Zaznacz stronę

Historia wydziału

Wykształcenie malarskie zdobywało u nas wielu wybitnych artystów, którzy zapisali się trwale w polskiej i światowej sztuce. Wśród nich wielki historyczny malarz Jan Matejko wraz ze swymi uczniami: Stanisławem Wyspiańskim, Józefem Mehofferem oraz Jackiem Malczewskim. W kolejnych dekadach wybitnymi absolwentami byli m.in. Louis Marcousis, Moise Kisling, Tadeusz Makowski, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Jerzy Nowosielski, Andrzej Wajda, Tadeusz Kantor, Jan Szancenbach, Wilhelm Sasnal czy Jakub Julian Ziółkowski.

Kierunki i program

Wydział Malarstwa przygotowuje studentów do samodzielnej, dojrzałej aktywności
artystycznej. Wydział prowadzi studia na kierunkach:

  • malarstwo,
  • scenografia,
  • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Absolwenci malarstwa zyskują kwalifikacje do niezależnej pracy jako artyści wizualni. Zdobywają zarówno umiejętności warsztatowe, jak i zdolność samodzielnej pracy koncepcyjnej i krytycznej. Nabywają wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki niezbędną do formułowania zaawansowanych projektów i realizacji artystycznych oraz wpisania ich w szeroki kontekst kulturowy, historyczny i społeczny. Studia, dzięki możliwości budowania indywidualnego programu, rozwijają osobowość artystyczną i umiejętność pracy samodzielnej oraz grupowej. Tak w obszarze malarstwa, jak i w pokrewnych dyscyplinach artystycznych. Interdyscyplinarny charakter studiów umożliwia pełne uczestnictwo we współczesnym życiu artystycznym, a także wpisanie własnej praktyki w kontekst świata sztuki. Studia na Wydziale Malarstwa umożliwiają realizację projektów artystycznych w zróżnicowanych, wielopokoleniowych zespołach. Absolwenci są
przygotowani są także do świadomej współpracy z instytucjami kultury, jak również
znają najważniejsze ścieżki rozwoju kariery artystycznej.

Pięcioletnie magisterskie studia scenograficzne przygotowują do podjęcia pracy
w charakterze scenografa w przestrzeni teatru, filmu, telewizji i opery. Kształcenie odbywa się dwutorowo. Z jednej strony prowadzone są zajęcia z przedmiotów teoretycznych, takich jak: historia dramatu i teatru, filmu, historia kultury materialnej oraz sztuki. Z drugiej, przez pierwsze dwa lata nauki student uczestniczy w zajęciach rysunku i malarstwa, a później w pracowniach kierunkowych związanych z projektowaniem scenografii teatralnej i filmowej.
Zajęcia wspierają syntezę zdobytych umiejętności i stopniowy rozwój. Dzięki takiemu systemowi kształcenia, rozszerzonemu o praktyki i warsztaty, absolwent jest przygotowany do podjęcia profesjonalnej działalności artystycznej w dziedzinie scenografii. Potrafi umiejętnie posługiwać się tradycyjnym warsztatem jak i nowoczesnymi środkami wyrazu.

Misja i cele

Studia na kierunku edukacja artystyczna mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności aktywnego twórcy, uczestnika kultury współczesnej, animatora, nauczyciela w zakresie edukacji plastycznej i medialnej. W ramach programu studenci zdobywają wiedzę między innymi z historii sztuki, prawa autorskiego i oświatowego, filozofii, metodyki nauczania, promocji kultury plastycznej i krytyki artystycznej z elementami dziennikarstwa oraz fotografii, kultury muzycznej i struktur wizualnych. Ponadto prowadzone są zajęcia z malarstwa, rzeźby, rysunku, grafiki i działań multimedialnych.

Absolwenci są przygotowani do nauczania we wszystkich typach szkół i w placówkach edukacji pozaszkolnej. Jak również do prowadzenia warsztatów twórczych oraz arteterapeutycznych. Mogą podejmować pracę w marketingu i promocji, w redakcjach wydawnictw, ośrodkach radiowych i telewizyjnych, muzealnych, centrach sztuki i galeriach, instytucjach upowszechniania sztuki, kultury plastycznej i medialnej.