Zaznacz stronę

Informacje

Archiwum jest jednostką o charakterze naukowo-badawczym, której głównym celem jest gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie materiałów archiwalnych dotyczących działalności Akademii, udostępnianie zbiorów w celach naukowych oraz publikacja dokumentów. Archiwum współpracuje ze wszystkimi jednostkami uczelni, sprawując nadzór nad bieżącym zasobem akt.

Początki działalności archiwum wiążą się z 1873 rokiem i faktem usamodzielnienia się Szkoły Sztuk Pięknych za dyrektury Jana Matejki. Akta z wcześniejszego okresu znajdują się w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na podstawie akt prowadzono studia nad życiem i twórczością pedagogów i studentów ASP, grup artystycznych, rozwojem szkolnictwa artystycznego.

Do najcenniejszych i najczęściej wykorzystywanych materiałów nalezą:

  • Księgi Świadectw,
  • rodowody i karty wpisowe studentów,
  • protokoły z posiedzeń Senatu ASP i Rad Wydziałów,
  • programy i plany nauczania,
  • statuty regulaminy,
  • sprawozdania roczne i wieloletnie,
  • akta osobowe byłych pracowników.

Archiwum uczestniczy również w działalności wystawienniczej, wydawniczej i popularyzatorskiej.