Zaznacz stronę

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji

Będziemy przeprowadzać rekrutację na studia:

stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunki:

 • malarstwo
 • scenografia
 • rzeźba
 • grafika
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki
 • wzornictwo

stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunki:

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • architektura wnętrz
 • intermedia

stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunki:

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • architektura wnętrz
 • wzornictwo
 • intermedia

niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunek:

 • architektura wnętrz

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Rekrutacja krok po kroku:

1) Rekrutacja online  założenie konta w systemie

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w ASP w Krakowie są zobowiązani do elektronicznej rejestracji w systemie rekrutacji online –
Rekrutacja online

Rejestracja w systemie rekrutacji online na studia prowadzone jako studia stacjonarne oraz niestacjonarne odbędzie się w terminie:
od 29 maja do 18 czerwca 2024 r. do godz. 12:00

Uwaga:
Kandydaci, którzy posiadają konto w systemie Akademus, ale jest ono nieaktywne (absolwenci oraz osoby, które utraciły status studenta ASP w Krakowie), przed rozpoczęciem rejestracji muszą ponownie aktywować konto. W tym celu na adres: it@asp.krakow.pl należy przesłać maila z prośbą o ponowną aktywację konta w terminie od 29 maja do 17 czerwca 2024 do godz. 23:59. Aktywacja konta będzie wykonywana w terminie od 29 maja do 18 czerwca 2024 do godz. 10:00, ponieważ należy uwzględnić czas na rejestrację wraz z przesłaniem dokumentów. System zamyka możliwość edycji danych przez kandydata 18 czerwca 2024r. o godz. 12:00.

Ważne!
Zarejestrowany w systemie kandydat może aplikować wyłącznie na jeden kierunek studiów stacjonarnych z oferty ASP w Krakowie.

Osobiste konto kandydata w systemie jest wyposażone w skrzynkę odbiorczą (widoczną w panelu po lewej stronie). Prosimy o regularne sprawdzanie swojego konta i skrzynki odbiorczej. Kandydaci będą otrzymywać na nią szczegółowe informacje od Sekretarzy Zespołów Rekrutacyjnych, m. in. dotyczące formy, godziny i miejsca odbywania poszczególnych etapów egzaminów wstępnych.

Osoby które mają już założone konto w systemie Akademus (dotyczy to studentów ASP oraz absolwentów studiów pierwszego stopnia, którzy chcą aplikować na studia drugiego stopnia) nie zakładają ponownie konta. W swoim profilu w zakładce kandydatury w w/w terminach wybierają kierunek studiów na jaki chcą aplikować

2) Dokonanie wpłaty za egzamin wstępny

3) Przesyłanie dokumentów w okresie trwania rejestracji online od 29 maja do 18 czerwca 2024 r. do godz. 12:00

4) Przystąpienie do egzaminu wstępnego

Egzamin wstępny na studia w ASP w Krakowie różni się w zależności od wybranego przez kandydata kierunku, poziomu i formy studiów. Egzamin wstępny odbywać się będzie w formie stacjonarnej, zdalnej lub mieszanej w zależności od kierunku studiów. Szczegółowy przebieg egzaminu wstępnego jest dostępny w opisach poszczególnych kierunków.

Warunkiem zdania egzaminu jest przystąpienie do wszystkich jego etapów/zadań i uzyskanie w każdym z nich określonej minimalnej liczby punktów oraz zajęcie miejsca w określonym limicie przyjęć na liście rankingowej. O miejscu na liście rankingowej decyduje suma punktów uzyskanych ze wszystkich etapów/zadań egzaminu wstępnego.

W przypadku przeprowadzania egzaminu w trybie stacjonarnym stanowisko pracy i podstawowe materiały do realizacji artystycznych/projektowych prac egzaminacyjnych zapewnia kandydatowi Wydział. Materiały i przybory potrzebne do indywidualnej pracy, wymienione w załącznikach do uchwały rekrutacyjnej (dostępne w opisach kierunków) zabezpiecza zdający, we własnym zakresie.

Prace wykonane podczas egzaminu wstępnego są dokumentami procesu egzaminacyjnego –zasady postępowania z pracami wykonanymi przez kandydatów na studia w trakcie egzaminu wstępnego określają Zespoły Rekrutacyjne powołane dla poszczególnych kierunków studiów.

Kandydaci legitymujący się orzeczonym o stopniu niepełnosprawności podlegają takim samym zasadom rekrutacji jakie obowiązują każdego kto ubiega się o przyjęcie na wybrany kierunek, poziom kształcenia i formę studiów. Do daty zakończenia rejestracji online na studia kandydaci powinni przesłać do dziekanatu Wydziału skan orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności. ASP w Krakowie postara się uwzględnić szczególne potrzeby kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi.

Kandydaci na studia z niepełnosprawnościami/o szczególnych potrzebach ze względu na stan zdrowia, mogą także skonsultować się z Pełnomocniczką Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

5) Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych 12 lipca 2024 r. o godz. 14:00.

Information for candidates (for all fields of studies) 2024/2025

Admission step by step procedure:

1) Online admission procedure  creating an account in the system
Candidates applying for studies at the Academy of Fine Arts in Kraków are obliged to register electronically in the online admission system – Online admission

Registration in the online admission system for studies conducted as full-time studies and part-time studies will take place from 29 May to 18 June 2024 at 12:00

Important!
Candidate registered in the system can apply only for one field of studies from the offer of ASP in Kraków.

Candidate’s personal account in the system is equipped with an inbox (visible in the left hand panel).

Please check your account and inbox regularly. Candidates will receive detailed information from the Secretaries of the Admission Teams, among other things, about the form, time and location of the various stages of the entrance exams.

Persons who already have an account in the Akademus system (this refers to ASP students and graduates of first-degree studies who wish to apply for second-degree studies) do not create an account again. In their profile, in the “Applications” tab, they choose the field of studies they wish to apply for

2) Making a payment for the entrance exam.

3) Submission of documents from 29 May to 18 June 2024 at 12:00.

4) Taking an entrance examination

The entrance exam for the studies at the Academy of Fine Arts in Kraków differs depending on the field of studies, level and form of studies chosen by a candidate. The entrance exam will be held in a stationary, remote or mixed form depending on the field of studies. The detailed course of the entrance exam is available in the descriptions of the individual fields of studies.

In order to pass the exam, it is necessary to take part in all its stages/tasks and to obtain the specified minimum number of points in each of them, as well as to take a place in the specified limit of admissions on the ranking list. The place on the ranking list is determined by the sum of points obtained from all stages/tasks of the entrance examination.

If an examination is conducted in a stationary mode, a workplace and basic materials for artistic/design examination works are provided by a Faculty. Materials and equipment necessary for individual work, listed in the appendices to the admission resolution (available in the fields of studies descriptions) are provided by the candidate on his/her own.

The works made during the entrance examination are the documents of the examination process – the principles of handling the works made by the candidates during the entrance examination are defined by the Admission Teams appointed for each field of studies.

Candidates with a disability certificate are subject to the same admission rules that apply to anyone applying for admission to a chosen field of studies, level of education and form of study. Candidates should send the scans of their disability certificates to the Faculty Dean’s Office by the closing date of the online registration. The Academy of Fine Arts in Kraków will try to take into consideration the special needs of candidates who are disabled.

5) Announcement of results of entrance examinations: 12 July 2024 at 14:00.

Wszelkich niezbędnych informacji dotyczących rejestracji na studia w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie udzieli Dział Nauczania:

All necessary information regarding registration for studies at the Academy of Fine Arts will be provided by the Teaching Department: