Zaznacz stronę

Warunki zaliczenia lektoratu z języka obcego na jednolitych studiach magisterskich

Na jednolitych studiach magisterskich obowiązuje wymóg złożenia egzaminu z języka obcego na poziomie B2+ lub C1+ (w przypadku studentów, rozpoczynających kształcenie od poziomu C1) w rozumieniu ESOKJ.

Za zaliczenie zajęć z języka obcego na jednolitych studiach magisterskich student uzyskuje łącznie 5 punktów ECTS (po 1 punkcie ECTS za każdy semestr), które przypisywane są po realizacji pełnej liczby godzin w danym semestrze, a w przypadku piątego semestru kształcenia – po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu.

Semestry pierwszy i trzeci kończą się zaliczeniem, semestr drugi i czwarty zaliczeniem z oceną. Semestr piąty kończy się oceną zaliczeniem i oceną za egzamin końcowy.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z języka obcego jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich semestrów.

Na jednolitych studiach magisterskich egzamin w terminie podstawowym odbywa się w sesji zimowej w piątym semestrze studiów, a egzamin w terminie poprawkowym odbywa się nie wcześniej niż 7 dni po terminie podstawowym.