Zaznacz stronę

Informacje

Celem kształcenia na kierunku rzeźba jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy artystycznej. Zakres kształcenia obejmuje zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla profesjonalnego i odpowiedzialnego działania twórczego w sferze publicznej.

Realizacja programu na kierunku rzeźba zapewnia: pogłębienie i ugruntowanie wiedzy o rzeźbie jako autonomicznej dyscyplinie artystycznej; zapoznanie ze specyfiką i potencjałem wyrazowym języka plastycznego stosowanego w rzeźbie; doskonalenie umiejętności warsztatowo – technicznych niezbędnych w procesie konstruowania obiektu rzeźbiarskiego; uzyskanie wiedzy i sprawności w zakresie stosowania tradycyjnych oraz najnowszych technik i technologii rzeźbiarskich oraz metodologii i organizacji procesu twórczego; rozbudzenie świadomości indywidualnych predyspozycji artystycznych studenta.

Praktyki, warsztaty i plenery

Ważnym ogniwem w programie dydaktycznym jest przygotowanie do współpracy w projektowaniu otoczenia w planie architektonicznym i urbanistycznym. Integralną częścią studiów są praktyki, warsztaty i plenery rzeźbiarskie oraz rysunkowo–malarskie. W ich trakcie młodzi artyści mają okazję, by zmierzyć się z problemami realizacyjnymi i zweryfikować koncepcję artystyczną pod względem jej społecznego rezonansu. Istotnym celem kształcenia jest rozwijanie kompetencji intelektualnych studenta, niezbędnych do refleksji teoretycznej i krytycznej analizy zjawisk artystycznych, oraz prezentacji i popularyzacji własnych dokonań twórczych, a także przygotowanie do współpracy z instytucjami promocji i upowszechniania kultury.

W programie nauczania obok kształcenia kierunkowego student uzyskuje wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem historii rzeźby, filozofii, estetyki, anatomii oraz geometrii i perspektywy. Zapoznaje się także z podstawami technologii informacyjnych i aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony praw autorskich i pokrewnych.

Forma studiów

Studia Stacjonarne

Jednolite studia magisterskie