Pierwszy poniedziałek października obfitował w wydarzenia ważne dla krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tradycyjną wieczorną inaugurację, połączoną tym razem z wręczeniem Stelarcowi tytułu doktora honoris causa, poprzedziła prezentacja nowej siedziby Wydziału Grafiki oraz Wydziału Architektury Wnętrz, w dawnej Szkole Przemysłowej Żeńskiej przy ulicy Syrokomli 21.

Wczesnopopołudniowe spotkanie w dawnym budynku szkolnym, stało się okazją do zaprezentowania wnętrz pracowni i sal wykładowych, ale także przypomnienia, że prace modernizacyjne i adaptacyjne prowadzone na dużą skalę możliwe były dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej - Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie przy ul. Syrokomli 21”. Komfort pracy, który niebawem stanie się codziennością dla studentów ASP zapewniło także zaangażowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, albowiem łączna wartość dofinansowania z MKiDN wyniosła prawie 40 mln zł, przy ogólnej wartości inwestycji, sięgającej 55 mln złotych.

Niedługo później, w Auli Akademii odbyła się inauguracja roku akademickiego 2023/2024, której najistotniejszą częścią była immatrykulacja studentów pierwszego roku wszystkich kierunków studiów.

Wieczór zwieńczyła wyjątkowa uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Stelarcowi. Zgodnie z protokołem, ceremonię rozpoczął Rektor ASP, prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk wprowadzając słuchających w świat zasad towarzyszących nadaniu tytułu honorowego. Dziekan Wydziału Intermediów, dr Mariusz Front w swoim przemówieniu powrócił do momentu powstania idei doktoratu, zaś prof. dr hab. Artur Tajber, jego promotor, wygłosił laudację. Krótką refleksją na temat znaczenia twóczości Stelarca podzielił się z obecnymi w Auli, prof. Ryszard Kluszczyński, recenzent doktoratu honorowego.

Wręczenie dyplomu doktorskiego stało się okazją do zaproszenia Stelarca do wygłoszenia wykładu BECOMING OTHER: SKIN, STEEL AND CIRCUITRY.

Dziękujemy za liczną obecność i zapraszamy do obejrzenie obszernej galerii fotografii.

Autor zdjęć: Robert Słuszniak

 

Zapraszamy na wystawę "Stelarc. Hacking the Human" | We invite you to an exhibition "Stelarc. Hacking the Human"

Żyjemy w epoce nadmiaru i obojętności oraz upowszechnienia protetyki.

Ciało stało się współczesną chimerą mięsa, metalu i kodu, działającą poza granicami skóry i poza lokalną przestrzenią, którą zamieszkuje. W tym technologicznym obszarze ciało wymaga sensorycznego, maszynowego i obliczeniowego rozszerzenia. Pojawia się konieczność alternatywnych konstrukcji anatomicznych. W erze hakowania ciała, mapowania genów, protezowania, wymiany organów, przeszczepów twarzy, syntetycznej skóry to, co oznacza bycie ciałem, co oznacza bycie człowiekiem i co generuje żywotność i sprawczość, staje się problematyczne. W przestrzeni mnożących się ciał protetycznych, częściowego życia i sztucznego życia, ciało biologiczne staje się głęboko przestarzałe. Ciało traci podmiotowość. Ciało nie jest już obiektem pożądania, ale raczej ciałem, które wymaga ponownego wyobrażenia i przeprojektowania.

Obecnie ciało doświadcza siebie jako mimowolne, zautomatyzowane i nieobecne w swoim własnym działaniu. Ciało jest teraz zdalnie sterowane i rzutowane w odległe przestrzenie. Jego świadomość może zostać usunięta, a jego fizyczność zanika. Staje się ono rozszerzonym systemem operacyjnym. Nie funkcjonujemy już "całkowicie
tutaj" w tym ciele ani "całkowicie tam" w tamtym ciele, ale czasami "częściowo tutaj" a innym razem - "częściowo tam. Obecność staje się też problematyczna. Obecność jest naznaczona podwójną nieobecnością, a może nieobecność jest naznaczona podwójną obecnością. Świadomość prześlizguje się między przestrzeniami i sytuacjami, płynnie oscylując między tym, co rzeczywiste, a tym, co wirtualne. Nadal występujemy jako ciała biologiczne - offline - i ciała fantomowe - online. Fantomy nie jako fantazmaty, ale raczej jako fantomowe
kończyny. Jaźń umiejscawia się poza skórą, ciało zostaje opróżnione. Lecz pustka ta nie jest pustką braku, ale raczej radykalną pustką poprzez nadmiar. To pustka wynikająca z wyciskania i rozszerzania jego możliwości, jego poszerzonych anten sensorycznych i jego coraz bardziej zdalnego funkcjonowania. Ważna staje się nie tylko tożsamość ciała, ale też jego łączność - nie mobilność czy lokalizacja, lecz interfejs.

Stelarc, 2023
Tłum. prof. Artur Tajber


We are living in an age of excess and indifference and of prosthetic proliferation.

The body has become a contemporary chimera of meat, metal and code, performing beyond the boundaries of the skin and beyond the local space it inhabits. In this technological terrain the body requires sensory, machinic and computational augmentation. The necessity for alternative anatomical architectures. In this age of body hacking, gene mapping, prosthetic augmentation, organ swapping, face transplants, synthetic skin, what it means to be a body, what it means to be human and what generates aliveness and agency becomes problematic. In the spaces of proliferating Prosthetic Bodies, Partial Life and Artificial Life, the biological body become profoundly obsolete. The body is no-body at all. The body is no longer an object of desire, but rather a body that requires re-imagining and re-designing. The body now experiences itself as involuntary, automated and absent to its own agency. The body is now
remotely propelled and projected into remote spaces. Its awareness can be extruded and its physicality recedes. It becomes an extended operational system. We no longer function “all-here” in this body nor “all-there” in that body but “partly-here” sometimes and “partly-there” other times. Presence now becomes problematic. Presence is marked by a double absence, or perhaps absence is marked by a double presence. Awareness slips and slides between spaces and situations, oscillating seamlessly between the actual and the virtual. We continue to perform as biological bodies offline and phantom bodies online. Phantoms not as phantasmatic but rather as phantom limbs. The self becomes situated beyond the skin, and the body is emptied. But this emptiness is not an emptiness of lack but rather a radical emptiness through excess. An emptiness from the extrusion and extension of its capabilities, its augmented sensory antennae and its increasingly remote functioning. What becomes important is not merely the body's identity, but its connectivity – not its mobility or  or location, but its interface.

Stelarc, 2023

WYSTAWA | EXHIBITION
02.10–31.12.2023

► WERNISAŻ | OPENING:
02.10.2023, 17:30
Galeria ASP w Krakowie
ul. Basztowa 18, 31-157 Kraków

► PERFORMANCE
06.10.2023, 18:00
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA |
the Centre for the Documentation of the Art of Tadeusz Kantor CRICOTEKA
ul. Nadwiślańska 2-4, 30-527 Kraków

Organizatorzy | Organised by:
Galeria ASP w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Open Eyes Art Festival

Współpraca | Cooperation:
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA
Wydział Intermediów ASP KRK

Specjalne podziękowania | special Thanks to:

J.E. Lloyd Brodrick Ambasador Australii w Polsce | Mr Lloyd Brodrick Australian Ambassador to Poland
prof. Artur Tajber

Prace prezentowane na wystawie dzięki uprzejmości artysty | Works presented at the exhibition by the courtesy of the artist

4 października 2023 r. 

Publikujemy listę nagrodzonych nauczycieli akademickich oraz pracowników krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którzy otrzymali Nagrodę Rektora 2023. Gratulujemy.

 

Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich

Nagroda I stopnia za całokształt działalności

dr Patrycja Maksylewicz, adiunkt, Wydział Intermediów

 

Nagroda II stopnia za całokształt działalności

dr hab. Marek Szymański, prof. uczelni, Wydział Malarstwa

 

Nagroda I stopnia za osiągnięcia naukowe

dr Marta Kalata-Pawłowska, adiunkt, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

 

Nagroda I stopnia za osiągnięcia artystyczne

dr Patrycja Ochman-Tarka, adiunkt, Wydział Architektury Wnętrz

 

Nagroda II stopnia za osiągnięcia artystyczne

dr Wojciech Kapela, adiunkt, Wydział Architektury Wnętrz

dr Kamil Kuzko, adiunkt, Wydział Malarstwa

dr Jakub Sowiński, adiunkt, Wydział Grafiki

 

Nagroda I stopnia za osiągnięcia organizacyjne

dr Marcin Nosko, adiunkt, Wydział Rzeźby

 

Nagroda II stopnia za osiągnięcia organizacyjne

dr Michalina Bigaj, adiunktka, Wydział Rzeźby

mgr Tanita Ciesielska, asystent, Wydzial Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

mgr inż. Janusz Laskowski, wykładowca, Wydział Architektury Wnętrz

mgr Wawrzyniec Woźniak, asystent, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

 

Nagroda II stopnia za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej

mgr Anna Lech, wykładowca, Studium Wychowania Fizycznego

 

Nagroda zespołowa za osiągnięcia dydaktyczne dla zespołu Katedry Edukacji Artystycznej Wydziału Malarstwa w składzie

dr Paweł Jach, adiunkt

dr Monika Nęcka, adiunkt

dr Adam Organisty, adiunkt

dr Agnieszka Pawłowska-Górska, adiunkt

 

Nagroda zespołowa za osiągnięcia organizacyjne dla zespołu Wydziału Grafiki w składzie

dr Marlena Biczak, adiunkt

dr Bartłomiej Chwilczyński, adiunkt

dr Paweł Krzywdziak adiunkt

mgr Alicja Pismenko-Sobczyk, asystent

mgr Karol Szafran, asystent

mgr Joanna Tyborowska, asystent

 

Nagroda zespołowa za osiągnięcia organizacyjne dla zespołu Wydziału Form Przemysłowych
w składzie

mgr Sonia Furmanek, asystent

mgr Marta Osipczuk, asystent

dr Bożydar Tobiasz, adiunkt

 

Nagrody Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickich

Nagroda I stopnia za osiągnięcia zawodowe

mgr Jolanta Kurek, główny specjalista, Biuro Zamówień Publicznych

mgr Joanna Mąka, kierownik Domu Pracy Twórczej

mgr Elżbieta Mroziak, kierownik Działu Nauczania

 

Nagroda II stopnia za osiągnięcia zawodowe

Ewelina Bury, specjalista, Dział Nauczania

mgr Edyta Domska, starszy specjalista, Dział Nauczania

mgr Urszula Zamorska, kustosz biblioteczny, Biblioteka Główna

 

Nagroda Zespołowa za osiągnięcia zawodowe dla zespołu Biura Karier w składzie

mgr Joanna Groszek, starszy specjalista

mgr Katarzyna Gwiazda, kierownik działu

Barbara Siorek, starszy specjalista

 

Nagroda Zespołowa za osiągnięcia zawodowe dla zespołu Kancelarii Uczelni w składzie

mgr Karolina Gamrat, zastępca kierownika działu

mgr Małgorzata Mamajko-Rogala, kierownik działu

mgr Aleksandra Trepka-Kowalska, starszy specjalista

Zapraszamy na weekendowe kursy rysunku i malarstwa przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych. Prowadzącymi są pedagodzy z Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Wyjątkowo, zajęcia w roku akademickim 2023/2024 rozpoczną się w sobotę, 14 października.

Zajęcia oparte są na studium aktu i martwej natury, odbywają się od października do czerwca w każdą sobotę i niedzielę, od godziny 10 do 16.
Miejscem spotkań jest gmach Akademii przy placu Matejki 13 w Krakowie.

Uczestniczący mają zapewnione ze strony prowadzących:
- profesjonalną opiekę pedagogiczną,
- konsultacje prac wykonanych w domu,
- pomoc w wyborze kierunku studiów,
- zestaw ćwiczeń domowych dla zainteresowanych.

Niezbędne informacje:
1. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest po wcześniejszej wpłacie na konto Akademii Sztuk Pięknych z dopiskiem "Akademia Otwarta".
2. Santander Bank Polska S.A. 45 1500 1487 1214 8005 4502 0000
3. Koszt jednodniowych zajęć wynosi 120 złotych.
4. Dowód wpłaty należy okazać każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć.
5. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie lub posiadają pisemną zgodę rodziców/opiekunów.

Telefon kontaktowy: +48 607 040 690 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18)

Poniżej przedstawiamy harmonogram zajęćZapraszamy do zapisywania się. Do zobaczenia w Akademii Sztuk Pięknych!

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.