Zaznacz stronę

Zasady przyznawania pomocy materialnej

Studenci ASP w Krakowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:
 

  • stypendium socjalnego;
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  • stypendium rektora;
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia;
  • zapomogi.

Składanie wniosku w systemie Akademus

Warunkiem przyjęcia przez Dziekanat wniosku o przyznanie świadczenia jest uprzednie jego uzupełnienie i wydrukowanie z systemu Akademus.

Każdy student posiada w systemie Akademus indywidualne konto za pośrednictwem którego jest zobowiązany rozpocząć procedurę ubiegania się o przyznanie świadczenia.

Po zalogowaniu się do systemu w panelu po lewej stronie widoczna jest zakładka „Stypendium”:

lista – widoczne rodzaje świadczeń pomocy materialnej, o które można się ubiegać

Uwaga: Prosimy studentów aby zwrócili uwagę, aby nie wybierać z listy stypendiów zawierających w nazwie “Dla doktorantów”

wniosek – widoczne wnioski utworzone przez studenta

Aby rozpocząć procedurę ubiegania się o świadczenie pomocy materialnej należy z poziomu „Stypendium – lista” wybrać odpowiednie świadczenie i kliknąć „dodaj wniosek”.

W pierwszej kolejności pojawi się okno z następującymi danymi:

  • studia semestr – domyślnie ustawiony jest ostatni aktywny semestr, w przypadku studiów na więcej niż jednym kierunku należy wybrać odpowiedni kierunek studiów, w ramach którego student ubiega się o świadczenie pomocy materialnej,
  • płatność typ – domyślnie ustawiony „przelew” (zgodnie z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów dostępna jest tylko taka forma wypłacania świadczeń),
  • płatność konto – należy wprowadzić numer konta, na które przekazywane ma być świadczenie pomocy materialnej,
  • uwagi – można wpisać ewentualne uwagi.

Po kliknięciu „zapisz” system przekieruje do właściwej części wniosku. Należy obowiązkowo uzupełnić pozycje oznaczone „gwiazdką” (za pomocą przycisku „dodaj pozycję”) oraz wszystkie pozostałe pozycje, które dotyczą danego studenta.

Po uzupełnieniu wniosku należy kliknąć: „zakończ edycję i wydrukuj wniosek”. UWAGA: po potwierdzeniu złożenia wniosku jego edycja nie będzie już możliwa.

Wydrukowany wniosek wraz ze wszystkimi złącznikami i wymaganymi podpisami należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do właściwego Dziekanatu Wydziału. Termin złożenia wniosku to termin daty wpływu wniosku w wersji papierowej do Dziekanatu Wydziału.

Uwaga Studenci!

 Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez studenta w odpowiednim wniosku o przyznanie świadczenia.

W razie problemów z logowaniem do systemu prosimy o kontakt ze wsparciem technicznym:

Magdalena Stawowy-Sarara

W razie pytań merytorycznych związanych z wnioskiem prosimy o kontakt z odpowiednim Dziekanatem Wydziału lub z Działem Nauczania:

Karolina Jachimczyk

Dział Nauczania