Zaznacz stronę

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie prowadzi studia w języku polskim.

Cudzoziemców obowiązują terminy, warunki oraz tryb i zakres egzaminu wstępnego na poszczególnych kierunkach i formach studiów, podane w załącznikach do uchwały rekrutacyjnej nr 17/2023 z późniejszymi zmianami dostępne w opisach kierunków (w takim samym zakresie jak obywateli polskich). Szczegółowe zasady dopuszczenia cudzoziemców do odbywania studiów w ASP w roku akademickim 2024/2025 określa załącznik nr 10.

Aby wziąć udział w egzaminach wstępnych kandydat cudzoziemiec przesyła skany lub zdjęcia dokumentów w wyznaczonym terminie, wymagane od wszystkich kandydatów na studia. Dokumenty dotyczące wykształcenia wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok jednolitych studiów magisterskich oraz studiów pierwszego stopnia winny być zalegalizowane do obrotu prawnego za granicą (lub opatrzone apostille) przez uprawnioną do tego placówkę w kraju wydania dokumentu. Dodatkowo wymagane jest tłumaczenie ww. dokumentów na język polski.

Dokumenty dotyczące wykształcenia składane przy ubieganiu się o przyjęcie na I rok studiów drugiego stopnia tj. dyplom ukończenia studiów wyższych lub tytuł zawodowy uzyskany za granicą mogą być uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w przypadku jej braku w drodze nostryfikacji.

Przed przesłaniem skanów lub zdjęć dokumentów, cudzoziemcy mają obowiązek przesłać skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wykształcenie do Działu Nauczania ASP w Krakowie (dzialnauczania@asp.krakow.pl

Cudzoziemcy mogą przystąpić do egzaminu wstępnego w obecności tłumacza, pod warunkiem, że w okresie rejestracji online złożą do właściwego dziekanatu wydziału wniosek o przeprowadzenie egzaminu z tłumaczem.

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia jeżeli:

 • posiadają dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106), lub
 • posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w którym będą prowadzone studia, lub
 • uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka obcego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia w ASP jeżeli:
 • posiadają polisę ubezpieczenia zdrowotnego lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na dany rok akademicki lub
 • są objęci powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.), lub
 • posiadają potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne:
ASP nie pobiera opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim od cudzoziemców:
– obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium RP;
– którym udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
– którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 z późn. zm.);
– posiadających status uchodźcy nadany w RP albo korzystający z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP;
– posiadających certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
– posiadaczy Karty Polaka lub osoby, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
– będących małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.

Admission of foreigners

The Academy of Fine Arts in Kraków provides full-time studies in Polish.

The deadlines, conditions, mode and scope of the entrance examination for particular fields of studies and forms of studies provided in the Appendices to the admission resolution No. 17/2023 as amended, available in the field of studies descriptions (in the same scope as for Polish citizens) are binding for foreigners. The detailed rules of admitting foreigners to study at the Academy of Fine Arts in the academic year 2021/2022 are included in Appendix No. 10.

In order to take part in the entrance examinations, a foreign candidate sends scans or photos of documents required by all candidates for studies within the prescribed time limit. Educational documents required for admission to the first year of the long-cycle studies and first-cycle studies should be legalized for legal circulation abroad (or an apostille should be enclosed) by an authorized institution in the country of issuance of the document. In addition, a translation of these documents into Polish is required.

Educational documents submitted in the application for admission to the first year of the second-cycle studies, i.e. a higher education diploma or a professional title obtained abroad may be recognized as equivalent to a relevant Polish diploma and professional title on the basis of an international agreement specifying the equivalence, and in case of lack of such agreement – by way of recognition.

Foreigners are required to send scans or photos of their documents validating their education to the Department of Teaching at the Academy of Fine Arts in Kraków (dzialnauczania@asp.krakow.pl)

Foreigners may take the entrance exam regarding the fields of studies, where Polish is the language of instruction,  in English. If a candidate wishes to take the entrance exam in English, he/she should send a scan of his/her own signed application to the Dean’s Office when sending scans or photos of documents.

Foreigners can be admitted to studies if they:

 • have a document confirming the knowledge of a foreign language in which the studies will be conducted, as specified in the regulations issued on the basis of Article 47 of the Civil Service Act of 21 November 2008 (Journal of Laws of 2017, items 1889 and 2203, and of 2018, item 106), or
 • have a certificate, diploma or other document confirming the graduation from a secondary school abroad in which courses were taught in the same foreign language as the language of study, or
 • receive in the admission process a confirmation that their preparation and level of proficiency in a foreign language allow them to undertake studies in that language.

Foreigners may be admitted to study at the Academy of Fine Arts if they:

 • have a health insurance policy or a European Health Insurance Card for the academic year concerned, or
 • are covered by universal health insurance within the meaning of the provisions of the Act of 27 August 2004 on health care services financed from public funds (Journal of Laws of 2017, item 1938, as amended), or
 • have a confirmation of coverage by the insurer of the costs of treatment on the territory of the Republic of Poland.

Important:

The Academy of Fine Arts does not charge tuition fees for full-time studies in Polish from foreigners

– citizens of Member States of the European Union, Swiss Confederation, or Member States of the European Free Trade Association (EFTA) – parties to the Agreement on the European Economic Area, and members of their families, living in the territory of the Republic of Poland;

– to whom a permanent residence permit or a long-term resident of the European Union has been granted;
– to whom a temporary residence permit has been granted on the territory of the Republic of Poland in connection with the circumstances referred to in Article 159(1) or Article 186(1)(3) or (4) of the Act on Foreigners of 12 December 2013 (i.e. Journal of Laws of 2018, item 2094, as amended);

– who has the status of a refugee granted in the Republic of Poland or enjoying temporary or subsidiary protection on the territory of the Republic of Poland;

– who possess a certificate confirming their knowledge of Polish as a foreign language, at least on the C1 language proficiency level, issued by the State Commission for the Certification of Proficiency in Polish as a Foreign Language;

– holders of a Pole’s Card or persons to whom a decision on determination of Polish origin has been issued;
– who are spouses, ascendants or descendants of Polish citizens residing in the territory of the Republic of Poland.