Zaznacz stronę

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.asp.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023-11-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-31

Status pod względem zgodności z ustawą: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna: Niedostępne dokumenty. Multimedia bez audiodeskrypcji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-11-30

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Duczmalewska, dostepnosc@asp.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 451 155 004. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna obiektów ASP w Krakowie

1. Kompleks budynków: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, pl. Matejki 13 / Basztowa 16 / Paderewskiego

Wydział Malarstwa, Wydział Rzeźby, Rektorat, Administracja

Do budynku prowadzi wejście od pl. Matejki, które nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ze względu na schody. Dostosowane jest wejście od ul. Basztowej – dostęp poprzez domofon zaopatrzony w pętlę indukcyjną, umożliwiający kontakt z portiernią. Upoważnieni studenci mogą otwierać bramę kartą studencką. W budynku znajdują się dwie windy – jedna z nich z dostępnym panelem dotykowym i komunikatami głosowymi. Obiekt w większości jest wolny od barier poziomych i dostępny na poziomach -1, 0, 1,2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego online poprzez stronę internetową (symbol rąk w prawym górnym rogu) oraz w ramach dyżuru Pełnomocniczki Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Kontakt: Anna Duczmalewska, miejsce: pl. Matejki 13, pok. 106, e-mail: aduczmalewska@asp.krakow.pl

2. Budynek: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Lea 27-29

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Do budynku prowadzą 3 wejścia: 2 wejścia od frontu od ul. Lea oraz wejście od podwórza.Do głównych wejść prowadzą schody, do wejścia od podwórza prowadzi podjazd dla wózków.Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.W budynku jest winda.Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na poziomie -1, parterze oraz piętrach 1,2,3,4.W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.W budynku nie ma pętli indukcyjnych.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego online poprzez stronę internetową (symbol rąk w prawym górnym rogu) oraz w ramach dyżuru Pełnomocniczki Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Kontakt: Anna Duczmalewska, miejsce: pl. Matejki 13, pok. 106, e-mail: aduczmalewska@asp.krakow.pl

3. Budynek: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Syrokomli 21

Wydział Grafiki, Wydział Architektury Wnętrz

Wejście do budynku odbywa się bez barier poziomych, poprzez dostępny domofon zaopatrzony w pętlę indukcyjną. Dystrybutor kluczy zamontowany jest w sposób umożliwiający dostęp osobom z ograniczeniami w poruszaniu się. Budynek jest wolny od barier poziomych, poruszanie pionowe umożliwia winda z dostępnym panelem nawigacyjnym (wypukłe przyciski, oznaczenia brajlowskie, komunikaty głosowe). Galeria Wydziału Grafiki zaopatrzona jest w pętlę indukcyjną.

Budynek “Dziekanówki” znajdujący się na dziedzińcu jest niedostępny ze względu na liczne schody.

Możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego online poprzez stronę internetową (symbol rąk w prawym górnym rogu) oraz w ramach dyżuru Pełnomocniczki Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Kontakt: Anna Duczmalewska, miejsce: pl. Matejki 13, pok. 106, e-mail: aduczmalewska@asp.krakow.pl

4. Budynek: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Karmelicka 16

Wydział Grafiki

Do budynku prowadzi jedno wejście: od ul. Karmelickiej. Do wejść prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma platformy przyschodowej. Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego online poprzez stronę internetową (symbol rąk w prawym górnym rogu) oraz w ramach dyżuru Pełnomocniczki Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Kontakt: Anna Duczmalewska, miejsce: pl. Matejki 13, pok. 106, e-mail: aduczmalewska@asp.krakow.pl

5. Budynek: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Smoleńsk 9

Wydział Form Przemysłowych, Biblioteka Główna

Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Smoleńsk. Do 2 wejść bocznych prowadzą schody bez podjazdu dla wózków, wejście główne dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma platformy przyschodowej. Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego online poprzez stronę internetową (symbol rąk w prawym górnym rogu) oraz w ramach dyżuru Pełnomocniczki Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Kontakt: Anna Duczmalewska, miejsce: pl. Matejki 13, pok. 106, e-mail: aduczmalewska@asp.krakow.pl

6. Budynek: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Piłsudskiego 21/8

Biuro Karier

Budynek jest niedostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchu – w obiekcie znajdują się liczne, strome schody, brak windy osobowej oraz ułatwień dostępu. Domofon nie jest dostosowany. Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego online poprzez stronę internetową (symbol rąk w prawym górnym rogu) oraz w ramach dyżuru Pełnomocniczki Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Kontakt: Anna Duczmalewska, miejsce: pl. Matejki 13, pok. 106, e-mail: aduczmalewska@asp.krakow.pl

7. Budynek: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Berka Joselewicza 23

Wydział Intermediów

Opis dostępności obiektu

8. Budynek: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 29

Szkoła Doktorska

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Radziwiłłowskiej, które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek nie umożliwia komunikacji pionowej ze względu na brak windy. Nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Część programu dydaktycznego Szkoły Doktorskiej zakłada udział w zajęciach innych Jednostek i Wydziałów. Informacje o dostępności tych jednostek należy pozyskiwać z ich stron internetowych.

Możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego online poprzez stronę internetową (symbol rąk w prawym górnym rogu) oraz w ramach dyżuru Pełnomocniczki Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Kontakt: Anna Duczmalewska, miejsce: pl. Matejki 13, pok. 106, e-mail:

9. Budynek: Dom Pracy Twórczej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Zakopane, ul. Harenda 16.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Harenda, wejście od parkingu jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, umożliwia przejechanie wózka inwalidzkiego. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku jest winda. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na poziomie -1, parterze oraz na piętrze 1. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1 (przy tzw. galerii); Na poziomie 0 łazienka w jednym z pokoi przystowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego online poprzez stronę internetową (symbol rąk w prawym górnym rogu) oraz w ramach dyżuru Pełnomocniczki Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Kontakt: Anna Duczmalewska, miejsce: pl. Matejki 13, pok. 106, e-mail: aduczmalewska@asp.krakow.pl

10. Budynek: Dom Plenerowy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Zakopane, ul. Harenda 16

Do budynku prowadzi 1 wejście: od ul. Harenda. Do wejść prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma platformy przyschodowej. Budynek nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego online poprzez stronę internetową (symbol rąk w prawym górnym rogu) oraz w ramach dyżuru Pełnomocniczki Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Kontakt: Anna Duczmalewska, miejsce: pl. Matejki 13, pok. 106, e-mail: aduczmalewska@asp.krakow.pl

Tłumacz migowy

Możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego online poprzez stronę internetową (symbol rąk w prawym górnym rogu) oraz w ramach dyżuru Pełnomocniczki Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Kontakt: Anna Duczmalewska, miejsce: pl. Matejki 13, pok. 106, e-mail: aduczmalewska@asp.krakow.pl