Zaznacz stronę

Deklaracja dostępności


Informacje ogólne

Akademia sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej asp.krakow.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2023-11-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Występowanie nieprawidłowości dotyczących linków i przycisków. Niedostępne dokumenty. Multimedia bez audiodeskrypcji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji: 2023-11-30
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-11-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Duczmalewska, rektor@asp.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 122992013. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


1. Kompleks budynków: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13 / B16 / Paderewskiego

Do budynku prowadzi wejście od pl. Matejki lub od ul. Basztowej dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Upoważnieni studenci mogą otwierać bramę kartą studencką. Po zasygnalizowaniu potrzeby wejście może zostać udostępnione również dla innych osób. Do wejścia przy pl. Matejki prowadzą schody, wejście od ul. Basztowej umożliwia wjazd wózka inwalidzkiego. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku jest winda. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na piętrach -1, 0, 1,2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Istnieje możliwość poinformowania o takiej potrzebie. Kontakt: Anna Duczmalewska, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, poniedziałek-wtorek 8.00-15.00, środa między 8:00 a 11:30 miejsce: pl. Matejki 13, pok. 115, e- mail: aduczmalewska@asp.krakow.pl

2. Budynek: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Lea 27-29

Do budynku prowadzą 3 wejścia: 2 wejścia od frontu od ul. Lea oraz wejście od podwórza. Do głównych wejść prowadzą schody, do wejścia od podwórza prowadzi podjazd dla wózków. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku jest winda. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na poziomie -1, parterze oraz piętrach 1,2,3,4. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Istnieje możliwość poinformowania o takiej potrzebie. Kontakt: Anna Duczmalewska, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, poniedziałek-wtorek 8.00-15.00, środa między 8:00 a 11:30 miejsce: pl. Matejki 13, pok. 115, e- mail: aduczmalewska@asp.krakow.pl

3. Budynek: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Humberta 3

Do budynku prowadzi 1 wejście: od ul. Humberta. Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma platformy przyschodowej. Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Istnieje możliwość poinformowania o takiej potrzebie. Kontakt: Anna Duczmalewska, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, poniedziałek-wtorek 8.00-15.00, środa między 8:00 a 11:30 miejsce: pl. Matejki 13, pok. 203, e- mail: aduczmalewska@asp.krakow.pl

4. Budynek: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Karmelicka 16

Do budynku prowadzi 1 wejście: od ul. Karmelickiej. Do wejść prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma platformy przyschodowej. Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Istnieje możliwość poinformowania o takiej potrzebie. Kontakt: Anna Duczmalewska, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, poniedziałek-wtorek 8.00-15.00, środa między 8:00 a 11:30 miejsce: pl. Matejki 13, pok. 115, e- mail: aduczmalewska@asp.krakow.pl

5. Budynek: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Smoleńsk 9

Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Smoleńsk. Do 2 wejść bocznych prowadzą schody bez podjazdu dla wózków, wejście główne dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma platformy przyschodowej. Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Istnieje możliwość poinformowania o takiej potrzebie. Kontakt: Anna Duczmalewska, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, poniedziałek-wtorek 8.00-15.00, środa między 8:00 a 11:30 miejsce: pl. Matejki 13, pok. 115, e- mail: aduczmalewska@asp.krakow.pl

6. Budynek: Dom Pracy Twórczej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Zakopane, ul. Harenda 16.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Harenda, wejście od parkingu jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwia przejechanie wózka inwalidzkiego. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku jest winda. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na poziomie -1, parterze oraz na piętrze 1. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1 (przy tzw. galerii); Na poziomie 0 łazienka w jednym z pokoi przystowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Istnieje możliwość poinformowania o takiej potrzebie. Kontakt: Anna Duczmalewska, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, poniedziałek-wtorek 8.00-15.00, środa między 8:00 a 11:30 miejsce: pl. Matejki 13, pok. 115, e- mail: aduczmalewska@asp.krakow.pl

7. Budynek: Dom Plenerowy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Zakopane, ul. Harenda 16

Do budynku prowadzi 1 wejście: od ul. Harenda. Do wejść prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma platformy przyschodowej. Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Tłumacz migowy

Jest możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Kontakt: Anna Duczmalewska, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, poniedziałek-wtorek 8.00-15.00, środa między 8:00 a 11:30 miejsce: pl. Matejki 13, pok. 115, e- mail: aduczmalewska@asp.krakow.pl