Zaznacz stronę

Informacje

ASP w Krakowie umożliwia studentom realizację semestru lub roku studiów w wybranejpolskiej uczelni artystycznej, która podpisała porozumienie z ASP w tym zakresie. Porozumienia o wymianie studentów odpowiednich kierunków studiów ma na celu pogłębienie wiedzy kierunkowej studentów, a także rozszerzenie lub zmianę programu semestru lub roku studiów między uczelniami.

ASP w Krakowie na wymianę studencką przyjmuje studentów jednolitych studiów magisterskich po ukończeniu II roku studiów w uczelni macierzystej i nie później niż po dokonaniu wpisu w uczelni macierzystej na rok IV oraz studentów studiów pierwszego stopnia na II roku studiów, a także na III roku studiów jeśli studia trwają 7 lub 8 semestrów. Analogiczne zasady obowiązują studentów ASP w Krakowie, chcących zrealizować część programu studiów w innej uczelni artystycznej.

Wymiana studencka odbywa się na zasadzie wzajemności i równorzędności zapewnianych warunków. Decyzję o wymianie studentów podejmują każdorazowo dziekani po obustronnej akceptacji programu studiów.

Etapy

Studenci ASP w Krakowie, chcący wziąć udział w programie powinni: 

 1. Wybrać uczelnię z poniższej listy:
  1. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
  2. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
  3. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
  4. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
  5. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
  6. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
  7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 2. Sprawdzić, czy wybrana uczelnia ma w ofercie analogiczny kierunek studiów, jak studiowany w ASP w Krakowie.
 3. Uzupełnić „Formularz porozumienia o wymianie studentów”
 1. Kompletny „Formularz” przedstawić do akceptacji Dziekanowi Wydziału ASP w Krakowie.
 2. Skontaktować się z odpowiednim Dziekanatem wybranej uczelni i uzyskać akceptację Dziekana Wydziału uczelni przyjmującej.
 3. Wyjazd w ramach Programu powinien zakończyć się uzyskaniem wpisów z wszystkich zajęć zadeklarowanych w porozumieniu o programie zajęć w karcie okresowych osiągnięć studenta tj.w wykazie zaliczeń (druga strona „Formularza”). Studenta obowiązuje zaliczenie programu semestru lub roku studiów wraz z ocenami i punktami ECTS w szkole przyjmującej.
 4. Po zrealizowaniu wszystkich zajęć zadeklarowanych w porozumieniu o programie zajęć i zebraniu wpisów w wykazie zaliczeńnależy uzyskać od Dziekana lub Prodziekana uczelni przyjmującej,potwierdzenie ich zrealizowania.
 5. W uczelni macierzystej należy przedstawić Dziekanowi wykaz zaliczeń. Przedstawienie wykazu jest podstawą uzyskania zaliczenia semestru lub roku studiów.

Studenci uczelni partnerskich, którzy chcą zrealizować semestr lub rok studiów w ASP w Krakowie powinni złożyć w odpowiednim Dziekanacie Wydziału ASP w Krakowie szczegółowy opis proponowanego programu zajęć zaakceptowany przez Dziekana Wydziału uczelni macierzystej w terminie do:

 • 15 września – w przypadku semestru zimowego
 • 31 stycznia – w przypadku semestru letniego

Dodatkowe informacje

Studenci uczestniczący w wymianie pozostają studentami macierzystej uczelni. Uczestnicy programu uiszczają opłaty za studia i/lub usługi edukacyjne w uczelni macierzystej.

W trakcie odbywania studiów w ramach programu przysługujące stypendia,przyznaje i wypłaca studentowi uczelnia macierzysta.

Uczelnia przyjmującą powinna w miarę możliwości zapewnić studentowi miejsce w domu studenckim (na wniosek studenta).

Legitymację studencką należy przedłużyć w uczelni macierzystej.