Zaznacz stronę

Certyfikaty

Studenci posiadający certyfikaty (sprawdź załącznik poniżej) znajomości języka obcego i nie starsze niż 4 lata na dzień rozpoczęcia zajęć z języka obcego są zwolnieni z odbywania zajęć i egzaminu z języka obcego i uzyskują wpis oceny z egzaminu na podstawie przedłożonego certyfikatu.

W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, ocena końcowa ustalana jest zgodnie z oceną umieszczoną na certyfikacie. Wpis oceny końcowej oraz uwzględnienie punktów ECTS następuje w tym semestrze studiów, w którym zgodnie z programem studiów obowiązującym na danym kierunku, kończą się zajęcia z języka obcego.

Studenci, o których mowa w pkt. 1 mogą bezpłatnie kontynuować naukę języka obcego wymienionego w certyfikacie (na poziomie nie wyższym niż C1+) albo uczestniczyć w zajęciach z innego języka obcego (angielski, francuski, niemiecki) . O swojej decyzji student powinien poinformować SJO poprzez zapisanie się na wybrany język obcy najpóźniej na tydzień przed początkiem danego semestru. O przydziale na kurs językowy decyduje kolejność zgłoszeń z uwagi na możliwości kadrowe SJO.

Zajęcia, o którym mowa w pkt. 3 zostaną uruchomione pod warunkiem utworzenia grupy o minimalnej liczebności 8 osób.