Zaznacz stronę

Efekty uczenia się zdobyte poza systemem studiów

Od roku 2016 ASP w Krakowie zaprasza osoby zainteresowane potwierdzeniem zdobytych poza systemem studiów efektów uczenia się


Wychodząc naprzeciw potrzebom uczenia się przez całe życie i ułatwienia dostępu do studiów wyższych osobom posiadającym doświadczenie zawodowe umożliwiamy potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem studiów.
Procedura potwierdzenia jest formalnym procesem weryfikacji posiadanych przez osoby zainteresowane, efektów uczenia się ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych poza systemem studiów.

Osoby uprawnione

Osoby uprawnione to osoby posiadające:

 

  1. co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie oraz:
  • świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach  o systemie oświaty lub
  • świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub
  • świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego  z poszczególnych przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe  w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub
  • świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560) lub
  • świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy,  o której mowa w literze d lub
  • świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia lub
  • świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015;

2) kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których
mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego  i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz.
UE C 111 z 06.05.2008, str. 1) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

3) kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

4) kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Składanie wniosków

Osoby zainteresowane składają wniosek wraz z oświadczeniem. We wniosku należy przedstawić dowody na to, że wnioskodawcy udało się osiągnąć określone efekty uczenia się na poziomie programu studiów jak i dla poszczególnych przedmiotów, w ramach których chcą się ubiegać o uznanie. Przedstawiciele ASP pomogą zidentyfikować efekty uczenia się i przedmioty, których dotyczą.
Dodatkowo wnioskodawca zostanie poddany egzaminowi sprawdzającemu. Egzamin będzie obejmował zakres zadeklarowanych efektów uczenia się adekwatny metodom weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studentów ASP.

Termin składania wniosków: 2 stycznia – 15 stycznia 2024 r.

Uchwała nr 2/2022- limit przyjęć osób na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim 2022/2023

Uchwała nr 36/2021- warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 osób, którym potwierdzono efekty uczenia się.

Zarządzenie nr 76/2022 – wysokość opłat za przeprowadzenie procedury potwierdzenia efektów uczenia się.

Zestawienie przedmiotów

Poniżej zestawienia przedmiotów wraz z efektami uczenia się i liczbą pkt ECTS, względem których wnioskodawca może starać się o potwierdzenie efektów wcześniejszego uczenia się na kierunkach studiów realizowanych w ASP w Krakowie

 

Wydział Kierunek Efekty uczenia się objęte procedurą potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów

 

 

Malarstwa

 

 

Malarstwo stacjonarne, jednolite studia magisterskie
Scenografia stacjonarne, jednolite studia magisterskie
Rzeźby Rzeźba stacjonarne, jednolite magisterskie
Architektury Wnętrz Architektura wnętrz studia pierwszego stopnia
studia drugiego stopnia
Grafiki Grafika stacjonarne, jednolite studia magisterskie
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

stacjonarne, jednolite studia magisterskie:

przedmioty wspólne
przedmioty kierunkowe i do wyboru

Form Przemysłowych Wzornictwo stacjonarne, jednolite studia magisterskie, studia drugiego stopnia
Intermediów Intermedia

studia pierwszego stopnia

studia pierwszego stopnie (nowy program)

Dział Nauczania
Maria Jania
mjania@asp.krakow.pl
tel. 12 299 20 43