Zaznacz stronę

Historia

Historia kształcenia konserwatorów dzieł sztuki i zabytków w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych sięga XIX wieku. Utworzony w 1950 roku Wydział Konserwacji Dzieł Sztuki, obecnie Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, kształci studentów w dwóch specjalnościach – konserwacji i restauracji malarstwa oraz konserwacji i restauracji rzeźby.

Współczesna konserwacja i restauracja dzieł sztuki jest dziedziną nauki i sztuki jednocześnie. Jako nauka ma charakter interdyscyplinarny, buduje własną wiedzę podstawową, wykorzystując i łącząc doświadczenia wielu innych dziedzin. Jako sztuka uprawiana jest w sposób odmienny od wszystkich innych dyscyplin. Wynika to z konieczności odpowiedzialnego i całkowitego podporządkowania aktu kreacji uszkodzonemu oryginalnemu dziełu i zawartej w nim intencji jego twórcy.

Wiedza i umiejętności

Uprawianie tej dziedziny wymaga szczególnego przygotowania i szczególnej odpowiedzialności, a umiejętność łączenia nauki i sztuki cechuje naszych studentów i absolwentów. Podczas jednolitych studiów magisterskich studenci Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki zdobywają wiedzę z zakresu sztuki i nauki. Umiejętności artystyczne są kształcone w Pracowniach Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, pokazów, seminariów i ćwiczeń w pracowniach, a także w terenie w obiektach zabytkowych.

Studenci podejmują samodzielne działania przy cennych obiektach zabytkowych, odbywają zajęcia terenowe i praktyki zawodowe. Program obejmuje również zagadnienia z zakresu historii sztuki, fizyki, chemii, mikrobiologii, petrografii oraz projektowania. Szeroki zakres możliwości działań podczas studiów pozwala na wzbogacenie własnej osobowości studenta.

Absolwent WKiRDS z tytułem magistra sztuki staje się samodzielnym twórcą, artystą wyspecjalizowanym w dziedzinie konserwacji i restauracji dzieł sztuki przygotowanym do prowadzenia pracy artystycznej i naukowej. Swą działalność zawodową realizuje samodzielnie lub zespołowo, przy współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin artystycznych, naukowych i technicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w dziedzinie ochrony dóbr kultury i z prawem autorskim. 

Forma studiów

Studia Stacjonarne

Jednolite studia magisterskie