Zaznacz stronę

O Radzie

Rada Uczelni jest organem kolegialnym władzy ASP powołanym na mocy Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu ASP. W jej skład wchodzi sześciu członków wybieranych przez Senat: trzech z Akademii i trzech spoza niej oraz przedstawiciel studentów. 

Rada ma szerokie zadania obowiązki i uprawnienia, spośród których warto wymienić opiniowanie projektów strategii i statutu, monitorowanie gospodarki finansowej, monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora.

Radzie Uczelni obecnej kadencji (2021-2024) nadal przewodniczy prof. dr hab. Jacek Osiewalski, naukowiec i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego, a zasiadają w niej: pani Natalia Zarzecka, dyrektorka Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, pan Dariusz Raglewski prokurent i dyrektor finansowy RE-Bau, dr Marta Bożyk, graficzka i wykładowczyni ASP, dr hab. Grzegorz Biliński, prof. ASP, architekt, artysta intermedialny i wykładowca ASP, mgr Sławomir Sobczyk, Dyrektor Biblioteki Głównej ASP oraz Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego – Weronika Chrząstek, nasza studentka, która z dniem 1 stycznia 2022 r. zastąpiła Mariannę Krzysztofik.

W posiedzeniach rady uczelni z głosem doradczym mogą brać udział inne osoby ze wspólnoty uczelni.