Zaznacz stronę

Informacje

4apraszamy do udziału w rekrutacji na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024. 

 

Nabór wniosków na praktyki Erasmus+ jest prowadzony w okresie 15.04.2024-24.05.2024.

Komplet dokumentów z podpisami należy przesłać na adres erasmus@asp.krakow.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać: “REKRUTACJA SMP 2023/24“

Wyjazdy mogą trwać od 2 do 3 miesięcy. Tegoroczni absolwenci mogą realizować praktyki maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od obrony dyplomu, pod warunkiem zaakceptowania ich aplikacji przed terminem obrony.

Jest też możliwa realizacja krótkoterminowych wyjazdów, które mogą trwać od 5 do 30 dni mobilności fizycznej, a dodatkowo dla studentów studiów I i II stopnia obowiązkowy jest komponent wirtualny.

Praktyki mogą być realizowane w państwach członkowskich UE: Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja
oraz w państwach trzecich stowarzyszonych z programem: Macedonia Północna, Serbia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja.
Aplikacje do innych krajów nie będą rozpatrywane.

Zasady kwalifikacji i realizacji wyjazdów oraz formularze aktualne na rok 2023/24 dostępne są poniżej (ZASADY WYJAZDÓW).

Wymagane dokumenty

 • uzupełniony i podpisany wniosek o grant.(Na dokumencie wymagany jest podpis kandydata, potwierdzenie średniej przez Dziekanat oraz rekomendacja Wydziału wraz z podpisem Dziekana. UWAGA! Wnioski bez kompletu podpisów zostaną uznane za niekompletne.)
 • CV, list motywacyjny (po angielsku)
 • plan praktyk – Training Agreement
 • pisemna zgoda lub potwierdzenie instytucji przyjmującej o chęci przyjęcia kandydata na praktykę (np. w formie listu zapraszającego, podpisu na Training Agreement, e-maila z potwierdzeniem stażu)
 • w przypadku tegorocznych absolwentów prosimy także o przesłanie planowanej daty obrony

Czas trwania praktyki: min. 2 miesiące, max. 3 miesiące (istnieje możliwość przedłużenia, o ile przyznane środki będą jeszcze dostępne). Praktyka absolwencka musi być zrealizowana w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów (tj. licząc od daty obrony dyplomu).

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zasady wyjazdów

 • Kandydat ubiegający się o wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus+ musi być zarejestrowany na kierunku studiów prowadzącym do uzyskania tytułu licencjata/magistra lub na studiach doktoranckich.

 • Kandydat musi posiadać aktywny status studenta ASP w Krakowie (absolwent, żeby wyjechać na staż w ramach programu Erasmus+, musi przejść pozytywnie rekrutację jeszcze przed obroną).
 • Praktyka nie może odbywać się w trakcie urlopu dziekańskiego.

 • Praktyka może być praktyką obowiązkową lub nieobowiązkową (z punktu widzenia programu kształcenia), ale zawsze musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia.

 • Wcześniejszy udział w programie LLP/Erasmus/Erasmus+ SMS wyjazd na studia – nie wyklucza możliwości udziału w programie praktyk SMP.

 • Okres praktyk wlicza się do łącznego okresu pobytu za granicą, jaki przysługuje studentowi (studia I, II i III stopnia – 12 miesięcy na każdym poziomie studiów; jednolite studia magisterskie – 24 miesiące).

 • Okres odbywania praktyk wynosi minimum 2 miesiące – nie może być krótszy i musi zakończyć się najpóźniej 30 września (dla wyjazdów w danym roku akademickim).

 • Miejsce odbywania praktyk student organizuje we własnym zakresie (lista uczelni partnerskich nie obowiązuje). Uczelnia nie dysponuje listą instytucji, w których można zrealizować staż.

 • Praktyka nie może być realizowana w:
  – instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,
  – placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta,

 • Praktyki można realizować tylko w państwach UE i państwach trzecich stowarzyszonych z Programem (Macedonia Północna, Serbia, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja)Stypendium będzie przyznawane wg następujących zasad:
 • – pierwszeństwo wyjazdu na praktyki mają przyszli absolwenci ASP w Krakowie oraz kandydaci, którzy do tej pory nie korzystali z programu Erasmus+
  – w procesie kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę: plan praktyk wraz z rekomendacją instytucji przyjmującej dla kandydata, cv oraz list motywacyjny. Wnioski będą również oceniane pod względem formalnym (kompletność dokumentacji).

 • Dokumenty, jakie student jest zobowiązany dostarczyć w ramach aplikacji:
   wniosek o przyznanie grantu
  (Na wniosku wymagany jest podpis kandydata, potwierdzenie średniej przez Dziekanat oraz rekomendacja Wydziału wraz z podpisem Dziekana. UWAGA! Wnioski bez kompletu podpisów zostaną uznane za niekompletne.)
  – CV i list motywacyjny w języku angielskim
  – zgodę instytucji przyjmującej na praktyki wraz z rekomendacją dla kandydata
  – plan praktyk, który student/przyszły absolwent zamierza zrealizować w czasie swojego pobytu za granicą (Training Agreement)