Zaznacz stronę

Zasady składania wniosków w roku akademickim 2023/2024

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie stypendiów ministra dla studentów wnioski o stypendium należy złożyć zgodnie z następującymi wytycznymi:

1. Przed przystąpieniem do sporządzenia wniosku należy zapoznać się rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów (pdf) i upewnić się, że spełnia się wymogi formalne do ubiegania się o ww. stypendium.

2. Przedstawiając swoją kandydaturę do przyznania stypendium, student składa wniosek wypełniony w częściach 1–4, a także dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięć i oświadczenie.

3. Student, wypełniając części 2–4 wniosku, podaje określone we wzorze wniosku dane odrębnie w stosunku do każdego osiągnięcia. Osiągnięcie może być wykazane tylko raz we wniosku. Osiągnięcia należy uporządkować w ramach poszczególnych punktów wniosku w sposób uszeregowany od najważniejszego do najmniej znaczącego w opinii studenta.

UWAGA!
Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę znaczące osiągnięcia artystyczne lub naukowe związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe, uzyskane w okresie dwóch lat akademickich poprzedzających rok akademicki ubiegania się o stypendium (od 1.10.2021 r.).

4. Po wypełnieniu wniosku i skompletowaniu załączników (dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięć oraz oświadczenie) wniosek należy złożyć na Dzienniku Podawczym (Plac Matejki 13, parter) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2023r.
Prosimy także do dnia 5 października 2023r. o przesłanie na adres dzialnauczania@asp.krakow.pl samego wypełnionego druku wniosku w wersji edytowalnej.

5. O przedstawieniu Ministrowi wniosku o przyznanie danemu studentowi stypendium decyduje Rektor ASP. Rektor może nie przesłać wniosku, który nie spełnia warunków formalnych lub nie zawiera żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu.

6. Studenci, których wnioski nie zostaną przesłane do Ministerstwa, otrzymają pocztą elektroniczną stosowną informację wraz z uzasadnieniem.

7. Rektor prześle wnioski do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie do 15 października br. Liczba wniosków nie może przekraczać 0,5% ogólnej liczby studentów uczelni.

8. Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz studentów zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.