Zaznacz stronę

Egzamin końcowy na poziomie B2, C1 (studia pierwszego stopnia)

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
W części pisemnej oceniane są następujące sprawności: czytanie i użycie języka.
Egzamin ustny polega na przygotowaniu prezentacji na temat związany z kierunkiem studiów.
Do części ustnej egzaminu mogą przystąpić studenci, którzy zdali część pisemną.
Ocena końcowa wyliczana jest przez dodanie wyników punktowych uzyskanych z części pisemnej i ustnej.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów zarówno za część pisemną jak i ustną.