynarodowej połączonej z rezydencją. Partnerami ASP było Stowarzyszenie Wiedeńsko - Polskie z siedzibą w Wiedniu, Uniwersytet w Ostrawie oraz Dom Kultury „Podgórze" (CSW Solvay.). Projekt obejmował działania artystyczne w trzech miastach: Ostrawie, Wiedniu, Krakowie "Sztuka w przestrzeni publicznej", warsztaty uliczne z młodzieżą, panele dyskusyjne w trzech miastach: Ostrawa, Wiedeń, Kraków, autoprezentacje zaproszonych do projektu 20-u artystów, wystawy zbiorowe uczestników projektu: Ostrawa, Wiedeń, Kraków

 

loga-przedmiescia

 


Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie Biblioteki ASP w Krakowie

 

Numer umowy o dofinansowanie: Nr 4431/10/FPK/DEK

Wartość całkowita: 1.672.030,45 zł

Źródło dofinansowanie: Program Operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Infrastruktura Kultury – 1.000.000,00 zł i finansowe środki własne – 672.030,45 zł

Okres realizacji: 01.03.2010 r.-30.11.2010 r.

Zakres rzeczowy projektu: Projekt polegał na adaptacji oraz aranżacji II i III piętra budynku przy ulicy Smoleńsk 9 w Krakowie na potrzeby Biblioteki Głównej ASP w Krakowie a także na jej wyposażeniu. Zrealizowanie zadania pozwoli na stworzenie nowoczesnej, funkcjonalnej i przyjaznej pracownikom naukowym oraz studentom placówki naukowo-badawczej.

 

MKiDN logo

 


fundusz-wymiany-kulturalnej-expedition-of-printmakers

Ekspedycja Grafików - inspiracja północną Norwegią i Małopolską

 

Numer umowy o dofinansowanie: 03/IV/2009/FWK

Wartość całkowita: 777.272,00 zł

Źródło dofinansowanie: Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Fundusz Wymiany Kulturalnej – 699.544,00 zł i finansowe środki własne oraz środki pozyskane od Partnera - NORDNORSK KUNSTCENTER – 77.728,00 zł

Okres realizacji: 01.04.2010 r.-30.10.2011 r.

Zakres rzeczowy projektu: Projekt obejmował zorganizowanie pobytu dla grupy artystów norweskich w Polsce, zorganizowanie pobytu dla grupy artystów polskich w Norwegii, zorganizowanie 4 wystaw, powstanie 4 tek z grafikami, powstanie dokumentacji fotograficznej projektu, powstanie dokumentacji filmowej projektu.

loga-norway-grants

 


 

Header_1_600

Wyposażenie bazy dydaktycznej i badawczo-rozwojowej

 

Numer umowy o dofinansowanie: MRPO.01.01.01-12-083/09-00-IXA/862/FE/09

Wartość całkowita: 1.844.232,52 zł

Źródło dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 1.032.577,99 i Program Operacyjnego Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego- 396.967,62 zł,Finansowe środki własne - 414.686,91 zł.

Okres realizacji: 09.03.2009 -30.04.2010

Zakres rzeczowy projektu: zakup wyposażenia i sprzętu dla Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP przy ul. Lea 27-29 w Krakowie, utworzenie „Parku technologicznego" na Wydziale Rzeźby przy Pl. Matejki 13 oraz poprawę warunków działania w dziedzinie kształcenia studentów Wydziału Form Przemysłowych ASP przy ul. Smoleńsk 9.

 

 

MKiDN logo

 


Nowoczesne technologie HD dla filmu animowanego

 

Numer umowy o dofinansowanie: 4100/08/FPK/DSA z dnia 20.06.2008

Wartość całkowita: 64.036,24 zł w tym 56.158 zł ze środkówMKiDN

Źródło dofinansowanie: MKiDN

Okres realizacji: 2008

Zakres rzeczowy projektu: Wdrażanie nowoczesnych technologii HD w system edukacji artystycznej. Wyznaczenie nowej perspektywy kształcenia w zakresie filmu animowanego.

 


Realizacja budynku pomocniczego – warsztaty Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ul. Smoleńsk 9

 

Numer umowy o dofinansowanie: 5367/08/FPK/DSA

Wartość całkowita: 556.063,98 zł, w tym 500.000,00 zł ze środków MKiDN

Źródło dofinansowanie: MKiDN

Okres realizacji: 2009

Zakres rzeczowy projektu: warsztaty Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie ul. Smoleńsk 9.
ł  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 


 log_kl_ue


Sztuka Przedsiębiorcza - Rozwój współpracy z przedsiębiorcami jako element programu rozwoju uczelni

 

Numer umowy o dofinansowanie: UDA POKL 04.01.01-00-150/08-00

Wartość całkowita: 3.241.730,00 zł

Źródło dofinansowanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Okres realizacji: 2008-2013

Zakres rzeczowy projektu: Przedsięwzięcie obejmowało utworzenie Akademickiego Biura Karier i Realizacji Porjektów, utworzenie Otwartej Pracowni Projektowania Mody, organizację płatnych staży zawodowych dla studentów, udział pracowników Uczelni w szkoleniach i studiach podyplomowych. Zadaniem Biura była organizacja szkoleń dla studentów oraz knsultacji z doradcą zawodowym, a także spotkań z pracodawcami, prowadzenie strony internetowej, zawierającej porady oraz oferty z branży artystycznej. W galerii utworzonej na stronie internetowej studenci i absolwenci mogli zamieszczać swoje prace w celu promocji własnej twórczości. W Otwartej Pracowni Projektowania Mody studenci podczas trzyletniego progamu nauki zdobyli wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Zajęcia praktyczne miały charakter warsztatowy i odbywały się w siedzibie firmy FAMA. Ostatni rok nauki wieńczony jest pokazem mody absolwentów.Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.