Zaznacz stronę

Rada do spraw Stopni jest kolegialnym organem uczelni właściwym w szczególności do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.
W skład Rady ds. Stopni wchodzą wszyscy nauczyciele akademiccy uczelni posiadający co najmniej stopień doktora habilitowanego.

Pracami rady kieruje jej Prezydium składające się z członków rady reprezentujących kierunki kształcenia prowadzone w uczelni,  w liczbie równej kierunkom studiów.

Członkowie Prezydium Rady do spraw Stopni (kadencja 2020-24):

Przewodniczący Prezydium Rady do Spraw Stopni:
prof. dr hab. Krzysztof Tomalski

Zastępca Przewodniczącego Prezydium Rady do Spraw Stopni:
dr hab. Monika Wanyura-Kurosad, prof. ASP

  • prof. dr hab. Grzegorz Sztwiertnia (malarstwo)
  • dr hab. Ryszard Melliwa, prof. ASP (scenografia)
  • dr hab. Janusz Matuszewski, prof. ASP (edukacja artystyczna)
  • dr hab. Karol Badyna, prof. ASP (rzeźba)
  • dr hab. Marek Braun, prof. ASP (architektura)
  • dr hab. Anna  Myczkowska-Szczerska (wzornictwo)
  • dr hab. Zofia Kaszowska, prof. ASP (konserwacja i restauracja dzieł sztuki)
  • dr hab. Artur Grabowski (intermedia)
  • dr hab. Mateusz Otręba, prof. ASP (grafika)

Obowiązujące przepisy

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r.

 
Regulamin określa zasady przeprowadzania przewodów doktorskich wszczętych do dnia 30. kwietnia 2019 r.
Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
 
Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie dla osób przygotowujących rozprawę w ramach Szkoły Doktorskiej, jak również w trybie eksternistycznym (w tym osób zatrudnionych w uczelni). Dotyczy postępowań wszczętych od 1 października 2019 r.

Regulamin przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

Zarządzenia rektora

Zmiany strukturalne i lokalizacyjne Akademii

Akademia Sztuk Pięknych funkcjonowała w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego piętnaście lat, od 1818 do 1833 roku. Był to okres rozkwitu uczelni. Niestety w 1833 roku, w ramach represji związanych z udziałem profesorów i studentów ASP w powstaniu listopadowym, Akademię usunięto z Uniwersytetu. Jako Szkoła Rysunku i Malarstwa została przyłączona do Instytutu Technicznego, w strukturze którego egzystowała przez kolejne czterdzieści lat. Niewiele pozostało z dawnej wielkości Akademii. Razem z akademickim statusem uczelnia utraciła dawną dynamikę rozwoju. Wykształcenie artystyczne w murach szkoły zdobywać mogli tylko mężczyźni.

Postępowanie awansowe

Poniżej znajduje się link do Biuletynu Informacji Publicznej uczelni, gdzie zamieszczane są dokumenty dotyczące publicznych obron doktorskich, postępowań habilitacyjnych, jak również postępowań o nadanie tytułu profesora wszczętych do 30. kwietnia  2019 r.

Postępowanie awansowe

Dokumenty do pobrania

Postępowania habilitacyjne
 
Wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego kandydat składa za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej według poniższych zaleceń.

Postępowania profesorskie

Zgodnie ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) podmiotem odpowiedzialnym za postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora w całości jest Rada Doskonałości Naukowej. Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora jest wszczynane wyłącznie na wniosek kandydata. Wniosek ten składa się bezpośrednio do Rady Doskonałości Naukowej.
Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania tytułu profesora 

Komunikaty

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.08.2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa z dnia 28.07.2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2023, poz. 1672), która po raz koleiny zmienia termin zamknięcia przewodów doktorskich. W świetle najnowszych zmian, zgodnie z nowym brzmieniem art. 179 ust.3 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę̨ – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wszystkie przewody doktorskie wszczęte przed dniem 30 kwietnia 2019 r. i niezakończone do dnia 31 grudnia 2024 r. (tzw. stary tryb) zostaną zamknięte z mocy prawa.  

Termin egzaminów doktorskich:

Doktoranci, którym przewody doktorskie wszczęto do 30.kwietnia 2019 r., mogą przystąpić do egzaminów doktorskich z dyscypliny podstawowej, z dyscypliny dodatkowej oraz z nowożytnego języka obcego w ostatecznym terminie  8-19. kwietnia 2024 r.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminów, prosimy o kontakt na adres e-mail: stopnie@asp.krakow.pl do dnia 11 marca 2024 r.

Weryfikacja efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kandydatów eksternistycznych do stopnia doktora:

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie pierwszym etapem uzyskania stopnia doktora dla kandydatów przygotowujących rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym (w tym pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie) jest przeprowadzenie weryfikacji efektów uczenia się na poziomie 8. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Termin składania dokumentów: 8-19. stycznia 2024 r. 2-12. kwietnia 2024 r.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminów, prosimy o kontakt na adres e-mail: stopnie@asp.krakow.pl