Zaznacz stronę

Opłaty za studia stacjonarne

Studia stacjonarne w ASP są bezpłatne, jednakże należy pamiętać, że od tej zasady jest kilka wyjątków. Akademia pobiera opłaty za powtarzanie zajęć, za zajęcia nieobjęte programem studiów oraz za wydanie niektórych dokumentów związanych z przebiegiem studiów.

Ponadto należy pamiętać o specyfice studiów artystycznych – Akademia zapewnia sztalugi, glinę czy specjalistyczne oprogramowanie, jednakże część materiałów studenci są zobligowani zakupić z własnych środków.

Opłaty związane z kształceniem na studiach stacjonarnych:

 • za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie zajęć po wznowieniu studiów:

       100,00 zł za 1 punkt ECTS w przypadku powtarzania pojedynczych przedmiotów

        3 000,00 zł w przypadku powtarzania semestru studiów

        6 000,00 zł w przypadku powtarzania roku studiów

 • za udział w zajęciach nieobjętych programem studiów – 100,00 zł za 1 punkt ECTS
 • za konsultacje do dyplomu – 70,00 zł za godzinę lekcyjną (w przypadku skreślenia z listy studentów z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego)
  Liczbę godzin konsultacji określa promotor i akceptuje dziekan, z zastrzeżeniem, że liczba godzin nie może być mniejsza niż 10.

 

Opłaty za studia stacjonarne dla cudzoziemców

Studia stacjonarne w ASP są płatne dla studentów cudzoziemców niewymienionych w art. 324 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i wynoszą odpowiednio:

Opłaty za studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne w ASP są płatne. Opłaty związane z kształceniem na studiach niestacjonarnych wynoszą odpowiednio:

Opłaty za wydanie dokumentów

ASP w Krakowie pobiera opłaty za wydanie następujących dokumentów:

 • legitymacja studencka – 22,00 zł
 • duplikat legitymacji studenckiej – 33,00 zł
 • dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów w języku obcym – 20,00 zł
 • dodatkowy odpis suplementu do dyplomu w języku obcym – 20,00 zł
 • duplikat dyplomu ukończenia studiów – 20,00 zł
 • duplikat suplementu do dyplomu – 20,00 zł

Opłaty za studia podyplomowe

Studia podyplomowe w ASP są płatne. Opłaty związane z kształceniem na studiach podyplomowych dla uczestników rozpoczynający cykl kształcenia od roku akademickiego 2023/2024 wynoszą odpowiednio:

 • za studia podyplomowe w zakresie malarstwa:

za I rok studiów 5 000,00 zł (semestr – 2 500,00 zł)
za II rok studiów 5 000,00 zł (semestr – 2 500,00 zł)

 • za studia podyplomowe w zakresie scenografii:

za I rok studiów 5 000,00 zł (semestr – 2 500,00 zł)
za II rok studiów 5 000,00 zł (semestr – 2 500,00 zł)
za 5 semestr studiów podyplomowych 2 500,00 zł

 • za studia podyplomowe w zakresie edukacji plastycznej:

za I rok studiów 5 000,00 zł (semestr – 2 500,00 zł)
za 3 semestr studiów podyplomowych  2 500,00 zł

Opłata za studia podyplomowe nie obejmuje kosztów materiałów niezbędnych w czasie realizacji programu, z wyjątkiem studiów podyplomowych w zakresie projektowania ubioru.

 • Oplata za wpis warunkowy na studiach podyplomowych wynosi 100,00 zł za 1 punkt ECTS.