Do odbywania studiów w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie może być dopuszczona osoba, która posiada:

  • świadectwo dojrzałości uzyskane w Polsce lub za granicą
    ASP w Krakowie w postępowaniu rekrutacyjnym nie bierze pod uwagę wyników egzaminu maturalnego. Istotne jest pozytywne zdanie egzaminu dojrzałości.
  • tytuł licencjata, magistra lub równorzędny tego samego kierunku lub kierunków pokrewnych wskazanych przez Wydział prowadzący kształcenie, w przypadku ubiegania się o przyjęcia na studia drugiego stopnia oraz spełni warunki rekrutacji ustalone przez ASP w Krakowie.

Kandydaci zobowiązani są przesyłać w okresie trwania rejestracji online skany/zdjęcia wymaganych dokumentów. Po założeniu konta oraz wybraniu kierunku na jaki kandydat chce aplikować, należy kliknąć w szczegóły tego kierunku i w zakładce etapy rekrutacji, udostępnić/dodać dokumenty. Dokumenty przesłane inną drogą nie będą rozpatrywane.

Przesyłanie skanów lub zdjęć dokumentów w terminie rejestracji online na studia:
od 31 maja do 19 czerwca 2023 r. do godz. 12:00.

Maturzyści 2023 nie posiadający w okresie trwania rejestracji online dokumentów poświadczających wykształcenie dostarczają w tym okresie świadectwo ukończenia szkoły średniej lub zaświadczenie o byciu tegorocznym maturzystą.

Dyplomanci 2023 nie posiadający w okresie trwania rejestracji online dokumentów poświadczających wykształcenie dostarczają w tym okresie zaświadczenie o byciu tegorocznym dyplomantem (zaświadczenie dyplomanta powinno posiadać wskazanie daty obrony).

Maturzyści 2023, po ogłoszeniu wyników matur, dosyłają świadectwa dojrzałości do dnia 11 lipca 2023 roku.
Dyplomanci 2023 dosyłają dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie o ukończeniu studiów i uzyskaniu
tytułu zawodowego do dnia 11 lipca 2023 roku.
Sekretarze poszczególnych kierunków studiów po zakończeniu rejestracji online, wyślą drogą mailową do kandydatów będących tegorocznymi maturzystami lub dyplomatami wiadomość z informacją o sposobie i formie dosłania dokumentów potwierdzających uzyskane wykształcenie.

Bardzo prosimy sprawdzać skrzynki odbiorcze w profilu kandydata, które mieszczą się w panelu bocznym w górnym lewym rogu - oznaczone kopertą.

Wykaz wymaganych dokumentów określa - § 9 ust. 1 uchwały rekrutacyjnej

Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia.

Kandydaci, którzy zdali egzamin wstępny i zmieścili się w limicie przyjęć będą proszeni o potwierdzenie podjęcia studiów, otrzymają skierowania na badania lekarskie oraz dostarczenia do  kompletu dokumentów – zgodnego z zapisem § 9 ust. 2 uchwały rekrutacyjnej. Informacje w tym zakresie kandydat otrzyma po dniu ogłoszenia wyników przyjęć.

________________________________________________________________________________________________________________________________

List of documents

A person can be admitted to study at Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków if he/she has

- a secondary school leaving certificate obtained in Poland or abroad
In the admission procedure, the Academy of Fine Arts in Kraków does not take into consideration the results of the matura [A-Level] exam results. It is important to pass the Polish matura exam [A-Level high school leaving examination].

- a bachelor's, master's or equivalent degree in the same field of studies or in related fields of studies indicated by the faculty conducting the studies, in case of applying for admission to second-degree studies and meeting the admission conditions set by the Academy of Fine Arts in Kraków.

Candidates are required to upload scans/photos of the required documents using the online registration system

After creating an account and selecting the field for which the candidate wants to apply, click on the details of this field and in the recruitment stages tab, share / add documents. Documents sent by other means will not be considered.

Uploading scans or photos of documents by the online registration deadline for studies:
- from May 31 to June 19, 2023 at 12:00 p.m.

2023 high school graduates, after the announcement of their graduation results, send their high school diplomas [A-Level] until July 11, 2023.

2023 B.A./B.Sc./M.A./M.Sc./PhD/candidates shall send in their diplomas or certificate of completion by July 11, 2023.

The list of required documents is defined in § 9, para. 1 of the admission resolution.

Regulation of the Ministry of Science and Higher Education of 19 August 2015 on the recognition of higher education diplomas obtained abroad and on the validation of the completion of higher education at a specific level of studies.

Candidates who pass the entrance exam and fit into the admission limit will be asked to confirm their enrolment, receive a referral for medical examination and to provide a set of documents - in accordance with the provisions of § 9, item 2 of the admission resolution.. The candidate will receive information in this respect after the date of announcing the results of the admissions.

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | pl. Jana Matejki 13, 31-157 Kraków | +48 12 299 20 00 |

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.