Zaznacz stronę

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki. Od wejścia w życie nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce wraz z powiązanymi rozporządzeniami, Akademia – a nie jej Wydziały – podlega procesowi ewaluacji. W ostatnim cyklu ewaluacyjnym sześć z siedmiu Wydziałów naszej Uczelnia uzyskało kategorię A, a jeden Wydział kategorię B.

W Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie proces ewaluacyjny organizuje Sekcja ds. Ewaluacji Jakości Działalności Naukowej. Sekcji przewodniczy Pełnomocnik Rektora ds. Ewaluacji, prof. dr hab. Łukasz Konieczko.W skład sekcji wchodzą również pracownicy administracyjni: mgr Magdalena Aleksander i mgr Dorota Rumin.

Informacje o osiągnięciach naszych nauczycieli akademickich gromadzone są module EDTP w systemie AKADEMUS.

Nadzór nad procesem zgłaszania osiągnięć artystycznych i naukowych przez pracowników wydziałów sprawują koordynatorzy wydziałowi ds. ewaluacji:

dr hab. Łukasz Sarnat
Wydział Architekruty Wnętrz

mgr Zofia Karpowicz
Wydział Grafiki

dr Elżbieta Wysakowska -Walters
Wydział Intermediów

dr Stanisław Półtorak
Wydział Form Przemysłowych

mgr Karolina Molga
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

dr hab. Michał Zawada
Wydział Malarstwa

dr Jan Kuka
Wydział Rzeźby

Szczegółowe zadania sekcji, koordynatorów oraz pracowników reguluje

ABC Ewaluacji

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 ewaluacja jakości działalności naukowej obejmie lata 2017–2021 i rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2022 r.

Komisja Ewaluacji Nauki przeprowadzi ewaluację na podstawie informacji o działalności artystycznej wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową i zaliczanych do liczby N w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

W ewaluacji uwzględniane będą także osiągnięcia artystyczne osób odbywających kształcenie w Szkole Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, które przygotowywały rozprawę doktorską w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

KEN dokona oceny prowadzonej działalności artystycznej w Akademii na podstawie danych zawartych w systemie POL-on wg. stanu dzień 31.12.2021 r.

  • Liczbę N ustala się jako średnią arytmetyczną liczby pracowników w poszczególnych latach z okresu 2017-2021, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy z uwzględnieniem udziału czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w tej dyscyplinie, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku objętego ewaluacją.
  • Liczba osiągnięć artystycznych autorstwa albo współautorstwa każdej osoby zaliczonej do liczby N lub odbywającej kształcenie w szkole doktorskiej i przygotowującej rozprawę doktorską nie może być większa niż 4.
  • W przypadku osiągnięcia artystycznego współautorstwa osób osiągnięcie to uwzględnia się w liczbie osiągnięć danej osoby jako iloraz liczby 1 i liczby współautorów po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
  • W trakcie ewaluacji KEN może wezwać ewaluowany podmiot do przedstawienia wskazanych dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej w celu ustalenia stanu faktycznego i potwierdzenia informacji zawartych w systemie POL-on.

Podstawowymi kryteriami ewaluacji w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki są:

I. Poziom artystyczny prowadzonej działalności – 80%

II. Wpływ działalności naukowej na funkcjonalnie społeczeństwa i gospodarki – 20%

I. POZIOM ARTYSTYCZNY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
Rodzaje osiągnięć artystycznych uwzględnianych w ocenie poziomu artystycznego w ramach tego kryterium określa tabela nr 3 w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.
Każde osiągnięcie artystyczne będzie oceniane przez dwóch ekspertów, a ocena danego osiągnięcia artystycznego będzie średnią arytmetyczną przyznanych ocen.

II. OPIS WPŁYWU
Ocenę wpływu działalności artystycznej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przeprowadza się na podstawie związku między wynikami działalności w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.
Opisy wpływu sporządza się (w języku polskim i angielskim) na podstawie dowodów tego wpływu, np.: raportów, opinii, rekomendacji z ośrodków zewnętrznych, publikacji naukowych i cytowań w innych dokumentach lub publikacjach. Dowody wpływu, w liczbie nie większej niż 5 na jeden opis wpływu, zamieszcza się w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ministerstwo jako oddzielne pliki zapisane w jednym z następujących formatów danych: .pdf, .mp3, .mp4, .mpeg4 lub .avi. Wielkość jednego pliku nie może przekraczać 500 megabajtów.

Przy ocenie wpływu uwzględnia się działalność artystyczną prowadzoną w okresie objętym ewaluacją lub przed tym okresem, ale zakończoną nie wcześniej niż w 1997 r., jeśli dowody tego wpływu powstały w okresie objętym ewaluacją.

Ewaluowany podmiot o liczbie N:
1) nie większej niż 100,00 – przedstawia do oceny 2 opisy wpływu;
2) wynoszącej od 100,01 do 200,00 – przedstawia do oceny 3 opisy wpływu;
3) wynoszącej od 200,01 do 300,00 – przedstawia do oceny 4 opisy wpływu;
4) większej niż 300,00 – przedstawia do oceny 5 opisów wpływu.

W ramach oceny wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki przyznaje się punkty za:
1) zasięg wpływu:
a) 50 pkt – w przypadku wpływu o międzynarodowym zasięgu,
b) 40 pkt – w przypadku wpływu o krajowym zasięgu,
c) 30 pkt – w przypadku wpływu o regionalnym zasięgu,
d) 20 pkt – za opis wpływu o lokalnym zasięgu,
e) 0 pkt – w przypadku wpływu o marginalnym zasięgu albo gdy opis wpływu został sporządzony na podstawie dowodu wpływu, który nie wykazuje żadnego związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa;

2) znaczenie wpływu:
a) 50 pkt – w przypadku wpływu o przełomowym znaczeniu,
b) 25 pkt – w przypadku wpływu o istotnym znaczeniu,
c) 10 pkt – w przypadku wpływu o ograniczonym znaczeniu,
d) 0 pkt – w przypadku wpływu o znikomym znaczeniu albo gdy opis wpływu został sporządzony na podstawie dowodu wpływu, który nie wykazuje żadnego związku między wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych albo działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej a gospodarką, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa lub innymi czynnikami wpływającymi na rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.”

Ocena opisu wpływu:

  1.  jest sumą liczby punktów przyznanych opisowi wpływu za zasięg wpływu i za znaczenie wpływu,
  2. wynosi 0 pkt – w przypadku przyznania opisowi wpływu 0 pkt za zasięg wpływu lub za znaczenie wpływu,
  3. wynosi 0 pkt – w przypadku gdy opis wpływu nie ma żadnego związku z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi prowadzonymi w ewaluowanym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej,
  4. wynosi 0 pkt za każdy brakujący opis wpływu – w przypadku przedstawienia do oceny mniejszej liczby opisów wpływu niż wynikająca z przepisów.

Liczba punktów przyznanych w ramach oceny wpływu może zostać zwiększona o 20 w przypadku, gdy interdyscyplinarność badań naukowych lub prac rozwojowych miała kluczowe znaczenie dla powstania danego wpływu.

Każdy opis wpływu będzie oceniany przez dwóch ekspertów, przy czym jeden będzie ekspertem wiodącym. Ekspert wiodący we współpracy z drugim ekspertem ustali oceną (wynik punktowy) opisu wpływu i sporządzi jej uzasadnienie. Końcowa ocena ewaluowanego podmiotu w ramach tego kryterium ewaluacji zostanie ustalona jako średnia arytmetyczna ocen poszczególnych opisów wpływu.

Do dnia 31 lipca 2022 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyda decyzję w sprawie przyznania kategorii naukowej: A+, A, B+, B albo C.

Źródło: 

Komunikat dot. Ewaluacji

W pomocy systemu POL-on został udostępniony podręcznik KEN dla ekspertów oraz ewaluowanych podmiotów w zakresie opisu wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Uprzejmie informujemy, że na stronie SEDN został udostępniony przygotowany, przyjęty i rekomendowany przez Komisję Ewaluacji Nauki „Podręcznik dla ekspertów i podmiotów ewaluowanych w dziedzinie sztuki”

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej Emanuela Kulczyckiego znajduje się raport z pilotażu procedur oceny wpływu społecznego.

Uprzejmie prosimy pracowników ASP w Krakowie o doręczanie swoich publikacji do Biblioteki Głównej w celu ich weryfikacji w systemie uczelnianym AKADEMUS i rejestracji w bazie PBN (Zarządzenie Rektora ASP nr 68/2020) po uprzednim ustaleniu terminu drogą mailową lub telefoniczną

Prosimy o załączenie dla każdej publikacji wypełnionego i podpisanego oświadczenia afiliacyjnego

Szanowni Państwo,

Zarządzenie Nr 75 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie obowiązku składania oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową oraz biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej wprowadza wzory:

(zgodnie z art. 343 ust. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.  2020, poz. 85 z poźn. zm.), oświadczenie to można zmienić nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia złożenia oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie)

(zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy, w przypadku zmiany dyscypliny oświadczenie składa się niezwłocznie)

Pod wyrażeniem „działalności związanej z prowadzeniem działalności naukowej” rozumiemy aktywność obejmującą badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Zarządzenia Rektora nr 75 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie obowiązku skłądania oświadczeń przez pracowników prowadzących działalność naukową oraz biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej.

(EDTP = Ewidencja Działalności Twórczej Pedagoga)

Szanowni Państwo,

w systemie Akademus udostępniamy Państwu zaktualizowany moduł EDTP, będący bazą danych o osiągnięciach artystycznych, naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych nauczycieli akademickich naszej ASP. System służy między innymi do gromadzenia informacji o osiągnięciach twórczych pracowników zaliczanych do liczby N w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Zdefiniowane w EDTP kategorie osiągnięć artystycznych, które dostępne są do wyboru i opisu przez pracownika wynikają z przepisów regulujących zasady sprawozdawczości i oceny poziomu działalności artystycznej prowadzonej w Akademii. Informacje o tych dokonaniach podlegają przeniesieniu do centralnych baz danych (system POL-on).

Prosimy o zapoznanie się z treścią pisma Pełnomocnika Rektora ds. Ewaluacji, przekazanego Państwu pocztą elektroniczną i uzupełnienie danych w naszym systemie do 20 kwietnia 2020 r. Będą to osiągnięcia artystyczne pracowników zaliczanych do liczby N z lat objętych ewaluacją (2017-2020).  Osiągniecia te należy wprowadzić w EDTP do katalogu A. Osiągnięcia artystyczne – Ewaluacja 2017-2020 (kryterium I), w tym publikacje z zakresu sztuk plastycznych lub konserwacji dzieł sztuki.

Wszystkie uwagi i problemy techniczne związane z obsługą modułu EDTP prosimy zgłaszać:
IT: mstawowy@asp.krakow.pl, tel.(12) 299 20 15
Sekcji: ewaluacja@asp.krakow.pl, tel. +48 573 381 550
Link do pomocy: https://akademus.asp.krakow.pl/media/pomoc.html

Ewentualnego wsparcia i pomocy merytorycznej udzielają Wydziałowi Koordynatorzy, Pełnomocnik Rektora ds. Ewaluacji – prof. Łukasz Konieczko: lkonieczko@asp.krakow.pl oraz Sekcja ds. ewaluacji.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod mailem: ewaluacja@asp.krakow.pl

IT:

Sekcji:

Media – pomoc

Ewentualnego wsparcia i pomocy merytorycznej udzielają Wydziałowi Koordynatorzy, Pełnomocnik Rektora ds. Ewaluacji – prof. Łukasz Konieczko: lkonieczko@asp.krakow.pl oraz Sekcja ds. ewaluacji.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod mailem ewaluacja@asp.krakow.pl

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją ze szkolenia dotyczącego ewaluacji jakości naukowej, które odbyło się 18.11.2019 r. w auli ASP w Krakowie:

Na stronie internetowej Emanuela Kulczyckiego znajdują się informacje o prowadzonym pilotażu oceny wpływu społecznego na potrzeby ewaluacji w roku 2021.

W pilotażu biorą udział trzy szkoły wyższe: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Akademia Sztuki w Szczecinie. Prawdopodobnie do końca maja 2020 r. powstanie raport z badań.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o pilotażu, w tym z wytycznymi dla uczelni oraz ekspertów oceniających opisy wpływu, które są zawarte w opracowanych podręcznikach.