Zaznacz stronę

Certyfikaty

Zwolnienie z zajęć z języka obcego

Studenci posiadający certyfikaty znajomości języka obcego lub inne dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego wymienione w załączniku nr 1 i nie starsze niż 5 lat na dzień rozpoczęcia zajęć z języka obcego są zwolnieni z:
1) odbywania zajęć w wymiarze 4 semestrów na jednolitych studiach magisterskich
2) odbywania zajęć i egzaminu z języka obcego na studiach pierwszego stopnia.

Studenci, o których mowa w ust. 1 uzyskują wpis oceny z zaliczenia i/lub egzaminu na podstawie przedłożonego certyfikatu lub innego dokumentu, o którym mowa w załączniku nr 2.

Ocena z zajęć i ocena końcowa ustalana jest zgodnie z oceną umieszczoną na certyfikacie lub innym dokumencie, o którym mowa w załączniku nr 1.

Studenci, którzy zaliczyli zajęcia z języka obcego na innym kierunku studiów lub w innej uczelni, mogą ubiegać się o przeniesienie i uznanie zajęć i punktów ECTS na zasadach określonych w Regulaminie studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan wydziału.

Studenci, o których mowa w ust. 4 są zwolnieni z:
1) odbywania zajęć w wymiarze 4 semestrów na jednolitych studiach magisterskich
2) odbywania zajęć i egzaminu z języka obcego na studiach pierwszego stopnia.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, ocena z zajęć i/lub ocena końcowa ustalana jest zgodnie z oceną umieszczoną w dokumencie potwierdzającym zaliczenie zajęć z języka obcego na innym kierunku lub w innej uczelni.

Studenci jednolitych studiów magisterskich zwolnieni z zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1, są zobowiązani wpisać się na 5 semestr zajęć z języka obcego i przystąpić do egzaminu końcowego.

Studenci, o których mowa w ust. 1 i 4 mogą bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach z innego języka obcego spośród określonych w § 2 ust. 1 na dowolnym poziomie (od A1 do C1+) w wymiarze, który nie przekroczy liczby godzin, o której mowa w § 3 ust. 1, w zależności od liczby godzin wcześniej wykorzystanych zajęć. O swojej decyzji student powinien poinformować SJO poprzez zapisanie się na wybrany język obcy najpóźniej na tydzień przed początkiem danego semestru. O przydziale na kurs językowy decyduje kolejność zgłoszeń z uwagi na możliwości kadrowe SJO.

Zajęcia, o którym mowa w ust. 8 zostaną uruchomione pod warunkiem utworzenia grupy o minimalnej liczebności 8 osób. W szczególnych przypadkach, za zgodą kierownika SJO, możliwe jest prowadzenie zajęć w grupach o mniejszej liczebności.