Warsztaty MŁODZI W POLSCE, powstały w ramach projektu "Odnalezione. Piękno w czasie i przestrzeni", finansowanego z tzw. funduszy norweskich. Były szansą na spotkanie grupy dzieci z Polski i Ukrainy z naszym narodowym dziedzictwem. W ciągu kilku intensywnych dni zajęć, zapoznaliśmy się z różnymi dziedzinami sztuki, kładąc nacisk na sztukę polską przełomu XIX i XX wieku oraz jej funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Młodzi w Polsce to warsztaty stworzone z myślą o kreacji i integracji. Spotkania miały na celu zapoznanie młodych uczestników z Polski i Ukrainy z polskim dziedzictwem – przedstawić wpływy kultury przeszłości i pokazać ich znaczenie we współczesnym świecie. Tytuł wydarzenia choć odnosi się do Młodej Polski – epoki, którą poznawaliśmy w ramach naszych działań, ale jest także swoistym przywitaniem młodych gości w kraju, ale i szerzej – nowych odbiorców w świecie sztuki.

Foto: Vira Kosina-Polańska

Każdy z dni warsztatowych dotyczył innego artystycznego zagadnienia. Zaczęliśmy od przygotowania artystycznych zielników. Poznawaliśmy kwiaty, ich nazwy, symbolikę i zastosowanie – od dekoracji wnętrz po wykorzystanie w projektach polichromii. Nasi współcześni młodopolscy artyści, podobnie jak ich poprzednicy, rysowali rośliny z natury, by następnie – podobnie jak Stanisław Wyspiański – używać tych rysunków w sposób dekoracyjny.

Nie przypadkowo warsztaty odbywały się w Bronowicach. Drugiego dnia wyruszyliśmy do Rydlówki – obecnie jednego z oddziałów Muzeum Krakowa, a 120 lat temu miejsca tętniącego życiem artystycznym i stanowiącego ostoję dla licznych krakowskich twórców, poetów, malarzy i artystów, którzy wyruszali na wieś, by szukać korzeni polskiej tradycji. O historii, ówczesnych obyczajach i kulturze opowiadali nam zaangażowani pracownicy Rydlówki. Następnie, śladem młodopolskich poprzedników, rozpoczęliśmy plener – rysowaliśmy w otoczeniu natury, szkicowaliśmy otoczenie dworu, słowem: daliśmy się ponieść młodopolskiemu duchowi.

Szkice przenosiliśmy na płótna podczas trzeciego dnia warsztatów – przygotowaliśmy wielobarwną dekorację malarską, przy okazji poszerzając wiedzę o polichromii. W kolejnych dniach poznawaliśmy kolejne artystyczne zagadnienia: młodopolską modę i witraże. Zależało nam na wprowadzeniu tematu różnic kulturowych, pokazania, jak przejawiają się one w sztuce i jak odbijają się w przestrzeni społecznej, kulturowej i narodowej.

Podczas ostatniego dnia spotkań, na warsztat wzięliśmy dzieło niepisanego patrona naszych spotkań – Stanisława Wyspiańskiego. Grupa uczestników wspólnie odtworzyła jego dzieło: witraż "Bóg Ojciec – Stań się". Pomysł w swoim założeniu był niezwykły. Każdy otrzymał za zadanie przygotowania jednego z 20 fragmentów pracy. Dopiero połączenie wszystkich części w całość umożliwiło zobaczenie sensu pracy i dzieła w całej swojej okazałości. Wystawiony w Galerii ASP przygotowany witraż funkcjonuje odtąd jako autonomiczne dzieło sztuki, ale także przypomina o wartości współpracy, tej artystycznej, ale nie tylko.

Akademia chce oswajać najmłodszych ze skomplikowaną, lecz fascynującą materią sztuki, z wiarą, że będzie to dla nich nie tylko świetna zabawa, ale czas rozwoju i twórczego kształcenia, który pozytywnie wpłynie na ich przyszłościowe działania. Ponadto, oparcie warsztatów na naszym dziedzictwie narodowym skutecznie koncentruje uwagę na wartościach i ułatwia zrozumienie współczesnego świata.

Przygotowane dzieła, w które uczestnicy wkładają czas, pracę i serce, chcemy pokazywać szerszej publiczności. Dlatego nie schowaliśmy szkiców plenerowych do przysłowiowej szuflady. Będzie można je zobaczyć już jesienią, podczas specjalnie przygotowanej wystawy w Galerii ASP w Galerii Bronowice.

Autorką warsztatów jest Izabela Biela, zajęcia przygotowały i poprowadziły: Izabela Biela i Margarita Vladimirova (odpowiedzialne za działania w ramach Kulturystyki), a także Ewa Dyga i Dorota Burtan  studentki Edukacji Artystycznej ASP. W warsztatach uczestniczyło 20 dzieci – z Polski i Ukrainy (dzięki współpracy z Fundacją Wolno Nam).

Warsztaty realizowane w ramach programu Kultura, Działanie 2: Poprawa dostępu do kultury i sztuki, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Moje podróże w ciemność to ryzykowne i pełne emocji oczekiwanie niespodziewanej przygody, to bezwolne dryfowanie w mrokach podświadomości. Niepohamowana chęć dotknięcia obrazu świata nieznanego, to gwałtowny, zachłanny wysiłek uchwycenia czegoś, co w pierwszym momencie istnieje nie posiadając formy ani treści. - Sławomir Karpowicz.

W drugiej edycji Konkursu Malarskiego im. Sławomira Karpowicza „NOKTURN” chcemy umożliwić młodym artystom opowiedzenie o ich codzienności, o podróżach w ciemność, takich, jakie odbywał Karpowicz w swoich obrazach. Wrażliwość ludzka w tych konkretnych czasach wojny jest niesamowicie ważna, należy ją podkreślać i pielęgnować, słuchać głosów młodych ludzi, wystawionych bardzo mocno na działanie tej rzeczywistości.

Uważamy, że naturalną potrzebą serca twórcy/twórczyni, jest opowiadanie o swoich przemyśleniach, obrazowanie swoich myśli. Chcemy stworzyć przestrzeń na te myśli.
Po pierwszej edycji konkursu, który obejmował swoją tematyką martwą naturę, jako jeden z najmocniejszych nurtów twórczości Sławomira Karpowicza, oraz był swego rodzaju sprawdzianem umiejętności formalnych studentów Akademii, nie odchodzimy od nieustannego wyszukiwania niezwykłych ludzi i niezwykłych obrazów. Niezwykłych o tyle, że pochodzących prawdziwie z wnętrza i opartych o wewnętrzne przemyślenia kompozycji.

Uważamy, że konkretne formowanie wizualne swoich wypowiedzi malarskich w temacie nokturnu jest równie trudne, jak prawdziwe ukazanie martwej natury w całej jej okazałości.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na www.

Regulamin Konkursu Malarskiego im. Sławomira Karpowicza „NOKTURN”.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki wyróżniona kategorią naukową A w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Decyzję o przyznaniu kategorii A, Minister Edukacji i Nauki podjął w oparciu o ewaluację jakości działalności naukowej, którą przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki. Podstawowymi kryteriami były tu:

 1. poziom naukowy/artystyczny prowadzonej działalności
 2. efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (to kryterium nie było stosowane w przypadku uczelni artystycznych)
 3. wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki

W przypadku wszystkich kryteriów, oceny dokonywali eksperci, powołani przez Ministra. Sposób przeprowadzenia oceny określały odpowiednie akty prawne i związany z nimi system punktacji. Wyjątkiem jest kryterium nr 3, które zobowiązuje uczelnię do przedstawienia opisu i stosownego materiału dowodowego. Dokumenty te również podlegały ocenie eksperckiej. Nasza Akademia zaprezentowała cztery opisy:

 1. Obraz kryzysu estetycznego polskiej przestrzeni publicznej w publikacjach: „Hawaikum”, „Smart Obiekt” i „Nieswojość” i ich wpływ na obszar kultury i sztuki.
  Eksperci zwrócili uwagę na szerokie spektrum odbiorców projektu, które stanowią nie tylko architekci, urbaniści, fotografowie czy historycy, ale również czytelnicy literatury o tematyce społecznej i reportażu, odbiorcy sztuki, uczestnicy spotkań promocyjnych, debat, mieszkańcy regionów, a także użytkownicy mediów społecznościowych.
  Współautorką koncepcji wszystkich trzech książek, jak również ich współredaktorką i autorką fotografii (wraz z Marcinem Przybyłko, absolwentem Wydziału Grafiki krakowskiej ASP), jest dr hab. Agata Pankiewicz, prof. ASP (Wydział Grafiki).
 2. Kształtowanie tożsamości historycznej społeczeństwa poprzez stworzenie pierwszego w Polsce systemu znaków heraldycznych jednostek samorządowych.
  W opinii ekspertów zaprojektowanie szeregu znaków heraldycznych było niezbędne dla osiągnięcia wpływu społecznego ― w tym wypadku pomocy w określaniu i budowaniu tożsamości społeczności lokalnych oraz w kreowaniu poczucia wspólnoty.
  Systemy heraldyczne jednostek samorządowych opracowała dr hab. Barbara Widłak, prof. ASP (Wydział Form Przemysłowych).
 3. Projektowanie społecznie zaangażowane – wpływ projektu „Maseczka origami” na ochronę zdrowia, edukację, funkcjonowanie społeczeństwa, kulturę i sztukę.
  Ten projekt stanowi, zdaniem ekspertów, świadectwo czasu, w którym powstał. Z jednej strony jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa czasów pandemii COVID-19, z drugiej ― dokumentem pierwszej fali pandemii, kiedy brakowało niemal wszystkich podstawowych środków ochrony.
  Autorką jest dr hab. Anna Myczkowska-Szczerska, prof. ASP (Wydział Form Przemysłowych).
 4. Konserwacja ołtarza Mariackiego Wita Stwosza czynnikiem wpływu na ochronę światowego dziedzictwa kulturowego, rozwój turystyki, edukację społeczeństwa.
  W ramach projektu przeprowadzono konserwację i przywrócono świetność jednemu z najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej na świecie. Prace pozwoliły m.in. na zrekonstruowanie pierwotnej polichromii oraz przywrócenie oryginalnej struktury. Projekt, w którym wykorzystano najnowsze metody badań, jest fenomenem na skalę światową. Realizował go ponad osiemdziesięcioosobowy zespół konserwatorów, fizyków, chemików i historyków sztuki, kierowany przez dr hab. Jarosława Adamowicza, prof. ASP (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki).

Dla tych co byli i widzieli, ale chcą znów poczuć ten klimat… Dla tych co nie mogli przybyć, lub nie zdążyli i bardzo tego żałują… Dla wszystkich cofamy się w czasie do wyjątkowych dni między 5 a 12 czerwca br. Zapraszamy na filmową retrospekcję z Wystawy końcoworocznej 2022 prac studentek i studentów wszystkich roczników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

To była jedyna taka i niepowtarzalna wystawa, prezentująca w naturalnym środowisku twórczym, czyli bezpośrednio w pracowniach wszystkich wydziałów akademii, kilka tysięcy dzieł sztuki równocześnie.

To wielkie wydarzenie przyciągnęło w mury krakowskiej ASP setki osób, spragnionych bliskiego i bezpośredniego kontaktu z artystycznymi dziełami i twórcami.

Przeżyjmy więc to jeszcze raz, podążając za czujnym okiem kamery…

Artyści ASP w Krakowie: elementy inwestowania i zarządzania na rynku sztuki

O kierunku

Dlaczego warto wybrać kierunek Artyści ASP w Krakowie: elementy inwestowania i zarządzania na rynku sztuki?

 • poznasz rynek sztuki Artystów wywodzących się z ASP w Krakowie wraz z elementami inwestowania i zarządzania na rynku sztuki
 • weźmiesz udział w wykładach prowadzonych m. in. przez właścicieli galerii sztuki, domów aukcyjnych, kuratorów, pracowników muzeów i kolekcjonerów
 • zdobędziesz umiejętności potrzebne do wejścia na polski rynek sztuki oraz wiedzę, która pozwoli Ci spojrzeć na niego z różnych perspektyw, np. artysty, właściciela galerii, kolekcjonera, inwestora
 • zyskasz kompetencje niezbędne do aktywnego uczestniczenia w rynku zarówno po stronie oferujących jak i kupujących dzieła sztuki

studia podyplomowe Artyści ASP w Krakowie: elementy inwestowania i zarządzania na rynku sztuki są częścią projektu CyberSalon Sztuki.

Program studiów podyplomowych Artyści ASP w Krakowie: elementy inwestowania i zarządzania na rynku sztuki realizowany w Krakowskiej Szkole Biznesu jest wspólną inicjatywą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego w ramach projektu CyberSalon Sztuki.

Program studiów realizowany przez ASP został opracowany pod opieką merytoryczną dr Agnieszki Jankowskiej-Marzec. 

Kierunek jest dla Ciebie, jeżeli:

 • planujesz tworzyć kolekcje dzieł sztuki współczesnej
 • jesteś kolekcjonerem, marszandem lub właścicielem galerii
 • pracujesz lub zamierzasz pracować w galeriach dzieł sztuki lub domach aukcyjnych
 • jesteś absolwentem kierunków artystycznych
 • jesteś odpowiedzialny za planowanie i organizowanie promocji sztuki w jednostkach publicznych lub organizacjach pozarządowych
 • jesteś artystą

Program studiów

Program studiów podyplomowych Artyści ASP w Krakowie: elementy inwestowania i zarządzania na rynku sztuki realizowany w Krakowskiej Szkole Biznesu jest wspólną inicjatywą Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego w ramach projektu CyberSalon Sztuki.

BLOK RYNEK SZTUKI

 • Historia sztuki polskiej do 1945 r.
 • Kierunki w polskiej sztuce współczesnej
 • Historia ASP w Krakowie
 • Podstawowy warsztat w sztuce – zajęcia warsztatowe
 • Wybrane pracownie współczesnych Artystów ASP w Krakowie
 • Prace Artystów ASP w Krakowie w polskich muzeach
 • Rola Kuratora na rynku sztuki

BLOK ZARZĄDZANIE

 • Podstawy zarządzania na rynku sztuki 
 • Aukcje: przygotowanie, przeprowadzenie 
 • Zabezpieczenie dzieł sztuki
 • Marketing na rynku sztuki
 • Wizyty w krakowskich/warszawskich galeriach i domach aukcyjnych     
 • Spotkania z kolekcjonerami - Tworzenie kolekcji

BLOK INWESTOWANIE

 • Podstawy inwestowania na rynku sztuki (wskaźniki, zachowania inwestorów)            
 • Międzynarodowy rynek dzieł sztuki
 • Rynek sztuki jako inwestycje alternatywne
 • Artbanking, Fundusze inwestycyjne na rynku sztuki, Nowe technologie na rynku sztuki            
 • Prawo rynku sztuki
 • Spotkania z marchandami polskich artystów
 • Spotkania z kolekcjonerami – wartość kolekcji  

Razem: 180 godzin

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, co dwa tygodnie, na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego lub w pomieszczeniach dydaktycznych poza uczelnią.

Wykładowcy: https://www.ksb.biz.pl/studia-podyplomowe/kierunki-studiow/study/artysci-asp-w-krakowie-elementy-inwestowania-i-zarzadzania-na-rynku-sztuki

Rekrutacja

Rekrutacja na studia jest prowadzona dwa razy w roku, w terminach:  

 • grudzień - luty (na semestr letni), studia rozpoczynające się od marca
 • czerwiec - wrzesień (na semestr zimowy), studia rozpoczynające się od października

Zapisy są prowadzone przez Krakowską Szkołę Biznesu

Kryteria przyjęć

 • Posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
 • O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
 • Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Czesne

Opłata rekrutacyjna dla studiów podyplomowych wynosi 200 zł (płatna podczas procesu rekrutacji przez system IRK lub po otrzymaniu Faktury VAT - w przypadku finansowania przez firmę).

Opłata za semestr: 3000 zł

Liczba semestrów: 2

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.