Zaznacz stronę

W przypadku niezaliczenia semestru nauki z języka obcego student zobowiązany jest go powtórzyć w kolejnym semestrze nauki.

W przypadku niezłożenia egzaminu z języka obcego z wynikiem pozytywnym w ramach lektoratu student zobowiązany jest odbyć 30 dodatkowych godzin zajęć w ramach ponownego przygotowania do egzaminu. Indywidualną organizację takich zajęć określa Kierownik SJO.

W przypadku powtarzania zajęć z języka obcego w ramach przedmiotów specjalistycznych w całości prowadzonych w języku obcym przez wydziały ASP student zobowiązany jest powtórzyć taki przedmiot na zasadach ogólnych określonych w Regulaminie studiów w ASP.

W ramach powtarzania zajęć, o których mowa w pkt. 2-3 student zobowiązany jest wnieść opłatę zgodnie z zarządzeniem Rektora ASP w sprawie wysokości opłat za studia.